Gästrike Vatten

Kompletterande samråd för ombyggnad av reningsverket i Alunda

Östhammar Vatten AB har tagit fram ett förslag på om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Alunda, vilket innefattar rening med bland annat mekaniskt och biologiskt reningssteg. Östhammar Vatten AB har tidigare haft samråd med bland annat myndigheter, organisationer och allmänhet med syfte att få in synpunkter på förslaget som berört reningsverket. Mot bakgrund av justeringar i utförandet avseende utloppsledningen kompletteras nu samrådet.

karta reningsverkets placering

De som bor innanför den röda linjen har fått direktutskick om samråd. Du som bor utanför den röda linjen har inte fått direktutskick men du får gärna lämna synpunkter till samrådet.

Kompletterande samråd som del i tillståndsansökan enligt miljöbalken

Reningsverket står på fastigheten ALUNDA 1:64, men utloppsledningen går över fastigheten ALUNDA 1:120 varifrån den mynnar ut i Foghammarsån. Kompletteringen i ansökan gällande utloppsledningen berör att sänka ledningens mynning för att vattnet ska rinna ut under Foghammarsåns vattenyta. En sänkning av ledningen innebär att tillstånd för vattenverksamhet kommer att sökas.

Placeringen av utloppsledningen påverkas ej och dimensionen av ledningen planeras i detta skede vara samma som tidigare.

Östhammar Vatten AB har samrått med bland annat organisationer och allmänhet med syfte att få in synpunkter på förslaget. Miljöeffekterna kommer att utredas och beskrivas ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till bolagets tillståndsansökan. För närvarande bedöms de mest betydande miljöeffekterna utgöras av lukt och buller under anläggningsskedet.

Samrådsunderlag

Nedan kan du ta del av samrådsunderlaget i pdf:format. Vill du få samrådsunderlaget skickat till dig vänligen hör av dig till oss.

Lämna synpunkter på samrådsunderlaget

Du är välkommen att lämna dina synpunkter per post, e-post eller telefon senast den
10/12 2022. Märk yttrandet med ”Ärendenummer 207776 Alunda ARV”.

Alla inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i ansökningshandlingarna. Inkomna synpunkter kommer att utgöra del av offentlig handling. Personuppgifter som samlas in i samband med samrådet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Kontaktuppgifter

E-post: info@gastrikevatten.se

Postadress: Gästrike Vatten AB
Box 975
801 33 Gävle

Telefon: 020- 37 93 00 (bemannad vardagar kl. 9-12 och 13-15)

Bakgrund

Alunda avloppsreningsverk behandlar idag avloppsvatten från knappt 2 000 personer. En ny överföringsledning för dricksvatten från Tierp till Alunda säkerställer dricksvattenförsörjningen till Alundas växande befolkning. Med dricksvattenförsörjningen säkrad kommer avloppsreningsverket att bli den begränsande faktorn för fortsatt befolkningstillväxt i samhället. Detta gör att reningsverket behöver byggas ut.

Gällande tillstånd

Gällande tillstånd medger idag behandling av avloppsvatten från 2 000 pe (personekvivalenter, ej att förväxla med antal personer) och avloppsreningsverket är dimensionerat därefter. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer befolkningen att uppgå till 5 500 fysiska personer (motsvarande cirka 4 000 pe)
år 2040.

Tidigare samrådsunderlag

Frågor besvaras av

Katarina Ivarsson
Projektledare
katarina.ivarsson@gastrikevatten.se
Telefon: 070-292 21 48

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen