Gästrike Vatten

Vi renoverar och förnyar spillvattenledningar i Forsby

Under 2023 påbörjar Gästrike Vatten ett arbete med att renovera och förnya spilledningar i Forsby. Arbetet är en del av förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun.

Varför gör vi det här?

Gästrike vatten renoverar och tätar befintliga spilledningar för att minska risken för inläckage av dagvatten, grundvatten och ytvatten i spillvattenledningarna.

Vad händer nu?

December 2023

God Jul och gott nytt år!

Projektet tackar för det gånga året och önskar dig en god jul och ett gott nytt år!

Vår entreprenör NoDig Nordics kommer från 22 december att göra ett uppehåll i arbetet i Forsby. Arbetet återupptas igen 2 januari 2024.

 

November 2023

Dålig lukt

Vid arbeten med att förnya spilledningar kan vattenlås i golvbrunnar inne i fastigheten sugas ur. Detta kan innebära att du som fastighetsägare upplever dålig lukt innomhus.

Om du upplever dålig lukt från golvbrunnan kan du prova att fylla upp alla golvbrunnar i hela huset med vatten. Det är också bra att se över så att ingen packning runt avloppsrör kök och vid tvättställ är otäta.

Kvarstår problem efter dessa åtgärder är du välkommen att kontakta vår kundservice.

September 2023

Arbetet med att täta och renovera spilledningarna i Forsby pågår. Metoden vi använder oss av kallas för infodring, vilket helt enkelt innebär att vi placerar nya rör i de gamla spillvattenledningarna.

Parallellt med detta pågår analys för åtgärdsplan av den befintliga pumpstationen i Forsby.

Juni 2023

Upphandlingen av den entreprenör som ska genomföra arbetet med att förnya spilledningarna i Forsby är färdig. Det blir NoDig Nordics som kommer att genomföra arbetet. Entreprenaden påbörjas i juni och beräknas fortlöpa fram till årsskiftet 2023/2024. Arbetet kommer att pågå dagtid.

April 2023

Just nu arbetar vi med att upphandla den entreprenör som ska genomföra arbetet. Sista anbudsdag är den 28 april, därefter är det dags att påbörja förhandlingarna.

Så snart vi har en entreprenör på plats kan vi ge en mer detaljerad tidsplan och mer information om byggnationen.

Entreprenaden kommer att pågå mellan 2023 - 2024. En mer detaljerad tidsplan kommer inom kort.

Under tiden då förnyelsearbetet av ledningarna pågår kommer spillvattnet att ledas i provisoriska ledningar. Medan arbetet pågår under dagtid kan även buller förekomma.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Tobias Kudermann

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad: