Gästrike Vatten

Vi renoverar och förnyar vatten- och
spilledningar längs Åkerigatan

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningar och förlänger befintliga dagvattenledningar längs Åkerigatan i Gimo. Arbetet är en del av förbättringsarbetet i Östhammar kommun.

Varför gör vi det här?

Oktober 2022

Vi renoverar vatten- och spilledningar för att minska problem med vattenläckor, vilket tidigare varit ett problem i området. Vi förbättrar även dagvattenhanteringen för att minska risken för regnvatten som bildar pölar och vattensjuka områden.

Förnyelsearbetet startar under vecka 41/42 och arbetet kommer pågå fram till årsskiftet 2022/2023.

Under tiden då förnyelsearbetet av ledningarna pågår kommer dricksvattnet att ledas i provisoriska ledningar. Medan arbetet pågår under dagtid kan även buller förekomma.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Mikael Cederholm

Kommunikation: Fanny Spennare

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen