Gästrike Vatten

Skyfallet 2021 - vad har hänt sedan dess?

Gästrike Vatten arbetar ständigt med att genomföra investeringar i ledningsnätet för att det ska hålla god funktion. Vi utreder status på ledningsnätet och genomför de åtgärder som har hög prioritet utifrån de investeringsmedel vi har. Redan innan skyfallet 2021 arbetade vi systematiskt med att kartlägga de svaga punkterna i systemet samt renovera och förbättra ledningsnätet.

Åtgärder på ledningsnätet

Vi är medvetna om att det finns delar av vårt ledningsnät som är underdimensionerade. Stora delar av vårt ledningsnät byggdes under -50, -60 och -70talet, då andra kriterier fanns, och det finns ett stort jobb att göra för att förnya och anpassa ledningsnätet efter dagens behov. För att vi ska bibehålla och långsamt förbättra ledningsnätet jobbar vi långsiktigt. När vi planerar för nya ledningar eller förnyar gamla ledningar är klimatförändringar en viktig del i planeringen och anpassningen.

Under 2021 - 2023 har vi byggt ut och byggt nytt dagvattennät i flera olika bostadsområden. Vi har även förnyat och förbättrat både dagvatten- och spillvattennätet på många platser i Gävle kommun. Genom att vi förnyar våra spillvattenledningar så ser vi till att inget regn kan tränga in och överfylla ledningarna vilket kan leda till stopp och översvämningar.

De större områdena som vi har arbetat i under 2021, 2022 och 2023 samt områden där vi kommer att utföra arbeten under 2024 är:

Nytt dagvattennät har anlagts i stadsdelarna:

 • Hagaström - spillvattenledningarna har renoverats. Dagvattennätet har byggts ut och ett fördröjningsmagasin för dagvatten har även byggts i området. Fördröjningsmagasinet byggdes i ett område där dagvattnet tidigare hade svårt att rinna undan och orsakade översvämning i källare i närliggande fastigheter.
 • Hemsta - ett pågående projekt där en fördröjningsdamm för dagvatten har byggts och nya dagvattenledningar har och ska fortsatt anläggas.
 • Flera bostadsområden i Bomhus - förnyelse och utbyggnad av dagvattenledningar.
 • Vallbacken - nytt dagvattennät har byggts för att minska risken för källaröversvämingar.
 • Villastaden - vid Karlavägen har vi byggt ut delar av dagvattenledningarna samt förnyat spillvattenledningar.
 • Olsbacka - på Ingebovägen har dagvattennätet byggts ut och befintliga spillvattenledningar har renoverats och förnyats.

Åtgärder har även genomförts på befintliga ledningar i:

 • Hille/Strömsbro - ett nytt dike för dagvatten har grävts för att avleda dagvatten från Västra Varva.
 • Brynäs - på Tredje tvärgatan har det tidigare funnits ett kombinerat system för dagvatten och spillvatten, nu är dessa separerade i var sin ledning. På Femte tvärgatan har en spillvattenledning förnyats.
 • Norrtull - på Esplanadgatan har spillvattenledningar renoverats och förnyats.
 • Valbo - i områdena Bäck, Lund, Laggarbovägen, Skällmovägen och Ön har och kommer delar av spillvattenledningarna att förnyas.
 • Norrsundet - på Bergbackagatan har spillvattennätet förnyats och dagvattennätet byggts ut.
 • Gavlehov - vid Folkparksvägen har kapicitetshöjande åtgärder gjorts på spillvattennätet.
 • Sätra - vid Pingeltorp har dagvatten- och spillvattennätet förnyats.
 • Hamrånge - spillvattennätet vid Hamrångevägen har förnyats.

Områden där vi kommer att göra åtgärder under 2023-2024

 • Hela södra Åbyggeby och Forsby - där kommer spillvattenledningarna att förnyas för att säkerställa att regnvatten inte kan tränga in i ledningarna och orsaka översvämningar.
 • Sätra - området kring Skvattramsvägen, Ängsullsvägen och Ulvsäterskolan kommer spillvattenledningar och dagvattenledningar att förnyas.
 • Brynäs -på Väpnargatan och Industrigatan kommer spill- och dagvattenledningar att förnyas.
 • Bomhus - på Långbackavägen och Holmsundsallén kommer spill- och dagvattenledningar att förnyas.
 • Fridhem - på Oxelvägen kommer spill- och dagvattenledningar att förnyas.
 • Andersberg - vid Vinddraget och Tordönsgatan kommer dagvattenledningar att förnyas.
 • Hedesunda - spillvattenledningar vid Ölbovägen kommer att förnyas.
 • Joakims backe - på Lötängsgatan kommer spill- och dagvattenledningar att förnyas.
 • Villastaden - spill- och dagvattenledningar på Fredriksdalsvägen och Parkvägen kommer att förnyas.
 • Kristinaplan - spill- och dagvattenledningar kommer att förnyas på Kaserngatan.
 • Sörby - vid Urbergsterassen kommer spill- och dagvattenledningar att förnyas.
 • Hagaström - på Skuggmovägen kommer spill- och dagvattenledningar att förnyas.
 • Sätra - vid Sätrahöjden kommer förstärkningsåtgärder att utföras på spillvattenledningar.
 • Centrala Gävle - vid Norra Slottsgatan kommer spillvattennätet att förnyas.

Kostnad

Varje år reinvesterar Gästrike Vatten cirka 40 miljoner kronor i ledningsnätet i Gävle kommun för att förbättra dess status.

Att byta ut alla delar av ledningsnätet som är undermåliga och/eller gamla skulle det kosta väldigt mycket pengar. Om vi exempelvis skulle bygga bort alla kombinerade system, där spillvatten och dagvatten leds i samma ledning, vilket är cirka 15 000 meter ledningar skulle det kosta cirka 1,5 miljarder kronor. Den kostnaden skulle i sin tur ge en väldigt stor påverkan på VA-taxan. Vi behöver därför hitta en balans i renoveringstakten och göra insatser där vi får mest nytta för pengarna.

Relaterat innehåll

Senast ändrad:

""

Förebygg källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller VA-huvudmannen i sin kommun uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av. Gästrike Vatten lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra ledningsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.