Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse och utbyggnad av dagvattennätet på Karlavägen

Under 2023 utför Gästrike Vatten ett arbete med att bygga ut dagvattennätet vid Karlavägen i Gävle. I samband med arbetet renoverar och förnyar vi även befintliga dricksvatten- och spillvattenledningar. Arbetet är en del av förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun.

""

Vad händer nu?

Gästrike Vatten har nu förnyat vattenledningen, lagt en ny spillvattenledning och byggt ut dagvattensystemet i området vid Karlavägen. När tjälen släppt ur marken kommer vägen att asfalteras och återställas i sin helhet. Om potthål eller andra besvär uppstår innan vi hunnit asfaltera vägen är ni välkomna att höra av er till oss.

Under våren kommer information om förbindelsepunkt för anslutning till det kommunala dagvattennätet att skickas ut till dig som fastighetsägare. Då får du veta mer om hur du gör för att ansluta din fastighet till det allmänna dagvattennätet.

Arbetet beräknas starta under vecka 38 och pågå i cirka 10 veckor.

Begränsade parkeringsmöjligheter

Under en kortare period kommer du som fastighetsägare inte ha möjlighet att köra in med ditt fordon på din tomt då vi kommer göra arbeten i gatan utanför fastigheten. Du behöver under den perioden parkera ditt fordon på annan plats. Vi meddelar dig i god tid innan vilken period som det berör dig.

Vattenavstängning

Under arbetet kommer dricksvattnet att ledas i provisoriska vattenledningar. Vid inkoppling till den provisoriska vattenledningen, och sedan tillbaka till den ordinarie ledningen, kommer kortare avbrott i vattenleveransen att ske. Vi meddelar dig i god tid innan ett avbrott.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad: