Gästrike Vatten

Samverkan Östhammars och Tierp kommuner

Långsiktig samverkan ska lösa vattenfrågan

Vi binder ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Samverkan om vatten kommer att gynna invånare i både Östhammars och Tierps kommuner på flertalet sätt.

Två händer håller i ett glas vatten. En hand som tillhör en vuxen person och en hand som tillhör ett barn.

Nu är alla beslut fattade för att kunna binda ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun.

- Dåligt dricksvatten har boende i Alunda och Österbybruk fått stå ut med under många år. Det känns väldigt bra att vi hittat en långsiktig lösning för dem, säger Margaretha Widen Berggren, ordförande Östhammar Vatten AB. Förutom att kvaliteten på vattnet blir bättre till dagens kunder kommer vi även få mer vatten så att vi kan ansluta fler och möjliggöra exploateringar i båda orterna.

- Tierps kommun har beslutat att samverka med Östhammars kommun om dricksvatten då vi har tillgång till stora mängder enligt gällande vattendomar. Vi kommer nu att gemensamt kunna jobba med rutiner, utredningar och investeringar där kostnaderna fördelas på fler vilket blir positivt för invånarna i både Tierps och Östhammars kommuner, säger Kenneth Karlsson, ordförande Tierps Energi och Miljö AB. Med samarbetet kommer vi att öka vår kompetens när det gäller teknik och nödvattenförsörjning samt uppnå en hållbar vattenförsörjning.

Styrelserna för Östhammar Vatten AB och Tierps Energi och Miljö AB (Temab) är överens om ett 50-årigt avtal där Östhammar Vatten AB köper dricksvatten från Temab. Styrelsen för Östhammar Vatten AB har även beslutat om förslag till finansiering och riskhantering med Östhammars kommun för den överföringsledning som ska leda vattnet från Örbyhus till Alunda och Österbybruk. Under december har kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommuner beslutat.

Förbättrad vattenkvalitet

Fler kunder, bättre beredning, ökad uppföljning och gemensamma rutiner kommer att gynna kunder och invånare i både Östhammars och Tierps kommuner. Tierps kommun får bland annat fler att dela nödvändiga kostnader med och en ökad samverkansyta. Östhammars kommun får en bättre och stabilare vattenleverans och ges möjlighet till tillväxt. Båda VA-bolagen stärker kompetensen genom att samverka, vilket gynnar båda kommunerna.

Uppsalaåsens vatten räcker till fler

Förslaget har diskuterats av Tierps och Östhammars kommuner sedan ett par år tillbaka och utredningar som gjorts visar att förutsättningar för ett långsiktigt samarbete finns.
Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning.

- I Uppsalaåsen som går genom Tierps kommun finns det gott om vatten av god kvalitet. Det känns naturligt att vi samverkar om naturens resurser. Avsiktsförklaringen är ett första steg, säger Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande i Tierp.

Från den vattentäkt i Tierps kommun som är aktuell, kan en överföringsledning till Österbybruk och Alunda byggas inom tre år. Detta under förutsättning att nödvändiga beslut fattas i respektive kommun, med fördjupade utredningar som grund.

Säker tillgång till vatten är en av pusselbitarna för att fler människor ska kunna bo i Alunda och Österbybruk i Östhammars kommun. I Alunda är kapacitet i befintlig vattenförsörjning inte tillräcklig för att möta den planerade tillväxten, och i Österbybruk är både vattnets kvalitet och kvantitet en begränsande faktor.

Flera års arbete

Förslaget har diskuterats av Tierps och Östhammars kommuner sedan ett par år tillbaka och utredningar som gjorts visar att förutsättningar för ett långsiktigt samarbete finns.
Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning.

Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. Kommunerna Tierp och Östhammar har beslutat om en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan kring vattenförsörjning.

Syftet med avsiktsförklaringen är att etablera ett långsiktigt samarbete kring en vattentäkt i Tierps kommun. Förslaget är att bygga en vattenledning som transporterar dricksvatten till både Österbybruk och Alunda. Det skulle skapa förutsättningar för en önskad tillväxt i de båda orterna.

