Gästrike Vatten

Långsiktiga lösningar för framtiden

Vårt fokus är att hitta långsiktigt hållbara lösningar som ska hålla för flera generationer framåt. Även fast vi har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt vid förnyelse av ledningsnätet inträffar läckor, dem kan vi sällan förutse. Ålder på ledningsnätet är inte den vanligaste anledningen till att en läcka uppstår, det finns många olika anledningar. Det som spelar in är markförhållanden, trafik, nederbörd och material.

blå ledningar samlade på marken intill en snötäckt strand

Vi vet hur viktigt det är att ledningsnätet är bra och att det fungerar. Men vi är inte oroliga om något sådant här inträffar igen, vi har ett arbetssätt som vi jobbar efter och som vi alla är trygga med, säger Fredric Eriksson, VA-ingenjör Gästrike Vatten.

Kartlägga och analysera ledningsnätet

Sedan Gästrike Vatten bildades 2008 har vi arbetat med att kartlägga och analysera ledningsnätet. Vi har kartlagt information om bland annat ledningarnas material, ålder, läckor, avloppsstopp och markförhållanden. Det finns en förnyelseplan med prioriteringar när varje område ska förnyas.

Nationell statistik och erfarenheter från branschen har haft stor betydelse i kartläggningen. Förnyelseplanen är ett levande dokument som vi jobbar aktivt med, vi försöker att titta på hur vi kan förnya ledningsnätet i större områden och mellan områden.

Vi måste anpassa oss

Vi vill gärna arbeta med ett område i taget men vi måste självklart anpassa oss till det som händer i samhället. Det innebär att vi måste prioritera mellan områden som till exempel nybyggda stadsdelar och omvandlingsområden.

Ett av våra fokusområden inom dricksvattenförsörjning är att minska vatten som rinner ut utan att vi kan mäta det, så som läckor och spolning av nätet. Vi arbetar för att nyttja allt vatten vi har.

Finansieras av VA-taxa

VA-verksamheten finansieras genom avgifter för kunderna inom respektive kommun, inga skattepengar blandas in. Budget för ledningsnätsförnyelse ligger i nivå med vårt planerade långsiktiga arbete.

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

""

Överenskommelse om åtgärder inom miljömål

Gästrike Vatten och Länsstyrelsen har sedan juni 2016 en överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning.
Genom att ingå denna överenskommelse vill vi visa att vi är med och tar ansvar för att genomföra åtgärder för en hållbar utveckling. Överenskommelsen ger oss möjligheter till ännu bättre samverkan, synergier, tydlighet, ansvarstagande och resultat.