Gästrike Vatten

VA-ledningar flyttas

Gästrike Vatten flyttar allmänna VA-ledningar som ligger inne på privata tomter för att underlätta framtida underhållsarbete.

gatuskylt hammarsbacksvägen

Vad händer just nu?

5 juli, 2021

Efter semestern startar ett VA-arbete på Hammarsbacksvägen. Gästrike Vatten flyttar allmänna VA-ledningar som ligger inne på privata tomter för att underlätta framtida underhållsarbete.

Gästrike Vatten flyttar ledningar som sedan gammalt är dragna över privata fastigheter för att underlätta framtida underhåll.

Gästrike Vatten planerar arbetet tillsammans med entreprenören med fastighetsägarnas framkomlighet i åtanke. Det är trångt i området och arbetet kommer att medföra mycket begränsad framkomlighet eftersom vägen endast rymmer ett fordon i bredd samt att det finns staket och gärdesgårdar på båda sidor av vägen.

Hela vägbanan behöver grävas upp och entreprenören behöver vara extra försiktig för att skydda privat egendom.

Boende kan behöva parkera på gatan under vissa perioder.


Preliminär tidplan, detaljerand tidplan kommer från entreprenören i augusti

Preliminär tidplan

Aktivitet

När?

Entreprenör utses

vecka 26

Arbetet startar

mitten/slutet av augusti

Arbetet klart

september/oktober

Hela vägbanan behöver grävas upp och entreprenören behöver vara extra försiktig för att skydda privat egendom. Boende kan behöva parkera på gatan under vissa perioder.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Peter Westlund

Projektering: Bengt Falk

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se