Gästrike Vatten

Så här ansluter du din fastighet

Med kommunalt vatten och avlopp är du alltid säker på att ditt dricksvattnen är kontrollerat och håller hög kvalitet och att vi tar hand om ditt avloppsvatten på ett hållbart sätt. Om du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta kan du läsa här hur du gör.

Exploatör eller större verksamhet? Kontakta oss för ett personligt möte.

""

1. Ta reda på verksamhetsområde

Om din fastighet finns inom verksamhetsområdet så kan du ansluta. Även om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet kan du ansluta den efter särskild prövning hos Gästrike Vatten.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom verksamhetsområde kan du kontakta oss via telefon: 020-379300 eller epost: info@gastrikevatten.se

Ibland saknas områdesledningar även om fastigheten ligger inom verksamhetsområde. Då tar det längre tid innan du kan koppla in din fastighet eftersom vi behöver gräva ner dem och i vissa fall behöver vi tillstånd från markägare och kommun.

Ska du bygga till exempel ett garage, en restaurang eller en tvätthall? Tänk då på att du kan behöva fettavskiljare. Läs mer om fettavskiljare här.

Tänk på att anslutning till VA inte ingår i bygglovet som du ansöker om hos din kommun, du behöver göra en egen anmälan för det till Gästrike Vatten. Här hittar du blankett för VA-anmälan.

Kostnad

Du kan se hur mycket det kostar att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Här räknar du ut det.

""

2. Svar från Gästrike Vatten

När du skickat in din VA-anmälan till oss börjar vi undersöka förutsättningarna för din fastighet. Vi ser om anslutningen är möjlig och vad det kommer att kosta. Vi bedömer också hur lång tid vi räknar med att det tar innan du kan ansluta din fastighet. Vi ser om det redan finns ledning i ditt område, gör det inte redan det så måste de grävas ner och det tar då längre tid. Om det inte är möjligt att ansluta din fastighet talar vi om det.
I det här skedet får du också veta om du kan ha självfall för avloppsvattnet eller behöver en fastighetspumpstation och vart den ska placeras. En fastighetspumpstation pumpar avloppsvattnet vidare från din fastighet ut i det allmänna ledningsnätet.

""
""

3. Din förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är gränsen mellan den kommunala VA-anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Förbindelsepunkten placeras oftast en halv meter utanför fastighetsgränsen.

""

4. Områdesledningar

Gästrike Vatten gräver områdesledningar om de inte redan finns.

""

5. Faktura

Efter att du fått kartan som visar vart din upprättade förbindelsepunkt är placerad får du en faktura på anläggningsavgiften.

""

6. Dags att gräva

Du gör din egen VA-installation på din tomt. Du gräver eller anlitar entreprenörer som gräver ledningar från ditt hus till förbindelsepunkten samt gräver ner en eventuell fastighetspumpstation. Tipset är att redan nu följa den checklista som Gästrike Vatten besiktar efter.
Läs hela checklistan här i våra produktblad för fastighetspumpstation och självfall.

Ett tips är att anlita en entreprenör som har gått en hygienutbildning.
Läs gärna mer tips i vårt produktblad om att anlita en entreprenör.

Eventuell fastighetspumpstation får du från Gästrike Vatten, om den kommunala spillvattenledningen är trycksatt. Vi meddelar dig hur och när du får den. Du som fastighetsägare ansvarar för all installation på din fastighet.

""

7. Bygg en plats för vattenmätaren

Du ska bygga en bra plats för vattenmätaren. Den brukar oftast vara placerad inomhus där vattenledningen kommer in i huset. Mätaren ska vara godkänd av Gästrike Vatten som också har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

""

8. Beställ tid för besiktning

När allt är klart inom fastigheten bokar du en tid för besiktning, uppsättning av vattenmätaren och eventuellt installation av fastighetspump. Innan du bokar din tid ska anslutningsavgiften vara betalad.

Ring Gästrike Vatten för att boka en tid, 020- 37 93 00.

""

9. Gästrike Vatten besiktar och kopplar in

När du har betalat anläggningsavgiften så kommer vi och besiktar enligt en checklista. Om allt är som det ska så sätter vi upp vattenmätaren, släpper på vattnet och installerar eventuell fastighetspump samt öppnar avloppet. Nu är det klart att börja använda VA-anläggningen. Det är bara Gästrike Vatten som får öppna ventilerna. Läs hela checklistan här i våra produktblad för fastighetspumpstation och självfall.

När du har betalat anläggningsavgiften och kopplats in på det kommunala ledningsnätet, betalar du därefter årliga brukningsavgifter. De består av en fast mätaravgift och en rörlig del, där den rörliga avgiften bestäms av den mängd vatten du förbrukar.

Läs mer om brukningsavgiften här.

Relaterat innehåll

Senast ändrad: