Gästrike Vatten

Kommunalt vatten och avlopp i Åbyggeby

Torsdag 22 april bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte. Under mötet berättar vi mer om projektet och hur du berörs som fastighetsägare.

Gästrike Vatten bygger på uppdrag av Gävle kommun ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp till Åbyggeby. Det innebär att du som bor eller äger en fastighet i det beslutade området kommer att få tillgång till en långsiktigt hållbar lösning för vattenförsörjning och avloppsrening med hänsyn till människors hälsa och miljö.

Glad flicka håller i ett vattenglas med båda händerna

Vi tryggar ditt vatten – nu och för kommande generationer

Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet till Åbyggeby är ett stort projekt som kommer att ta flera år. Totalt handlar det om 30 kilometer ledning som ska grävas ner i marken innan de första fastigheterna kan ansluta sig. Vi behöver även bygga om det befintliga VA-nätet för att kunna dra fram vatten och avlopp till det nya området.

Just nu jobbar vi för fullt med att förbereda projektet. Vi tittar bland annat på terrängens förutsättningar och tar fram förslag på var det nya ledningsnätet kan dras.

Så här ser tidplanen ut:

 • 2021–2022 Utredning och projektering
 • 2022–2023 Förarbete med förstärkande åtgärder
  på det befintliga VA-nätet för att skapa förutsättningar
  för anslutning av fler användare
 • 2023–2025 Gräventreprenad
 • 2025–2026 Inkoppling av kommunalt vatten
  och avlopp
 • 2025–2026 Återställning av gator och mark
Kartbild som visar vilka fastigheter som tillhör verksamhetsområdet och som kommer ha möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.

De fastigheter som omfattas av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp är markerade med rosa färg i kartan.

Varför byggs VA-nätet ut till Åbyggeby?

Idag har många fastighetsägare egna brunnar med varierande vattenkvalitet och enskilda avlopp som inte omhändertar avloppsvattnet enligt gällande miljökrav.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska kommunen ordna vatten och avlopp för bebyggelse i större sammanhang om det behövs för att skydda människors hälsa och miljö.

Åbyggeby uppfyller kriterierna i lagen. Därför byggs det kommunala VA-nätet ut till området. Det ger tillgång till dricksvatten av god kvalitet och effektiv rening av spillvatten som bidrar till att uppfylla nationella miljömål.

Vad kostar det?

Kostnaden för att ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp kallas anläggningsavgift. Det är en engångskostnad som utgår från gällande VA-taxa i kommunen. Genom att betala anläggningsavgiften köper du in dig i ett fungerande system för distribution av dricksvatten och rening av spillvatten.

Exempel: En fastighet med 1500 kvm tomtyta och en bostadsbyggnad får en avgift på 156 634 kronor inklusive moms enligt 2021 års VA-taxa.

När ska anläggningsavgiften betalas?

Anläggningsavgiften ska vara betald innan du får koppla in din fastighet på det kommunala VA-nätet. Du betalar den taxa som gäller när förbindelsepunkten upprättas.

Vilka får ansluta sig?

Alla fastigheter som ingår i ett så kallat verksamhetsområde för vatten och avlopp får ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka fastigheter som ska ingå i Åbyggebys verksamhetsområde.

Måste jag ansluta min fastighet om jag bor inom det nya området för vatten och avlopp?

Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde förutsätts ansluta sig till det kommunala VA-nätet, men du får behålla befintliga lösningar om de uppfyller kvalitetskraven och är godkända av Gävle kommun.

Om du vill behålla din befintliga vattenförsörjning för dricksvatten måste du ansöka om detta hos Gästrike Vatten. För att få behålla befintlig vattenförsörjning krävs att vattnet är av god kvalitet.

Om du har en enskild avloppsanläggning så får du behålla den under hela den tekniska livslängden, förutsatt att du har tillstånd för anläggningen enligt miljöbalken och att den uppfyller reningskraven. Det går inte att ansöka om nytt tillstånd inom ett beslutat verksamhetsområde. Om du väljer att behålla din enskilda avloppsanläggning behöver du fortfarande betala anläggningsavgiften.

Vem ansvarar för vad?

Gästrike Vatten ansvarar för att bygga ut ledningsnätet i ditt område fram till förbindelsepunkten utanför din fastighet.

Som fastighetsägare ansvarar du för alla VA-installationer på din tomt. Det innebär att du ansvarar för grävarbete och installation av fastighetspumpstation. Du drar även ledningar, bygger en plats för vattenmätaren och ansvarar för elinstallationer. Alla arbeten och installationer ska utföras fackmannamässigt enligt branschens regler. Du kommer att få mer information om detta under projektets gång.

Jag har nyligen installerat en ny avloppsanläggning, får jag tillbaka pengarna?

Om du har en avloppsanläggning som är nyare än tio år och godkänd av kommunens miljökontor kan du ansöka om ersättning för avloppsanläggningen.

Du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa upp kvitton. Avdrag på värdet görs med tio procent för varje år anläggningen har varit installerad till dess att du kopplar in kommunalt avlopp. Vi gör en prövning av varje enskilt fall och du kan högst få ersättning upp till det belopp som motsvarar spillvattendelen i anläggningstaxan. Ersättningen betalas ut när du har anslutit din fastighet till kommunalt avlopp.

Vad gör jag med min gamla avloppsanläggning?

Du kan låta din gamla avloppstank ligga kvar i marken, men då måste du tömma tanken och fylla den med sand efter sista användning. Du behöver även göra en ritning som visar var tanken finns för framtida fastighetsägares vetskap.

Du kan även välja att ta bort tanken. Det finns en andrahandsmarknad om anläggningen är i gott skick.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kunservice på telefon: 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se

Relaterat innehåll

Fakta om projektet

 • Beräknad kostnad: ca 90 miljoner kronor
 • Antal berörda fastigheter: ca 260
 • Arbetet utförs av Gästrike Vattens dotterbolag Gävle Vatten AB