Gästrike Vatten

Hantera oljeavfall miljösäkert

Olja ställer till stora problem i naturen. Det är så giftigt att mycket låga koncentrationer kan orsaka skador. Även produkter som bryter ner olja orsakar såväl akuta gifteffekter som långsiktiga effekter i våra vattenmiljöer. Sådana utsläpp räknas som ett av de allvarligaste hoten mot det marina livet i sjöar och vattendrag.

Våra reningsverk kan inte ta hand om avloppsvatten som innehåller olja.Därför måste verksamheter som fordonstvättar, verkstäder och större garage installera oljeavskiljare.Genom att separera och hantera oljeavfall på ett miljösäkert sätt förhindrar du skador på sjöar och vattendrag samt i reningsverkens processer.

Grafik över oljeavskiljningsprocess.

Fastighetsägaren ansvarar för installation och funktion

Oljeavskiljaren är en fast installation som fastighetsägaren ansvarar för. Oljeavskiljaren ska vara typgodkänd, rätt dimensionerad och skötas utifrån den verksamhet som bedrivs, med utgångspunkt i gällande krav.

Hur fungerar oljeavskiljaren?

Oljeavskiljaren är en säkerhetsanordning för att förhindra att olja släpps ut till avloppsnätet. När det oljehaltiga vattnet rinner genom den vattenfyllda avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i slamdelen, medan oljan stiger och lägger sig på ytan i oljeavskiljningsdelen. Principen är att olja är lättare än vatten.

Vill du veta mer, kontakta Samhällsbyggnadskontoret i den kommun där du bor.

Kontaktuppgifter hittar du i broschyren.

Enligt de allmänna bestämmelserna för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA09 ) ska en oljeavskiljare installeras där en verksamhet bedrivs som riskerar oljeutsläpp till avlopp.

oljeavskiljare

1. Vems ansvar är det att en oljeavskiljare installeras?

Det är fastighetsägarens ansvar att en oljeavskiljare finns i verksamheten enligt de allmänna bestämmelserna för VA. Detta innebär även att när verksamhetsutövaren inte är fastighetsägare så är fastighetsägaren ansvarig för att en oljeavskiljare blir installerad samt att tömning förekommer enligt bestämmelser.

2. Vilka krav finns det på oljeavskiljare?

En oljeavskiljare ska den uppfylla krav enligt svensk standard (SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2). Standarden delar bland annat in oljeavskiljare i två klasser. Klass I är den oljeavskiljare som klarar gränsen för utgående oljehalt, klass II klarar inte gränsen. Gränsen för utsläpp till spillvattennätet är 50 mg/l och till dagvattennätet är det 5 mg/l. Oljeavskiljare ska också vara utrustade med optiskt och akustiskt larm.
En oljespärr är inte tillräcklig rening eftersom den inte uppfyller det rätta syftet vid oljerening. En oljespärr är gjord för rent oljeutsläpp och ska istället bilda en spärr som täpper till ledningen och förhindrar att det kommer in olja i spillvattennätet. Oljespärren behöver oftast bytas ut när den har lösts ut.

3. Hur gör jag innan installationen?

Innan du installerar en oljeavskiljare ska du skicka in en anmälan till kommunen och en VA-anmälan till Gästrike Vatten. Du kan anlita en fackman som hjälper dig med dimensioneringsunderlaget och val av oljeavskiljarstorlek. När installationen är klar anmäler du det till kommun.

4. Hur ofta behöver jag tömma min oljeavskiljare?

Oljeavskiljaren tömmer du minst en gång per år enligt Gästrike Vattens bestämmelser.
Om du behöver tömma oftare anpassas efter anläggningens användningsfrekvens, typ och storlek av oljeavskiljare. Du tömmer naturligtvis oljeavskiljaren också om larmet indikera på att det är fullt.
Du journalför tömningen och ett tömningskontrakt tecknas med en tömningsentreprenör. En kopia på tömningskontrakt bifogar du i din anmälan till kommunen.

5. Vart behöver jag installera en oljeavskiljare?

En ny hårdgjord utomhusparkering med plats för mer än 20 fordon per fastighet behöver ha en oljeavskiljare som är ansluten till dagvattennätet innan det släpps ut.
Bygger du en tankstation eller fordonstvätt ska du installera en oljeavskiljare. Är det en tankstation ska du också ha en oljespilluppsamlare vid varje pump.
Är det en fordonstvätt och en tankstation ska oljeavskiljaren ledas separat mot oljespilluppsamlarna från tankstationen.
Avloppsvatten från fordonstvättar innehåller förutom olja även tungmetaller som bland annat krom, kadmium, nickel och zink. Det innebär att oljeavskiljarens metallavskiljning inte räcker till och du behöver komplettera den med rening av metaller.

Exempel på platser där oljeavskiljare ska finnas

Dagvattennätet

  • Parkeringsytor
  • Bensinstationer
  • Dagvatten från områden med risk för oljespill
  • Utomhustvättplats för fordon

Spillvattennätet

  • Garagavlopp
  • Fordonstvätt eller tankstation
  • Verkstäder

Inom vattenskyddsområde gör Gästrike Vatten alltid en bedömning i samråd med dig som fastighetsägare vilken anslutning som är mest lämplig. Kontakta alltid oss innan!

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

""

Fettavskiljare förhindrar fettutsläpp

Fett ställer till problem i våra avloppsledningar. Fett och olja i avloppsvattent leder till stora problem med igensättningar i våra ledningar. När avloppsvattnet kyls ner stelnar fettet och fastnar på rörväggarna i avloppsledningarna och täpper så småningom igen rören. Därför ska verksamheter som hanterar livsmedel installera en fettavkiljare och ett system för fettåtervinning.