Gästrike Vatten

Bakgrund och tekniken

Här kan du läsa mer om bakgrunden och tekniken på Filteranläggningen i Gävle.

Bakgrund

Sedan 20 år tillbaka baseras Gävles vattenförsörjning på grundvatten från Gävle-Valboåsen. Samtidigt som antalet gävlebor ökar och vi ansluter allt fler till kommunalt vatten och avlopp så minskar mängden naturligt bildat grundvatten. Rullstensåsar fungerar som en dränerings- och transportledning i omgivningen. Normalt fylls åsen på med både regn och smältvatten men till stor del även genom att Gavleåns vatten naturligt tränger in i åsen. Med tiden så har å-kanten blivit igensatt av organiskt material och det gör att vattnet från Gavleån inte kan fylla på grundvattnet lika snabbt längre.

För att bibehålla grundvattennivåerna i åsen så har vi valt att kontrollerat infiltrera ytvatten från Gavleån, en vanlig metod som används på flera andra håll i Sverige. Men för att skydda åsens funktion så har vi valt att gå ett steg till och rena åvattnet innan vi infiltrerar det i åsen. Om vi hade vattnat åsen med orenat å-vatten skulle vi riskera mer igensättningen och vi skulle kunna få svårt att utnyttja grundvattnet långsiktigt. Membranet i filteranläggningen kan vi tvätta men vi kan inte tvätta en rullstensås.

Staplade stålrör i filteranläggning.

Filteranläggningen som renar ytvattnet från Gavleån innan det infiltreras ner över Gävle-Valboåsen.

Tekniken

Vi pumpar upp åvatten från Gavleån som vi sedan renar i tre steg genom mikrofilter, ultramembranfilter och nanomembranfilter. Mikrofiltret avlägsnar grövre partiklar i vattnet som är större än 100 µm (som ett grovt hårstrå). Ultramembranfiltren avlägsnar partiklar som är mer än 3 000 gånger mindre, ned till 0,03 µm. Ultrafiltermembranen tar därmed bort alger, parasiter, bakterier, virus och silt- och lerpartiklar ur vattnet.
Nästa steg i anläggningen är nanomembranfiltren. Här är porstorleken ännu mindre och nanomembranen avlägsnar löst organiskt material från vattnet.

Vattnet som har passerat alla filtersteg i anläggningen kallas permeat och är nu kristallklart och fritt från organiskt material. Permeatet leds ut på infiltrationsbassänger där det infiltreras ned i åsen och omvandlas till grundvatten som vi sedan pumpar upp vid Sätra vattenverk och gör dricksvatten av ungefär fyra månader senare.

Anläggningen kommer att kunna rena och infiltrera upp till 100 liter per sekund (Sätra vattenverk producerar upp till 270 liter per sekund). Det är alltså ungefär en tredjedel av Gävles vattenförbrukning idag. Grundvattennivåerna i åsen som successivt har sjunkit sedan 90-talet kommer nu att kunna fyllas på och dricksvattenförsörjningen för Gävle är säkrad en tid framåt.

Senast ändrad: