Gästrike Vatten

Mer och bättre vatten till Ockelbo centralort

Ockelbo Vatten bygger en överföringsledning för vatten mellan Mobyheden Södra och Säbyggeby i centrala Ockelbo. Överföringsledningen kommer att förbättra dricksvattenförsörjningen genom att ge mer och bättre vatten till centrala Ockelbo.

Landskapsvy över Ockelbo med äng och skog.

Aktuellt i projektet

Oktober 2022

Arbetet med överföringsledningen är färdigt, just nu pågår inkoppling och intrimning av den nya ledningen på vattenverken. Projektet beräknas avslutas i slutet på december.

Juni 2020

Vår entreprenör har cirka 300 meter kvar att gräva längs järnvägen mellan Persbo och Mo. Det är komplicerade markförhållanden på grund av berg, block och inträngande vatten. Vissa bitar behöver vi spränga för att komma förbi vilket gör att arbetet tar längre tid än beräknat.

Parallellt med grävningen arbetar vi med anslutningar till brunnen i norra änden och vattenverket i södra änden. Det arbetet kommer att pågå under hela hösten 2020. Ledningen beräknas vara i drift under 2021 förutsatt att vi fått en ny vattendom.

Arbetar i etapper

Arbetet pågår i två etapper.
Etapp 1: cirka 800 meter borrning. Att borra är en metod som minskar påverkan på mark och miljö.
Etapp 2: gräva för ledningar. Arbetet påbörjades under hösten 2019.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Katarina Ivarsson

Kommunikation: Jessica Helzenius

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen