Gästrike Vatten

Förslag till Vattentjänstplan för Gävle kommun är på samråd

Mellan 18 mars till 26 april var förslag till Gävles vattentjänstplan ute på samråd. Nu bearbetar vi förslaget efter inkomna synpunkter för att sedan ställa ut vattentjänstplanen på granskning. Samrådet syftar till att informera om det pågående arbetet samt att ge möjlighet till insyn och påverkan. Granskningen syftar till att redovisa hur synpunkter som inkommit under samrådet har beaktats och vilka eventuella revideringar som gjorts i vattentjänstplanen.

Varför en vattentjänstplan

Nya regler i Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) från 1 januari 2023 ställer krav på att alla kommuner ska ta fram, samråda och besluta i kommunfullmäktige om en Vattentjänstplan. Planen är inte bindande och ska revideras vart 4:e år.

Vad är en vattentjänstplan

Gästrike Vatten har i samarbete med Gävle kommun tagit fram förslag till vattentjänstplan för Gävle kommun som beskriver:

  • Nuläge och framtida behov för VA-försörjning
  • Utökning av verksamhetsområden/utbyggnad av kommunalt VA vid nyexploatering och i omvandlingsområden
  • VA-anläggningens påverkan vid skyfall (för VA-leverans)

Handlingar

Senast ändrad: