Gästrike Vatten

Styrelser

Varje bolag har en egen styrelse med förtroendevalda ledamöter och en lekmannarevisor som utses av respektive kommunens kommunfullmäktige och som fastställs av bolagsstämman. Bolagsstämmorna hålls i april varje år.

I moderbolaget Gästrike Vatten AB sitter två ledamöter från varje kommun, totalt tio ledamöter. I dotterbolagens styrelse sitter tre till fem ledamöter.

Varje bolag har en egen styrelse med ledamöter och suppleanter.

Styrelse för Gästrike Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Kommun

Erik Holmestig

Ordförande

C

Gävle

Inga-Lil Tegelberg

Vice ordförande

S

Älvkarleby

Niklas Nygren

Ledamot

S

Gävle

Torbjörn Jansson

Ledamot

S

Hofors

Bo Wadström

Ledamot

M

Hofors

Magnus Jonsson

Ledamot

S

Ockelbo

Ulrika Norling

Ledamot

M

Ockelbo

Bo Janzon

Ledamot

M

Älvkarleby

Margareta Widen Berggren

Ledamot

S

Östhammar

Pär-Olof Olsson

Ledamot

M

Östhammar

Ersättare

Namn

Uppdrag

Parti

Kommun

Mari Rasjö

Ersättare

S

Hofors

Lars-Erik Wickberg

Ersättare

C

Ockelbo

Naome Ruzindana

Ersättare

L

Gävle

Torbjörn Löfgren

Ersättare

KV

Älvkarleby

Ylva Lundin

Ersättare

SD

Östhammar


 Styrelse för Gävle Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Erik Holmestig

Ordförande

C

Niklas Nygren

Vice ordförande

S

Ola Nilsson

Ledamot

M

Gävle kommun har beslutat att inte ha några suppleanter (ersättare).

Styrelse för Hofors Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Torbjörn Jansson

Ordförande

S

Mari Rasjö

Vice ordförande

S

Alexander Eidhagen

Ledamot

V

Christina Westerberg

Ledamot

KD

Bo Wadström

Ledamot

M

Hofors kommun har beslutat att inte ha några suppleanter (ersättare).

Styrelse för Ockelbo Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Magnus Jonsson

Ordförande

S

Lars-Erik Vikberg

Vice ordförande

C

Ulrika Norling

Ledamot

M

Ersättare

Namn

Uppdrag

Parti

Lena Schenström

Ersättare

C

Mats Åstrand

Ersättare

S

Stefan Cronlund

Ersättare

SD


Styrelse för Älvkarleby Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Inga-Lil Tegelberg

Ordförande

S

Bo Janzon

Vice ordförande

M

Torbjörn Löfgren

Ledamot

KV

Ersättare

Namn

Uppdrag

Parti

Paul Wisén

Ersättare

C

Christer Apelqvist

Ersättare

SD


Styrelse för Östhammar Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Pär-Olof Olsson

Ordförande

M

Margareta Widen Berggren

Vice ordförande

S

Tomas Bendiksen

Ledamot

S

Ylva Lundin

Ledamot

SD

Sabina Ståhl

Ledamot

KD

Arvodesbestämmelser Gästrike Vatten och dess dotterbolag

Rätt till arvode

1 § Styrelseledamöter (ledamöter), styrelsesuppleanter (suppleanter) och lekmannarevisorer i Gästrike Vatten AB (moderbolaget) och dess dotterbolag har rätt till arvode enligt bestämmelserna i detta reglemente.

Arvoderingen av ett uppdrag enligt första stycket ska bekostas av det bolag som uppdraget avser.

2 § Rätten till arvode enligt 1 § går förlorad om ledamoten, suppleanten eller lekmannarevisorn erhåller arvode för uppdraget enligt något annat reglemente eller liknande bestämmelse i den kommun som utsett ledamoten, suppleanten eller lekmannarevisorn.

Moderbolagets styrelse beslutar i frågor som avses i första stycket. Beslutet får delegeras till verkställande direktör eller annan anställd i bolaget.

Grundbeloppet

3 § Grundbeloppet utgör 100 % av arvodet för en riksdagsledamot per den 1 januari för innevarande kalenderår. Om ett sådant arvode ändras under innevarande år får moderbolagets styrelse besluta att revidera grundbeloppet i motsvarande utsträckning. En sådan revidering gäller också för dotterbolagen, om inte moderbolagets styrelse beslutar annat.

Månadsarvode

4 § Ledamöter i ett koncernbolag erhåller ett månadsarvode baserat på grundbeloppet enligt 3 §. Med månadsarvode avses en viss ekonomisk ersättning av grundbeloppet i procent som utges månadsvis.

Den som har månadsarvode kan inte erhålla sammanträdesarvode och den som har sammanträdesarvode kan inte erhålla månadsarvode.

