Östhammars kommun

Östhammar Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Östhammars kommun. 

I Östhammars kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp. 
Totalt ansvarar vi för 50 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 8 reningsverk och 11 vattenverk i Östhammar kommun. 

Några av de planerade aktiviteterna 2020 är:
  • Överföringsledning från Örbyhus i Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Läs mer om det här »
  • Fortsatt arbete mellan 2020-2023 med att installera 60 stycken nya styrenheter (PLC) på anläggningar.
  • Beredning på Östhammars vattenverk.
  • Fortsatt arbete med slambehandling i Gimo vattenverk.
  • Fortsatt utredning och förstudie för nytt reningsverk i Östhammar och Öregrund.
  • Fortsatt utredning och förstudie för ett avsaltningsanläggning för de östra delarna.
  • Grundvattenutredningar.
  • Åtgärder på ledningsnätet med fokus i Alunda.  

Läs mer om våra pågående arbeten i Östhammars kommun här »

Budget 2020
Budget för verksamhetskostnader är 52,1 miljoner kronor, vilket innefattar löpande verksamhetskostnaderna, riktade åtgärder och större underhållsåtgärder.
Budget för investeringar är totalt 123,5 miljoner kronor. I denna post ingår exploateringar, reinvesteringar och nyinvesteringar. 
Budgetposten för reinvesteringar avser till huvuddelen förnyelse av befintligt ledningsnät, budget för det är 6,5 miljoner kronor.
Budget för nyinvestering är 116,8 miljoner kronor, där största delen (100 miljoner kronor) avser vattenledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Läs mer om den här »​ 

Läs hela vår verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020 här »
 

Så säkrar vi din vattenleverans

För att trygga leveransen och skydda vårt dricksvatten här och nu för våra kunder så har vi låst alla våra vattenposter i gatan. Det gör vi för att säkra upp vattenkvalitén och minimera risken att det inte kommer in föroreningar i ledningarna samt få kontroll på vattenuttagen.
Gästrike Vatten har de senaste åren prioriterat att systematiskt leta och laga läckor i ledningsnätet. Arbetet har varit väldigt lyckat och vi har hittat och lagat flertalet läckor runt om i Östhammars kommun.
 
- I Alunda har vi kortsiktigt hittat en lösning för att förstärka mängden grundvatten och dess kvalitet under 2017. Tidigare har det i perioder funnits behov av att köra vatten i tankbil till vattenverket i Alunda för att klara av vattenförsörjningen, det har vi inte behövt göra sedan vi fick lösningen på plats, säger Tobias Kudermann, avdelningschef Gästrike Vatten. Den långsiktiga lösningen är att samverka med Tierps kommun genom att bland annat bygga en överföringsledning som ger mer vatten till Alunda och Österbybruk. 
 
Gästrike Vatten har även optimerat driftsättet av grundvattenbrunnar. Genom att fördela uttagen så nyttjar vi våra vattenmagasin på ett bättre och effektivare sätt, och därmed spara på vattnet.


Åtgärder som vi arbetar för 

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. Därför utreder vi möjligheterna att öka kapaciteten att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten.

Sedan Östhammar kommun gick in i Gästrike Vatten i maj 2017 och Östhammar Vatten bildades, har en grundlig översyn av verksamheten pågått. Bland annat har kommunens vattenresurser kartlagts och en beskrivning av det nuvarande och framtida behovet har tagits fram. Den kommunala VA-försörjningen är mycket ansträngd. Åtgärder krävs för att både förbättra dricksvattnets kvalitet och öka mängden samt för att öka rening och kapacitet för att ta hand om mer spillvatten (avloppsvatten).

Ökad efterfrågan på nya bostäder
I Östhammar och Alunda tätorter nyttjas redan idag hela den kapacitet som finns så kortsiktiga åtgärder behöver utredas och vidtas. Då inflyttningen och befolkningen ökar i kommunen blir behovet av åtgärder än mer aktuellt. De bästa förutsättningarna just nu för nya anslutningar till nya fastigheter finns i Gimo.
 
Östhammar Vattens verksamhet är helt avgiftsfinansierad av kunder i Östhammars kommun och det är viktigt att tillse att de åtgärder som föreslås är såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbara. Kunderna ska kunna känna sig trygga med att både tillgång och kvalitet på deras dricksvatten och avloppshantering.

Gästrike Vatten AB arbetar på uppdrag av Östhammar Vatten AB tillsammans med flera förvaltningar inom Östhammars kommun med att ta fram en plan för kommunens VA-utveckling att presentera hösten 2019. Planen ska beskriva VA-utvecklingen i Östhammars kommun mot år 2040 och vidare till år 2060. Som ett led i arbetet har förslag till åtgärder för 2018 tagits fram utifrån det nuvarande kunskapsläget.
 
Åtgärder
Utöka ramen för verksamhetskostnader för 2018 med 1 miljon kronor för att
- utöka pågående arbete med att utreda och säkerställa VA-försörjningen i Östhammar
- starta en förstudie för ett nytt avloppsreningsverk för Östhammar tätort
- starta en förstudie för ett avsaltningsverk för dricksvatten för de östra delarna av Östhammars kommun

Utreda och projektera en teknisk lösning för att möjliggöra att spillvatten kan transporteras från Östhammar tätorts ledningsnät till Gimo med kostnadstäckning från Östhammar kommun under hösten 2018 till en beräknad kostnad om 300 000 kronor.
Läs hela Pm:et här »Sidan skapad 2019-03-19 11:22:54
Senast ändrad 2020-01-17 11:28:26