Gästrike Vatten

Pågående utredningar

Vi har undersökt grundvattenmagasinet väster om Dalälven, mellan Rotskär och Västanån, med provborrningar, provpumpningar och nivåmätningar under många år. Resultatet visar att det finns gott om grundvatten av bra kvalitet. Förutsättningarna finns för en ny vattentäkt och en gemensam systemlösning för Gävle och Älvkarleby kommune. Utredningen har visat att förutsättningarna finns.
I utredningen arbetar vi löpande med tillstånd, lov, kommunikation, markfrågor och samarbetar med många intressenter.

Fördjupad utredning

Nu pågår en utredning för var vi ska ta upp vatten ur Dalälven och vilken rening som krävs innan det infiltreras i magasinet för att öka mängden grundvatten.

Vi arbetar även med att sammanställa underlag för de tillståndsansökningar som krävs och en beskrivning av hela det tänkta vattenförsörjningssystemet.

Den planerade tiden för fördjupad utredning är cirka två år.

Mycket av analysarbetet gör vi nu inomhus, vilket gör att vi inte syns så mycket i området. När själva utförandet börjar och vi skapar en byggarbetsplats så kommer vi att synas mer. Men dit är det ännu några år.

Vattenverk

Vi utreder konstruktion av ett nytt vattenverk.

Ledningar

Vi utreder för att se möjliga sätt och vägar för att bygga ledningar och hur man kan anpassa dem mot de befintliga ledningsnäten.

Spillvatten

Vi utreder även om det finns det finns behov att förändra något kring spillvattnet.

Tidplan

Målet är att kunna börja leverera vatten 2026 och i full skala från årsskiftet 2028.