- För att Östhammars kommun ska kunna växa och fortsätta vara attraktiv behöver vi hitta en långsiktig lösning i vattenfrågan. Att samverka med Tierps kommun är en bra och långsiktig lösning för framför allt Alunda som haft svårt med vattenförsörjningen under lång tid nu, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande i Östhammar. Under tiden som vi arbetar på en långsiktig lösning arbetar vi även på att hitta kortsiktiga lösningar för den ansträngda situation som vi har i dag.

Gemensamma för Östhammars och Tierps kommuner

Varför ska vi samverka om dricksvatten?

– Den kommunala VA försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd och Östhammars kommun har inte några stora vattenresurser. Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning. Att samverka om de vattenresurser naturen har skapat är naturligt.

Vad innebär samverkan?

– Samverkan ger fördelar för båda kommunerna. Det ger möjlighet att möta delar av den tillväxt som prognostiseras för Alunda och Österbybruk mot 2060. Det finns även begränsningar i avloppsreningen i Alunda, utredning sker under 2019 för att ta fram kortsiktiga och långsiktiga åtgärdsförslag. Tierps kommun får i sin tur bland annat fler att dela nödvändiga kostnader med.

Hur ska samverkan praktiskt genomföras?

– Avsiktsförklaringen kommer i första skedet innebära en överföringsledning från Tierps kommun till Östhammars kommun. Under förutsättning att respektive kommunfullmäktige beslutar om avtalet mellan Östhammar vatten och Tierps Energi & Miljö AB, finansieringen och att upphandlingar och tillstånd ges kan ledningen vara i drift inom tre år.

När började utredningen?

– Förslaget har diskuterats av Tierps och Östhammars kommuner sedan ett par år tillbaka och utredningar som gjorts visar att förutsättningar för ett långsiktigt samarbete om dricksvatten finns.
Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning.

När togs beslut om samverkan?

– Kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommuner beslutade i april 2019 om långsiktig samverkan kring vattenförsörjning i en avsiktsförklaring. Syftet med avsiktsförklaringen är att etablera ett långsiktigt samarbete kring en vattentäkt i Tierps kommun och byggandet av en vattenledning som transporterar dricksvatten till både Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Inom ramen för samverkan ska ett avtal om leverans av vatten tas fram och en fördjupad undersökning av vattentillgång genomföras.

När beslutas det om avtalet?

– Kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommun beslutade om avtalet i decmeber 2019.

När blir det en överföringsledning?

– Under förutsättning att upphandlingar och tillstånd följer tidplan kan ledningen vara i drift inom två år. Förberedelse har skett för att starta ett utförande så snart beslut är tagna. Ledningen blir drygt 3 mil lång.

Hur ska lednigen dras och kopplas samman?

–Ledningen kommer att byggas från Örbyhus i Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun.

Östhammars kommun

Slipper Östhammar vattenbrist nu?

– Både ja och nej. När vattnet från Tierp rinner i ledningen kommer det bara att levereras till Österbybruk och Alunda. Beräknad tidpunkt för det är år 2021 respektive 2022.

I övriga delar av Östhammars kommun arbetar vi med andra åtgärder för att lösa vattenbristen.
Så just nu är det lika viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om vårt gemensamma vatten, och att vi använder det smart. Läs mer här om hur du kan vara vattensmart »

Hur mycket kostar ledningen?

– Kostnaden för den drygt 3 mil långa överföringsledningen är beräknad till 150 miljoner kronor.

Hur finansieras ledningen?

– Investeringen är ett risktagande för Östhammar Vatten AB. Endast nödvändiga kostnader ska belasta VA-kollektivet och finansieras via avgifter enligt vattentjänstlagen (30 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster). Att möjliggöra tillväxt är en del av uppdraget, men anslutningar kommer att ske över lång tid och det finns en risk att tillväxten inte blir så stark som önskad. Det innebär att riskhanteringen för överföringsledningen inte kan bekostas genom VA-avgifter utan bör finansieras via skattekollektivet i Östhammars kommun.

Östhammar Vatten AB (VA-kollektivet) bekostar de delar som de delar som kan anses vara nödvändiga kostnader och Östhammars kommun, via skattekollektivet, står för riskhanteringen.

