Gästrike Vatten

Reningsverket i Alunda byggs ut

Östhammar Vatten AB, som är en del av koncernen Gästrike Vatten AB, planerar en om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Alunda. Bakgrunden är att Alunda samhälle växer och fler hushåll kommer att behöva anslutas till verket i framtiden. Byggstart för det nya avloppsreningsverket är planerad till år 2024 med planerad driftsättning 2025.

vid havet

Därför bygger vi om och ut reningsverket i Alunda

Östhammars kommuns befolkningsprognos visar att Alunda kommer att växa och fler hushåll kommer därför att behöva ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Idag renas avloppsvatten från cirka 2 000 personer i reningsverket. Efter utbyggnaden av reningsverket kommer avloppsvatten från cirka 3 500 personer att kunna renas innan det lämnas tillbaka till naturen.

Överföringsledningen för dricksvatten från Tierp till Alunda säkerställer nu dricksvattenförsörjningen till Alundas befolkning, men för en fortsatt befolkningstillväxt i samhället behöver även reningsverket byggas ut.

Vad händer just nu?

22 december 2022

Sammanställning av synpunkter från samrådet

Ett avgränsningssamråd genomfördes under 2021. Under 2022 har projektet kommit fram till att det vore bättre att utföra utloppsledningen på ett annat sätt. Därför behövde avgränsningssamrådet kompletteras för att få rätt fokus i miljökonsekvensbeskrivningen till tillståndsansökan. Det kompletterande avgränsningssamrådet för utbyggnaden av reningsverket är nu avslutat. Vi arbetar nu med att sammanställa synpunkter som inkommit.

Efter utbyggnaden av reningsverket kommer avloppsvatten från cirka 3 500 personer att kunna renas innan det lämnas tillbaka till naturen. 3 500 personer är det antal personer som beräknas bo i Alunda 2040. Idag är cirka 2 000 personer anslutna.

Preliminär tidplan

Aktivitet

När?

Tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämnas in till mark- och miljödomstolen

2023

Byggstart

2024

Driftsättning

2025

Preliminär tidplan är att tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämnas in till mark- och miljödomstolen under 2023.
Byggstart för det nya avloppsreningsverket är planerad till år 2024 med planerad driftsättning 2025.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen m. fl. för att tala om var, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Kompletterande samråd för ombyggnad av reningsverket i Alunda

Östhammar Vatten AB har tagit fram ett förslag på om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Alunda, vilket innefattar rening med bland annat mekaniskt och biologiskt reningssteg. Östhammar Vatten AB har tidigare haft samråd med blande annat myndigheter, organisationer och allmänhet med syfte att få in synpunkter på förslaget som berört reningsverket. Mot bakgrund av justeringar i utförandet avseende utloppsledningen kompletteras nu samrådet.

Nedan kan du ta del av samrådsunderlaget för det kompletterande samrådet. Sista datum för att skicka in synpunkter på underlaget var 10 december 2022.

Samråd 2021

Gästrike Vatten (Östhammar Vatten AB) har tagit fram ett förslag på om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Alunda. Under 2021 genomfördes ett samråd med bland annat organisationer och allmänhet för att få in synpunkter på förslaget. Miljöeffekterna kommer att utredas och beskrivas ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till bolagets tillståndsansökan.

Nedan kan du ta del av samrådsunderlaget från 2021.

Projektgrupp

Projektledare: Katarina Ivarsson

Processingenjör: Elisabet Aulenius

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen