Gästrike Vatten

Så här tar du hand om ditt dagvatten

På den här sidan vill vi på Gästrike Vatten informera om hur man på bästa sätt tar
hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och
skador på fastigheter.

Längre tillbaka var det tillåtet att ha dräneringsledning kopplad till avloppsledningen. Det finns fortfarande fastigheter som är kopplade på det sättet - trots att det inte längre är tillåtet.

När vi förnyar ledningar i och bygger ut dagvattensystem kan du behöva se över kopplingarna på din fastighet. När det finns förbindelsepunkt för dagvatten kan du ansöka om anslutning till dagvattennätet.

Så här tar du hand om ditt dagvatten

Möjligheterna att ta hand om sitt dagvatten (regn och smältvatten) beror främst på vilka naturförutsättningar som finns, det vill säga hur mycket vatten marken kan ta emot och hur dagvattensystemet ser ut i området. Att ta hand om dagvattnet lokalt kan bli ett positivt inslag i närmiljön samtidigt som det minskar belastningen på det kommunala spillvattennätet.

Regnvattenbehållare

Du kan enkelt låta stuprören mynna i en eller flera behållare istället för att gå ned i dagvattensystemet. En behållare för regnvatten fylls relativt snabbt varför det är viktigt att se till att vattnet kan ledas bort från husgrunden när behållaren är fylld.

Regnvattenbehållare med slang som leder bort överblivet vatten från husgrund.

Ränndalsplattor

Ett annat alternativ är att ta hand om sitt dagvatten från tak genom att använda stuprör med utkastare och ränndalsplattor av betong. Ränndalsplattorna avleder regnvattnet till en lämplig grönyta för infiltration. För att inte riskera fuktskador på huskonstruktionen ska grönytan luta bort från huset.

Ränndalsplattor som leder bort vatten från stupränna..

Stenkista

Ett tredje alternativ är att anlägga en stenkista. Dagvattnet passerar ner genom stupröret via en lövrens
och vidare i en rörledning till stenkistan. Stenkistan kan ha begränsad livslängd.

Rådgör med VA-konsult/entreprenör vad som är bäst för din fastighet.


Nedgrävd stenkista som samlar upp vatten från stupränna.

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

Koppling till dagvattenledning.

Anslutning till dagvattenledning

Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen kommer att få möjlighet att koppla dagvatten till det kommunala dagvattnet under 2021. Gästrike Vatten meddelar när ledningsnätet är klart och när du kan koppla på din ledning.

Fastighetsägare ombesörjer och bekostar arbete på den egna tomten fram till den förbindelsepunkt som Gästrike Vatten upprättar.

""

Information och råd till fastighetsägare

Om du planerar att dränera om din husgrund eller lägga om ledningarna på din tomt bör du se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala
dagvattenssystemet.

Kontakta gärna Gästrike Vatten för rådgivning.

""

Ta hand om ditt ledningsnät

I den här broschyren får du information om hur du sköteroch underhåller ditt ledningsnät. Den beskriver också vad du kan göra för att minska riskerna för vattenläckor och översvämningar

""

Bygga nytt eller bygga om?

Den här brochyren är för dig som ska vara byggherre vid ny- eller ombyggnation. Den beskriver de olika stegen i byggprocessen, och några av de förutsättningar för VA-projekteringen som måste uppfyllas innan fastigheten kan anslutas.