Gästrike Vatten

Fem snabba till Camilla Sakari Sjöstrand

Nya ledningar med en total längd av cirka tre mil ska anläggas från det nya vattenverket vid Mon i Skutskär till Gävle. I en första etapp ska ett flöde om cirka 40 liter dricksvatten per sekund ledas till Gävle och cirka 10 liter per sekund till Älvkarlebys ledningsnät. När allt är klart kommer det att finnas ett ledningspaket med kapacitet att transportera över 200 liter dricksvatten per sekund.

Camilla Sakari Sjöstrand

Camilla Sakari Sjöstrand, delprojektledare för ledningsnät i Vattenförsörjning Mon

Camilla Sakari Sjöstrand är delprojektledare med ansvar för ledningsnät i projektet Vattenförsörjning Mon, så vi ställde fem snabba frågor till henne om arbetet med att ta fram ritningar och tekniska beskrivningar för ledningsstråken.

Vad utgår man ifrån när man väljer sträckning för vattenledningarna?

Man utgår från att utreda ett antal stråk, där bedömningen görs med avseende på många parametrar. Det kan till exempel vara antal berörda fastighetsägare och verksamheter, natur- och kulturvärden, säkerhet, arbetsmiljö, framkomlighet, hantering av schaktmassor och påverkan på befintlig infrastruktur.

För några år sedan fanns en schematisk skiss med en dragning av överföringsledningarna norr om sjön Trösken till Bomhus – gäller inte den längre?

I arbetet med att välja sträckning har ett antal stråk både norr och söder om sjön Trösken undersökts, inklusive stråket på den preliminära skissen från 2018 som ritades i ett tidigt skede. Nu ser vi, utifrån den samlade bedömningen, att det mest gynnsamma alternativet är en sträckning söder om Trösken.

Men det stämmer fortfarande att en överföringsledning ska ansluta till den befintliga anläggningen i Bomhus. Det har också visat sig att det krävs anslutningar i två punkter för att Gävles ledningssystem ska klara av att ta emot mängden vatten från det nya vattenverket på ett bra sätt. Överföringsledningarna kommer därför att ansluta både i närheten av Gävle Bro och i Bomhus.

Ledningsstråket kommer att förläggas, där så är möjligt, längs med befintliga kraftledningsgator för att påverka omgivningen så lite som möjligt. För detta har vi en bra dialog med Vattenfall och Gävle Energi.

När man läser samrådsunderlaget ser det ut som om att det finns fridlysta orkidéer och fjärilar som kan påverkas av ledningssträckningen. Finns det något speciellt längs sträckningen, och hur tar ni hänsyn till det?

Vi inventerar hela ledningssträckningen för att samla in information om var det finns skyddade växter och djur. Där det krävs hänsyn eller skyddsåtgärder ser vi till att åtgärder vidtas. Sydost om Gävles tätort finns Fjärilsvägen, en tre kilometer lång sträcka där fjärilar trivs extra bra. Här har man påträffat mer än femtio olika fjärilsarter! Bland dem finns också en rad rödlistade arter, till exempel väddnätfjärilen som är fridlyst i hela Europa. Vi kommer att dra ledningarna väster om Fjärilsvägen för att undvika påverkan på fjärilarna och deras livsmiljöer.

Hur kommer de som bor och verkar längs med de planerade ledningsstråken att påverkas under byggtiden?

Under entreprenadtiden, när ledningarna ska läggas i marken, kommer de som bor och verkar i närheten att märka av schaktarbetena med tunga maskiner, hantering av rör och transporter av grävda jordmassor och olika typer av trafikanordningar. Men även om entreprenadtiden kommer att pågå i flera år så kommer marken att återställas allt eftersom ledningarna kommer på plats, så den tid som boende på olika ställen längs sträckan påverkas blir betydligt kortare.

Hur ser tidplanen ut?

Planen är att vi ska påbörja arbetet med att lägga överföringsledningarna i marken från Mon till Gävle under 2023. Innan de första dropparna vatten från det nya vattenverket kommer 2026, är planen att också ledningar som ansluter det nya vattenverket till Älvkarlebys befintliga ledningsnät ska vara klara.

översikt ledningsdragning Skutskär - Gävle

Senast ändrad: