Gästrike Vatten

Koppla dagvatten rätt

På den här sidan vill vi på Gästrike Vatten informera om hur du kopplar ledningarna för dränerings- och dagvatten på korrekt sätt.

Längre tillbaka var det tillåtet att ha dräneringsledning kopplad till avloppsledningen. Det finns fortfarande fastigheter som är kopplade på det sättet - trots att det inte längre är tillåtet.

När vi förnyar ledningar i och bygger ut dagvattensystem kan du behöva se över kopplingarna på din fastighet. När det finns förbindelsepunkt för dagvatten kan du ansöka om anslutning till dagvattennätet.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är du ansvarig för alla VA-installationer på din sida av tomtgränsen. Det innebär att du ska hantera fastighetens dagvatten så att dina grannar inte drabbas av översvämningar. Även om din fastighet är ansluten till det allmänna dagvattennätet måste du vid större regn också kunna begränsa mängden dagvatten så att det kommunala VA-nätet inte blir överfullt, vilket kan orsaka översvämning. Fastighetsägare ombesörjer och bekostar arbete på den egna tomten fram till den förbindelsepunkt.

Översvämning i källare

Hus som har dränerings-, regnvatten och spillvatten som samsas om samma ledning löper större risk för översvämning än de som har rätt kopplade ledningar.

Asfalterade ytor

Om du asfalterar eller lägger plattor i stället för gräs eller grus får du snabbt stora mängder vatten vid kraftiga regn, som måste ta vägen någonstans. Det är du som fastighetsägare skyldig att ta hand om.

Ska du dränera om?

Om du planerar att dränera om din husgrund, passa då på att se över hur ledningar är kopplade och byt dem när du ändå gräver upp runt huset. Dräneringsledning ska kopplas till det kommunala dagvattensystemet om sådant finns.

Koppla dagvatten rätt

När det finns en förbindelsepunkt för dagvatten upprättad kan fastighetsägare ansöka om anslutning till dagvattennätet. Dagvatten leds ofta direkt till vattendrag, sjö och hav utan rening. Stora mängder dagvatten infiltreras också i marken. Det gör att eventuella föroreningar fastnar och tas om hand av markens mikroorganismer.

Finns det dagvattensystem i ditt område?

Kontakta Gästrike Vatten för att ta reda på om du kan koppla din fastighet till det kommunala dagvattensystemet.

Senast ändrad:

Koppling till dagvattenledning.

Anslutning till dagvattensystem

Här byggs dagvattensystemet ut under 2021 och 2022:

Bomhus: Stabbläggargatan
Hagaström: Dressinvägen, Pliggvägen, Hagavägen, Rälsläggarvägen, Duveskogsvägen, Fabian Månssons väg
Olsbacka: Drabantvägen

Gästrike Vatten meddelar när dagvattensystemet är klart för inkoppling på din gata.

""

Information och råd till fastighetsägare

Om du planerar att dränera om din husgrund eller lägga om ledningarna på din tomt bör du se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala
dagvattenssystemet.

Kontakta gärna Gästrike Vatten för rådgivning.

""

Ta hand om ditt ledningsnät

I den här broschyren får du information om hur du sköteroch underhåller ditt ledningsnät. Den beskriver också vad du kan göra för att minska riskerna för vattenläckor och översvämningar

""

Bygga nytt eller bygga om?

Den här brochyren är för dig som ska vara byggherre vid ny- eller ombyggnation. Den beskriver de olika stegen i byggprocessen, och några av de förutsättningar för VA-projekteringen som måste uppfyllas innan fastigheten kan anslutas.