Konkret innebär det att Östhammar Vatten genomför investeringen. Östhammar Vatten fakturerar årligen kostnader avseende avskrivningar på investeringen samt räntekostnader på upptagna lån där Östhammar Kommun ska stå för risktagandet.
Förslaget om finansieringen som beslutades av Östhammars kommuns kommunfullmäktige i december 2019 finns bland dokument längre ner på denna sida.

Hur länge kommer vattnet från Tierp att räcka?

– Vattentillgången i Tierps vattentäkt är stor. Planen är trots det att vatten både från Tierp och från dagens vattentäkter i Alunda och Österbybruk kommer att användas för att öka säkerheten i leveransen. Dubbelt så många som idag (5 000 jämte 2 500) kommer att kunna försörjas med dricksvatten i Alunda och tillväxtprognosen 10 000 personer år 2060 bedöms kunna uppfyllas.

När kan vatten från Tierp rinna i kranen?

– Under 2021 i Österbybruk och under 2022 i Alunda. Ledningen byggs i två etapper. Första etappen blir till Österbybruk och andra etappen blir fortsatt till Alunda.

Innebär ledningen att det blir dyrare för VA-kunderna i Östhammar?

– Bedömningen är att denna investering ryms inom dagens nivå för brukningstaxan inom de kommande fyra åren. Men ränta, andra investeringar och hur snabbt tillväxt och fler kunder kan anslutas kommer att påverka taxeutvecklingen. Vilket alltid är faktorer som kan påverka taxan oavsett denna investering.

Kommer vattnet (från Tierp) smaka annorlunda?

–Vattentäkterna i Österbybruk och Alunda är idag mycket ansträngda och vi tar ut mer grundvatten än vad som nybildas under torra år, detta medför att smak- och luktproblem kan uppstå. Vatten från Odens källa håller hög kvalitet så vår förhoppning är att vattnet kommer att smaka och bättre. Så snart en överföringsledning är på plats kommer vi att kraftigt begränsa uttaget ur de befintliga vattentäkterna så att de får återhämta sig.

Kommer hårdheten på vattnet att ändras?

– Ja, vattnet kommer att bli lite mjukare. Vattnet från Tierp har en hårdhet på 5-7 tyska hårdhetsgrader.

Tierps kommun

Kommer vattnet räcka till invånarna i Tierp?

– Ja det kommer att räcka. Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning. Det räcker till invånarna i både Tierps och Östhammars kommuner.

Vad innebär detta för mig som invånare i Tierps kommun?

– Vattenledningen kommer inte att påverka vardagen i någon större utsträckning för dig som invånare i Tierps kommun. Vattentillgången i kommunen kommer inte att påverkas och förbrukningstaxan kommer inte att förändras på grund av vattenledningen. På sikt ger det kommunen bättre förutsättningar tack vare fler att dela nödvändiga kostnader med och en ökad samverkansyta.

Kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommuner har ni beslutat om en avsiktsförklaring under våren 2019.

Styrelserna för Östhammar Vatten AB och Tierps Energi och Miljö AB (Temab) är överens om ett 50-årigt avtal där Östhammar Vatten AB köper dricksvatten från Temab. Styrelsen för Östhammar Vatten AB har även beslutat om förslag till finansiering och riskhantering med Östhammars kommun för den överföringsledning som ska leda vattnet från Örbyhus till Alunda och Österbybruk. Under december inväntas beslut i kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommuner.

Avtalet mellan Tierps och Östhammars kommuner:
Missiv Pdf, 186.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Avtal om leverans av dricksvatten Pdf, 288.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Avsiktsförklaring Tierps kommun Öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 Avsiktsförklaring Östhammars kommun Pdf, 70.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 PM samverkan för dricksvattenförsörjning Pdf, 100.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 Miljödom för vattenuttag Pdf, 334.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 5 Inkopplingspunkt Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 6 Underlag för anslutningsavgift Pdf, 170.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 7 Underlag för rörlig brukningsavgift Pdf, 187.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansiering av överföringsledning:
Missiv Pdf, 374.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Styrelseprotokoll Pdf, 225.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 Missiv överföringsledning Pdf, 82.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller epost: info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen