Gästrike Vatten

Valbo vattenverk - utökad rening och ombyggnation

Gästrike vatten bygger om vattenverket i Valbo för att säkerställa ännu bättre kvalitet på dricksvattnet och möta Livsmedelsverkets nya gränsvärde för PFAS som börjar gälla 2026. Valbo vattenverk producerar dricksvatten till Valbo och Forsbacka distributionsområde.

Bild från bygglovshandling som visar ny ombyggd byggnad, illustrerad av Tengbom.

Vad händer just nu?

Januari 2024

Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagan som lämnades in på bygglovet för det nya vattenverket. En ny överklagan har nu lämnats in till Mark- och miljödomstolen. Besked från Mark- och miljödomstolen väntas komma under april 2024.

På grund av detta förväntas byggstarten försenas med cirka 1 år.

September 2023

Bygglovet för det nya vattenverket blev beviljat den sista juni. Entreprenörer för projektet är tilldelade och byggstart var planerad till vecka 35. Därefter har bygglovet överklagats till Länsstyrelsen, vilket leder till att hela projektet försenas. Beslut angående överklagan väntas senast december 2023.

7 mars, 2023

Bygglovsansökan pågår, upphandling av entreprenader startar i slutet av april.

15 december, 2022

Projektet är under projekteringsskedet och ett arbete med att ta fram bygglovshandlingar pågår.

Huvudsyftet med projektet är att reducera PFAS-halten så att den i utgående dricksvatten understiger livsmedelsverkets kommande gränsvärde.

Gästrike Vatten har innan projektets start utfört ett pilotprojekt i syfte att hitta rätt reningsteknik för ändamålet, nu blir pilotprojektet verklighet och vattenverket byggs ut och moderniseras. Ombyggnationen av vattenverket gör att 12 000 hushåll får ännu bättre kvalitet på sitt dricksvatten.

Livsmedelsverkets nya dricksvattendirektiv gäller från januari 2023 och från och med 1 januari 2026 tillämpas ett krav på undersökning av PFAS om det misstänks finnas i vattnet. Detta innebär att kommuner som har PFAS-halter som överstiger gränsvärdet ska utreda och planera för att åtgärd. Planen är att anläggningen i Valbo ska vara i drift i slutet på 2024.

I den nya reningsprocessen kommer vattnet genomgå en filterrening i flera olika steg där vi kommer använda en jonbytesteknik.

Preliminär tidplan.

Vad

När

Status

Analys

Andra kvartalet 2022

Klar

Projektering

Tredje kvartalet 2022 - första kvartalet 2023

Klar

Upphandling

Andra kvartalet 2023

Klar

Utförande, utbyggnad av vattenverket

Tredje kvartalet 2023 - första kvartalet 2025

Försenas

Genomförande, anläggning övertagen och i drift

Andra kvartalet 2025

Försenas

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se, uppge "207634 Valbo vattenverk" i ämnesraden.