Gästrike Vatten

Vad är en bräddning och varför görs det?

En bräddning är ett tillfälligt utsläpp av orenat av avloppsvatten. En bräddning görs när ledningsnätet är överbelastat och vattenmängden är mer än vad ledningen klarar. Det är en skyddsåtgärd som finns för att minska risken att vatten tränger upp i golvbrunnar i fastigheter.

Vad är en bräddning?

En bräddning är ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten som görs när ett ledningsnät eller ett reningsverk blir överbelastat, till följd av kraftigt regn, snösmältning eller tekniskt fel. Bräddning kan också ske på grund av stopp orsakade av skräp och fett som felaktigt spolats ner i avloppet. Bräddning och nödutsläpp är viktiga systemfunktioner som finns för att förhindra att avloppsvatten går baklänges om ledningarna blir överfulla. Om avloppsvattnet går baklänges riskerar det att tränga upp i golvbrunnar och gatubrunnar och orsaka översvämningar.

Bräddning kan ske både på ledningsnätet och på reningsverket och fungerar som ett överrinningsskydd gör i handfatet eller badkaret. Det bräddade avloppsvattnet är vid dessa tillfällen kraftigt utspätt och består till största delen av regnvatten.

Vad innehåller bräddat vatten?

Bräddat vatten utgörs till största del av regnvatten (91 procent). Endast två procent är toalettvatten och sju procent är vatten från dusch, tvätt och disk.

Hur påverkas badvattnet efter bräddning?

Direkt efter en bräddning kan badvattenkvaliteten vara påverkad. Men det bräddade vattnet sprids fort och åt olika håll beroende på strömmar och vind och det är därför svårt att säga exakt var och hur det påverkar badvattenkvaliteten. Det kan vara olämpligt att bada precis efter kraftiga regn. Kommunernas miljöförvaltningar ansvarar för övervakning av offentliga badställen.

På Havs och vattenmyndigheten finns information om badvattenkvaliteten: Badplatser och badvatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Kan bräddningarna minskas genom några åtgärder?

Bräddning är vanligare i kombinerade ledningssystem, där dagvatten (regnvatten) och avloppsvatten samlas i en ledning. Kombinerade ledningar var vanliga fram till 1950-talet i Sverige, då man började bygga avloppsreningsverk. Gästrike Vatten arbetar idag systematiskt med att bygga bort kombinerade ledningar för dagvatten och avloppsvatten. Då minskar belastningen på ledningsnät vid kraftiga regn och därmed också behovet av bräddning.

Vi kan alla också hjälpas åt att undvika bräddningar på ledningsnätet genom att inte spola ner saker i avloppet som inte hör hemma där, så som tops, tvättlappar, hygienprodukter och fett som kan orsaka stopp i våra avloppsledningar.

Senast ändrad:

Förebygg källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd arbete.

Det går inte att skydda sig helt mot översvämningar, men det går att rusta sig så att man minskar risken för skador på fastigheten om olyckan är framme.

Om du drabbats av översvämning

Om du är drabbad av översvämning i din fastighet ska du i första hand ta kontakt med ditt försäkringsbolag.

Efter att du kontaktat ditt försäkringsbolag kan du rapportera översvämningen till oss för att begära ersättning för självrisken.

Skyfallet 2021 - vad har hänt sedan dess?

Gästrike Vatten arbetar ständigt med att genomföra investeringar i ledningsnätet för att det ska hålla god funktion.

Vi utreder status på ledningsnätet och genomför de åtgärder som har hög prioritet utifrån de investeringsmedel vi har.