Sammanträdesarvode

5 § Suppleanter erhåller ett sammanträdesarvode baserat på grundbeloppet enligt 3 §. Med sammanträdesarvode avses viss ekonomisk ersättning av grundbeloppet i procent.

6 § Moderbolagets styrelse beslutar vilken typ av sammankomster som ska anses utgöra ett sammanträde och som därmed arvodesgrundande. Särkild hänsyn ska tas till om ett sådant sammanträde är nödvändigt för att suppleanten ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Arvoden till ledamöter i moderbolaget

7 § Styrelsens ordförande i moderbolaget erhåller 20 % av grundbeloppet i månadsarvode.

8 § Vice ordförande i moderbolaget erhåller 6,5 % av grundbeloppet i månadsarvode.

9 § Övriga ledamöter i moderbolaget erhåller 5 % av grundbeloppet i månadsarvode.

Arvoden till suppleanter

10 § Suppleanter erhåller sammanträdesarvode om de tjänstgör. För sammanträden under 4 timmar utgår ersättning motsvarande 1,5 % av grundbeloppet. Om sammanträdet överstiger 4 timmar men understiger 6 timmar utgår ersättning motsvarande 2 % av grundbeloppet. För det fall sammanträdet övergår 6 timmar utgår ersättning motsvarande 2,5 % av grundbeloppet.

Arvoden till lekmannarevisorer

11 § En lekmannarevisor i moderbolaget erhåller ett (1) arvode per år som betalas ut efter ordinarie bolagsstämma. Arvodet motsvarar 15 % av grundbeloppet.

12 § En lekmannarevisor i moderbolaget erhåller inget aivode för uppdrag som lekmannarevisor i ett dotterbolag.

13 § För lekmannarevisorer som enbart har ett uppdrag i ett dotterbolag, beslutar moderbolagets styrelse om eventuellt aivode. Arvodet ska vara skäligt och får bestämmas till högst 15 % av grundbeloppet.

14 § En suppleant till en sådan lekmannarevisor som avses i 11 § eller

13 § erhåller inget aivode, om inte styrelsen i moderbolaget beslutar annat.

Arvoden i dotterbolag

15 § Ordförande i moderbolaget som också är ordförande i ett dottebolag erhåller 5 % av grundbeloppet i månadsaivode för detta uppdrag.

16 § Vice ordförande i moderbolaget som också är ordförande i ett dotterbolag erhåller 5 % av grundbeloppet i månadsaivode för detta uppdrag.

17 § Ledamot i moderbolaget som också är ordförande i ett dotterbolag erhåller 5 % av grundbeloppet i månadsaivode för detta uppdrag. Ledamot som istället är vice ordförande i ett dotterbolag erhåller 1,5 % av grundbeloppet i månadsaivode för detta uppdrag.

18 § För ledamöter i dotterbolag, som inte har uppdrag i moderbolagets styrelse, utgår aivode om 3 % av grundbeloppet i månadsaivode.

19 § För suppleanter, som inte har uppdrag i moderbolagets styrelse, utgår aivode enligt 10 §.

20 § För lekmannarevisorer gäller det som föreskrivs i 12-14 §§.

Övriga ekonomiska förmåner

21 § Ledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter i ett koncernbo­ lag har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och andra ekonomiska förmåner de förlorar när de sammanträder.

Motsvarande gäller för kostnader hänförliga till barntillsyn och re­ sor.

22 § Om en ledamot eller suppleant i anledning av funktionsnedsätt­ ning har särskilda resekostnader utgår skälig ersättning.

23 § Med skälig ersättning enligt 21-22 §§avses den faktiska kostna­ den i sig men högst det belopp som moderbolagets styrelse beslutat om särskilt.

24 § Bestämmelserna i 21-22 §§äger motsvarande tillämpning för le­ damöter och suppleanter i dotterbolag, oavsett om de erhåller arvode eller inte för uppdraget i dotterbolaget.

Protokollföring i anledning av bolagsstyrelsens beslut

25 § Sådana beslut som tillerkänns en styrelse i enlighet med dessa bestämmelser ska protokollföras enligt vad aktiebolagslagen föreskriver (Jfr. 8 kap. 24-26 §§ABL).

Tolkning och tillämpning

26 § Om det uppstår meningsskiljaktigheter mellan en ledamot, suppleant eller lekmannarevisor och ett koncernbolag om hur arvodesreglementet ska tolkas eller vilken ersättning som bör utgå i det enskilda fallet beslutar verkställande direktör. Beslutet får delegeras till anställd i bolaget.

27 § Arvoden utgår till ledamöter, suppleanter och lekmannareviso­ rer från det konstituerande mötet efter ordinarie bolagsstämma till och med nästa ordinarie bolagsstämma.

Ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer utses, i enlighet med koncernbolagens bolagsordningar, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfull­ mäktige.

 

Senast ändrad:

Till toppen