Gästrike Vatten

Spillvatten

Spillvatten är vatten från toaletter, bad, duschar, diskning och tvätt. Det innehåller spår av alla produkter vi använder oss av i vardagen.

tvätt i tvättmaskin

Gästrike Vattens uppgift är att rena spillvattnet enligt högt ställda miljökrav i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. Spillvattnet transporteras via avloppsledningar och pumpstationer till något av våra 14 reningsverk.


Gästrike vattens reningsverk


Gävle

Hofors

Ockelbo

Älvkarleby

Östhammar

Antal

4

2

6

2

8

Placering

Axmar
Gävle*
Hedesunda
Norrsundet

Bodås
Hofors**

Gammelfäbodarna
Jädraås
Lingbo
Ockelbo
Åbyggeby
Åmot

Gårdskär
Skutskär

Alunda
Gimo
Harg
Hargshamn
Skoby
Öregrund
Österbybruk
Östhammar

* Duvbackens reningsverk i Gävle tar emot avlopp från Gävle, Valbo, Forsbacka och Hille.
** På industriområdet i Hofors ligger det gemensamma avloppsreningsverket för Hofors,Torsåker, Råbacka, Berg och Fors.

Så här renas spillvattnet

Spillvattnet renas i tre steg på våra större reningsverk. Först grov- sedan biologisk- och kemisk rening. När spillvattnet har renats kan vi åter släppa ut det i sjöar och vattendrag. Reningen kontrolleras genom regelbunden provtagning.

  • Grovrening eller så kallad mekanisk rening, innebär att de största föremålen tas bort i en sil eller ett galler. Därefter leds vattnet oftast till ett sandfång där sand, kaffesump och andra tyngre föroreningar sjunker till botten. Det som fångas upp i silen eller gallret och sandfånget tas om hand som hushållssopor.
  • Biologisk rening sker med hjälp av mikroorganismer som bryter ner organiska ämnen i vattnet.
  • Kemisk rening sker genom att tillsätta fällningskemikalier. Kemikalierna reagerar med den fosfor som finns i vattnet så att den fälls ut och bildar fasta partiklar. De fasta partiklarna förenas till större flockar som i sin tur absorberar organiska ämnen som finns i vattnet. Flockarna sjunker till botten som slam i sedimenteringsbassänger och det renade vattnet kan rinna ut i naturen.

Du är en viktig del av vårt reningsarbete!

Du kan arbeta förebyggande genom att använda miljövänliga produkter och bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Annat ska sorteras till återvinning eller slängas i soppåsen. Med smarta val i vardagen bidrar du till friskt vatten, rena hav och sjöar. Vattnet ingår i ett evigt kretslopp, som vi alla är en del av. Tack för att du tar hand om det!

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

""

Utökat tillstånd för Duvbackens reningsverk

Gävle Vatten AB har fått ett nytt utökat tillstånd för verksamheten vid Duvbackens reningsverk i Gävle. Det gäller en ökad hantering från 100 000 till 120 000 personekvivalenter.

""

Fastighets­pumpstation LTA

Tomter är olika och lösningen för vatten och avlopp anpassas så att det ska funka bra. Om din tomt inte har förutsättning för självfall för avloppet ska du ha en fastighetspump. Gästrike Vatten hjälper dig att avgöra om du behöver en fastighetspump eller inte.

""

Slam

Under reningsprocessen i avloppsreningsverken bildas slam. Slammet innehåller mullbildande material och höga halter av närsalter som fosfor, kväve, kalium och mikronäringsämnen så kallade växtnäringsämnen. I slammet kan det även finnas oönskade ämnen, beroende på hur varsamma vi är med vad vi släpper ut i avloppet.

""

Miljörapporter

Här hittar du miljörapporter från våra fem kommuner.