Gästrike Vatten

Reningsverket i Alunda byggs ut

Östhammar Vatten AB, som är en del av koncernen Gästrike Vatten AB, planerar en om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Alunda. Bakgrunden är att Alunda samhälle växer och fler hushåll kommer att behöva anslutas till verket i framtiden. Byggstart för det nya avloppsreningsverket är planerad till år 2024 med planerad driftsättning 2025.

vid havet

Vad händer just nu?

3 juni 2022

Vi håller på att sammanställa alla underlag till miljöansökan och inmätning av befintliga ledningar.

Läs mer om genomfört samråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alunda avloppsreningsverk behandlar idag avloppsvatten från knappt 2 000 personer. En ny överföringsledning för dricksvatten från Tierp till Alunda säkerställer dricksvattenförsörjningen till Alundas växande befolkning.

Med dricksvattenförsörjningen säkrad kommer avloppsreningsverket att bli den begränsande faktorn för fortsatt befolkningstillväxt i samhället. Detta gör att reningsverket behöver byggas ut.

Tillstånsprocess påbörjad

9 juni, 2021

Östhammar Vatten har påbörjat tillståndsprocess för ansökan om nytt miljötillstånd.

Det tillstånd som gäller idag medger behandling av avloppsvatten från 2 000 pe (personekvivalenter, ej att förväxla med antal personer) och avloppsreningsverket är dimensionerat därefter. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer befolkningen att uppgå till 3 500 fysiska personer år 2040.

Preliminär tidplan

Aktivitet

När?

Tillståndsansökan lämnas in

2022

Byggstart

2024

Driftsättning

2025

Preliminär tidplan är att tillståndsansökan lämnas in till Länsstyrelsen Uppsala under 2022.
Byggstart för det nya avloppsreningsverket är planerad till år 2024 med planerad driftsättning 2025.

Alunda tillhör Östhammars kommun, och samhället är beläget cirka 30 kilometer sydväst om Östhammar tätort och cirka 40 kilometer nordost om Uppsala stad. Befolkningsmängden i samhället uppgår till strax över 2 500 invånare. Samhället sträcker sig över en 300 hektar stor yta, på båda sidor om väg 288 och Foghammarsån.

reningsverket i Alunda

Varför Bygger Gästrike vatten ut reningsverket i Alunda?

För att möta tillväxten enligt kommunens befolkningsprognos. Alunda växer och fler hushåll kommer att behöva anslutas till verket i framtiden. Idag renas av avloppsvatten från 2 000 personekvivalenter (pe) och detta beräknas öka till till 3 500 fysiska personer år 2040 enligt kommunens befolkningsprognos.

Vad har Gästrike Vatten med Alunda att göra?

Gästrike Vatten ansvarar sedan 2019 för dricksvattenförsörjning och avloppshantering i Östhammar kommun genom dotterbolaget Östhammar Vatten AB.

Vad gör ni nu?

Östhammar Vatten AB samråder med Länsstyrelsen och Östhammars kommun i ett första steg. Detta är en del i tillståndsprocessen.

När lämnar ni in tillståndsansökan?

Under 2022 beräknas alla underlag i tillståndsprocessen vara klara att lämna in till Mark- och Miljödomstolen.

Varför har man samråd?

Syftet med samrådet är att få in synpunkter på förslaget. Alla synpunkter som kommer in, sammanställs till samrådsredogörelsen som skickas med i kommande tillståndsansökan.

Vad utfördes under 2021?

Östhammar Vatten har genomfört samråd med övrig samrådskrets, såsom organisationer, intresseföreningar, närboende, fastighetsägare och allmänhet.

Vad händer under 2022?

Gästrike Vatten arbetar med att ta fram de tillståndshandlingar som behövs för att bygga om reningsverket.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen m. fl. för att tala om var, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Katarina Ivarsson

Processingenjör: Elisabet Aulenius

Kommunikation: Jessica Helzenius

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Till toppen