Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse och utbyggnad av dagvattennätet på Karlavägen

Under 2023 utför Gästrike Vatten ett arbete med att bygga ut dagvattennätet vid Karlavägen i Gävle. I samband med arbetet renoverar och förnyar vi även befintliga dricksvatten- och spillvattenledningar. Arbetet är en del av förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun.

""

På en del av Karlavägen finns det idag inget dagvattennät utbyggt. Vi bygger därför ut dagvattennätet för att möjliggöra för fler fastigheter att ansluta till det kommunala dagvattennätet.

I samband med artbetet renoverar och förnyar vi också befintliga dricksvatten- och spillvattenledningar då de är gamla och i behov av förnyelse.

Anlitad entreprenör för arbetet är Sören Johansson AB.

Arbetet beräknas starta under vecka 38 och pågå i cirka 10 veckor.

Begränsade parkeringsmöjligheter

Under en kortare period kommer du som fastighetsägare inte ha möjlighet att köra in med ditt fordon på din tomt då vi kommer göra arbeten i gatan utanför fastigheten. Du behöver under den perioden parkera ditt fordon på annan plats. Vi meddelar dig i god tid innan vilken period som det berör dig.

Vattenavstängning

Under arbetet kommer dricksvattnet att ledas i provisoriska vattenledningar. Vid inkoppling till den provisoriska vattenledningen, och sedan tillbaka till den ordinarie ledningen, kommer kortare avbrott i vattenleveransen att ske. Vi meddelar dig i god tid innan ett avbrott.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen