Vatten­försörjning och avlopps­hantering

Gästrike Vatten ansvarar för dricksvattenförsörjning och avloppshantering i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. Vi arbetar för en trygg, långsiktig och god dricksvattenförsörjning, och en miljöanpassad avloppshantering. 

En säker vattenleverans kräver en effektiv samverkan över kommungränser och mellan samhällsfunktioner. Tack vare samverkan i våra fem kommuner är vi idag den naturliga leverantören av kompetens inom VA och har kontroll på vattenresurserna i regionen.

Som kund hos oss får du tillgång till allt vatten du behöver, och vi tar hand om och renar det vatten du använt, från disk, bad och toalett. Dygnet runt året om är vi i tjänst för våra kunder. Vattnet du använt renas i våra reningsverk innan det släpps ut i naturen igen. Avlopp delas upp i spillvatten och dagvatten. 

Våra vattentjänster omfattar:

  • dricksvattenförsörjning: rening och distribution av dricksvatten
  • avloppshantering: omhändertagande av spillvatten och dagvatten
     
Dricksvatten
Dricksvatten måste uppfylla vissa kvalitetskrav. Det är Livsmedelsverket som bestämmer kraven på dricksvattnets kvalitet. På uppdrag av Livsmedelsverket är det i sin tur respektive kommun som är Gästrike Vattens tillsynsmyndighet. Dricksvattnet genomgår en mycket omfattande kvalitetskontroll. Vi tar prover på råvattnet, det vill säga det vatten som pumpas in i vattenverken, på utgående vatten och på kranvattnet hos våra kunder. Läs mer om dricksvatten >>

Spillvatten
Spillvatten kommer från hushåll, industri, biltvättar och andra verksamheter. Spillvatten från hushåll består toalettvatten samt vatten från bad, disk och tvätt. Spillvattnet tas om hand i våra reningsverk där det behandlas och renas innan det släpps ut i naturen.
 
Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från till exempel gator, dränering, stuprännor, parkeringar. Dagvattnet tas om hand och avleds till naturen. Läs mer om dagvatten >>

Om din fastighet är belägen inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp har vi skyldigheter och rättigheter mot varandra. Mer om dessa rättigheter och skyldigheter kan du läsa i de allmänna bestämmelserna för brukande av allmän vatten- och avloppsanläggning (ABVA 2009).
Sidan skapad 2013-12-27 14:23:48
Senast ändrad 2019-12-04 11:50:41