Gästrike Vatten

Samråd för reningsverk i Alunda

Gästrike Vatten (Östhammar Vatten AB) har tagit fram ett förslag på om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Alunda. Nu pågår samråd med bl.a. organisationer och allmänhet för att få in synpunkter på förslaget. Miljöeffekterna kommer att utredas och beskrivas ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till bolagets tillståndsansökan.

karta reningsverkets placering

De som bor innanför den röda linjen har fått direktutskick om samråd. Du som bor utanför den röda linjen har inte fått direktutskick men du får gärna lämna synpunkter till samrådet.

Vad händer just nu?

20 oktober, 2021

Nu pågår sammanställning av yttranden som inkommit i samband med samrådet i oktober 2021.

Ombyggnad av avloppsreningsverket i Alunda

- Samråd som del i tillståndsansökan enligt miljöbalken

Sammanställning av inkomna synpunkter

Alla inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i ansökningshandlingarna. Inkomna synpunkter kommer att utgöra del av offentlig handling. Personuppgifter som samlas in i samband med samrådet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Bakgrund

Alunda avloppsreningsverk behandlar idag avloppsvatten från knappt 2 000 personer. En ny överföringsledning för dricksvatten från Tierp till Alunda säkerställer dricksvattenförsörjningen till Alundas växande befolkning. Med dricksvattenförsörjningen säkrad kommer avloppsreningsverket att bli den begränsande faktorn för fortsatt befolkningstillväxt i samhället. Detta gör att reningsverket behöver byggas ut.

Gällande tillstånd

Gällande tillstånd medger idag behandling av avloppsvatten från 2 000 pe (personekvivalenter, ej att förväxla med antal personer) och avloppsreningsverket är dimensionerat därefter. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer befolkningen att uppgå till 5 500 fysiska personer (motsvarande cirka 4 000 pe)
år 2040.

Läs mer om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samråd – Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för
om- och utbyggnad av Alunda avloppsreningsverk

Alunda tätort växer och reningsverket behöver öka sin kapacitet för att kunna rena avloppsvattnet från en större befolkning. Gästrike Vatten tar fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) på uppdrag av Östhammar Vatten, som beskriver vilka miljövärden som kan påverkas. Vid framtagande av en MKB ingår att samråda med myndigheter, intresseorganisationer och enskilda som kan beröras av verksamheten.

Vad händer?

En förstudie har genomförts för att undersöka möjligheterna att öka kapaciteten i Alunda reningsverk. Förstudien visade att det är möjligt att fördubbla kapaciteten i reningsverket genom att bygga om och bygga ut det nuvarande reningsverket. En förutsättning för att kunna bygga om och ut reningsverket är ett nytt miljötillstånd. Som en del i ansökan om miljötillstånd ingår det att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver hur miljön påverkas av den ansökta verksamheten.

Att samråd ska hållas och vad som ska ingå i en MKB anges i miljöbalken och miljöprövningsförordningen.

Synpunkter ska vara inkomma senast 2021-10-08.

Sammanfattning av samrådsunderlaget

Här nedanför följer en sammanfattning av samrådsunderlagets textdokument. Du kan också ladda ner samrådsunderlaget i sin helhet.

Beskrivning av åtgärden

För att dubbla kapaciteten i Alundas reningsverk kommer nya behandlingssteg att byggas på befintlig tomt. Under byggtiden kommer trafiken på grusvägen fram till reningsverket att öka. Schaktmassor kommer att behöva transporteras bort och byggmaterial att transporteras dit. Bortsett från den ökade trafiken bedöms inte ombyggnaden påverka de omkringboende.

När om- och utbyggnaden är klar kommer befintlig byggnad att ha förlängts söderut och en ny byggnad ha uppförts på den nuvarande tomten strax öster om nuvarande reningsverk. Byggnaderna kommer inte att vara högre än det nuvarande reningsverket.

Planförhållanden

Området där reningsverket ligger idag och där utbyggnad planeras är inte detaljplanelagt.

Utsläppspunkt

Renat vatten från avloppsreningsverket planeras släppas ut i samma utsläppspunkt som idag, d.v.s. i Foghammarsån, som är ett biflöde till Olandsån. Norr om Alunda kallas ån för Kilbyån.

människor har möte runt ett bord

Öppet hus på Alunda församlingshem, Klockarbacken

Datum: 23 september

Tid: 15-19

Har du frågor eller vill diskutera ärendet kommer Gästrike vatten finnas tillgängliga på ett öppet hus i Alunda församlingshem (Klockarbacken) torsdagen den 23 september, kl 15-19.

Vi följer de rekommendationer som finns från folkhälsomyndigheten gällande covid-19.

Drop in!

Välkommen

Så här gör du för att lämna synpunkter på MKB:ns innehåll

Ett samråd innebär att om du är sakägare, det vill säga om du har en fastighet, verksamhet eller annat intresse som kan påverkas av om- och utbyggnaden av reningsverket, har möjlighet att lämna synpunkter. Du kan lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningens omfattning, det vill säga MKB:ns innehåll och detaljeringsgrad.

För att du ska kunna tycka till om detta har ett samrådsunderlag tagits fram. Underlaget består av ett textdokument och kartor, som du kan titta på eller ladda ner under "samrådsunderlag och kartor".

I samrådsunderlaget redovisas den kunskap som nu finns om natur- och kulturmiljön och andra miljöaspekter som kan beröras av om- och utbyggnaden av reningsverket, samt vilka undersökningar och utredningar som kommer att utföras för att få fram mer information till MKB:n.

Ange i ämnesraden för e-post eller som rubrik

Samråd MKB ARV Alunda, ärendenummer 229903

E-postadress

info@gastrikevatten.se

Posta synpunkter

Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Synpunkter ska vara inkomma senast 2021-10-08.

Frågor besvaras av

Katarina Ivarsson
Projektledare
katarina.ivarsson@gastrikevatten.se
Telefon: 070-292 21 48

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Till toppen