Gästrike Vatten

Åtgärder inom miljömål

Gästrike Vatten och Länsstyrelsen har sedan juni 2016 en överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning.
Genom att ingå denna överenskommelse vill vi visa att vi är med och tar ansvar för att genomföra åtgärder för en hållbar utveckling. Överenskommelsen ger oss möjligheter till ännu bättre samverkan, synergier, tydlighet, ansvarstagande och resultat.

En väg genom gula rapsfält och gröna kullar.

Länsstyrelsen har, i samverkan med bland annat kommuner, tagit fram åtgärdsprogram gällande miljömål samt klimat- och energiarbete och en handlingsplan för klimatanpassning. Åtgärderna ska genomföras till år 2020.
För att driva arbetet framåt och synliggöra kommuners och övriga aktörers miljö- och klimatarbete skrivs nu överenskommelser kring genomförande av åtgärder under perioden 2015-2020.

Gästrike Vatten AB åtar sig att fram till år 2020 genomföra åtgärder ur åtgärdsprogrammet för klimat och miljö och den regionala handlingsplanen för klimatanpassning. Åtgärdsområdena som vi har valt är sådana som vi avser att prioritera i enlighet med våra bolags långsiktiga verksamhetsplaner. I åtagandet ingår även Länsstyrelsens stöd till Gästrike Vatten.

Hållbarhetsindex ger oss stöd

Att verka för en hållbar samhällsutveckling och en hållbar miljö genomsyrar Gästrike Vattens arbete, både det dagliga och det strategiska. Detta avspeglas även av de perspektiv och mål som används för att styra och följa upp verksamheten. Utvärderingsverktyget Hållbarhetsindex ger stöd till politiker och tjänstemän på GVAB och i kommunerna i frågor kring investeringar, planering, prioriteringar och taxa.