Gästrike Vatten

Överföringsledningar från
Älvkarleby till Gävle

Regionen växer och vi behöver säkra en fortsatt god tillgång till bra dricksvatten. Älvkarleby kommun och Gävle kommun har beslutat att göra det tillsammans. Gästrike Vatten planerar att knyta ihop två befintliga ledningsnät genom att bygga ut ledningar från Älvkarleby till Gävle.

ledningar som lyfts av lastbil

Bild på ledningar som används för att bygga överföringsledningar. Källa: Växjö GRJAB

Här finns alla samrådsunderlag och instruktion på hur du lämnar synpunkter

Vad händer just nu?

10 september

Samråd - MKB för överföringsledningar

Gästrike Vatten tar fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver vilka miljövärden som kan påverkas. Vid framtagande av en MKB ingår att samråda med myndigheter, intresseorganisationer och enskilda som kan beröras av aktuell verksamhet.

Har du synpunkter? Nu har du möjlighet att vara med och tycka till. Före 1 oktober behöver vi få dina synpunkter.

19 augusti, 2021

Detaljprojektering

Efter sommaren startar detaljprojektering av överföringsledningarna. Det innebär att vi kommer att välja exakt placering av ledningsschakten. Det gör vi genom att längs hela sträckan ta hänsyn till och värdera de aspekter som kan påverka placeringen som till exempel markförhållanden, närliggande bostäder och tomter, skyddsvärda djur- och växtarter, vattendrag och våtmarker, fornlämningar och olika verksamheter såsom friluftsliv eller företag. De olika metoder som sedan ska användas för att utföra schakt- och ledningsarbete på olika platser kommer att väljas med hänsyn till påverkan på omgivningen.

Parallellt pågår arbetet med att söka och erhålla de tillstånd som krävs hos kommuner, Trafikverket och Länsstyrelser. Närmast kommer en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och i den processen kommer samråd att hållas med berörda sakägare och olika intresseorganisationer.

För att få ett komplett underlag för miljökonsekvensbeskrivningen kommer en naturvärdesinventering utföras längs hela ledningssträckningen. Projektet kommer också särskilt undersöka eventuell påverkan på intilliggande Natura 2000-områden för att säkerställa att placering av schakt och arbetsutförande väljs för att undvika påverkan. Länsstyrelserna kommer att genomföra undersökningar av ledningssträckningen avseende fornlämningar för att hitta platser som eventuellt måste undersökas ytterligare i detalj.

Gävle försörjs med dricksvatten från två vattenverk, ett i Gävle och ett i Valbo. Vattenverken distribuerar i dagsläget till olika distributionssystem men det finns sammankopplande ledningar. Furuviksområdet inom Gävle kommun förses idag med dricksvatten från Älvkarleby kommun.

Kapaciteten hos befintliga vattentäkter och vattenverk är inte tillräcklig för att möta det framtida dricksvattenbehovet. Utöver det saknas i dagsläget redundans/reservvatten för Gävle tätort. Dricksvattensystemet i Älvkarleby har tillräcklig kapacitet för att tillgodose behovet även på sikt genom vattenverk vid Kronsågen och Sand. Däremot saknas även där långsiktig redundans.

Som en del i att trygga Gävles och Älvkarlebys framtida vattenförsörjning samt skapa redundans i dricksvattensystemet kommer ett nytt vattenverk ska anläggas i Älvkarleby kommun, vilket ska förse både Gävle och Älvkarleby med dricksvatten.

Nedan ser du en karta över det ledningsstråk som vi arbetar utifrån just nu. Stråket är cirka 50 meter och det exakta läget för ledningarna inom detta område är fortfarande inte helt klart. Det innebär att du eventuellt inte kommer att bli berörd i slutänden.

karta ledningssträckning

Preliminär ledningssträckning från Älvkarleby till Gävle

karta ledningssträckning Gävle

Preliminär ledningssträckning till vattentorn i Gävle

Gemensam systemlösning

Gästrike Vatten har sedan 2013 utrett möjligheter, förutsättningar och alternativ för utökad regional samverkan för vattenproduktion. Många års utredning av naturgivna förutsättningar, tekniska lösningar, juridik och ekonomi har resulterat i ett beslut om att bygga en gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby och Gävle kommuner, som skapar en säker vattenleverans och ger möjlighet till tillväxt i regionen.

Ny vattenförsörjningsanläggning

En helt ny vattenförsörjningsanläggning ska byggas i Älvkarleby. Gästrike Vatten bygger ett helt nytt vattenverk vid Mon som även omfattar att anlägga infiltrationsytor, borra brunnar, pumpstationer och bygga ihop ledningsnäten i Älvkarleby och Gävle. Tre mil långa ledningar byggs ut mellan Älvkarleby och Gävle.

De nya vattenledningarna ska ansluta det planerade vattenverket vid Mon till Gävle Vattens distributionsnät vid Gävle bro och i Bomhus, samt till Älvkarleby Vattens befintliga ledningsnät. Från ytvattenintag i Dalälven med tillhörande pumpstation ska sjöledning och markförlagd ledning dras till vattenverket.

Fastighetsägare berörs

Vatten- elledningar, optiska fibrer, fjärrvärmeledningar – samhället är beroende av en mängd olika ledningar för att fungera.

En gemensam nämnare för nästan alla aktörer som äger ledningsnät är att de behöver dra sina ledningar över någon annans mark. Rätten att göra det kan regleras i en ledningsrätt. En ledningsrätt innebär ett intrång i fastighetsägarens äganderätt. Fastighetsägaren har därför rätt till ekonomisk kompensation.

Gästrike Vattens fastighetsägarekontakt kommer att ta kontakt med berörda fastighetsägare för att diskutera hur du berörs av den nya vattenledningen.

Läs mer under rubriken Fastighetsägarfrågor


Preliminär tidplan

Skriv tabellbeskrivning här

Tidplan för överingsledningar

När?

Informationsutskick till fastighetsägare

mars 2021

Upphandling av detaljprojektering

våren 2021

Samrådsmöte med fastighetsägare

20 och 21 april

Dialog och överenskommelse med fastighetsägare

april och framåt

Projektering, tillståndsansökningar

fram till okt 2022

Ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet


Sammanträden med Lantmäteriet


Upphandling entreprenader

från nov 2022

Beslut om ledningsrätt


Byggskede, flera entreprenader

2023-2026

Mons vattenverk tas i drift

2026

Vatten börjar levereras till Gävle och Älvkarleby

2026

Projektet arbetar med att utvecka och knyta ihop två vattenledningsnät och den preliminära sträckningen har utvecklats till att omfatta två anslutningspunkter i Gävle, hur vatten ska distribueras till Furuvik och hur det nya vattenverket ska anslutas i Älvkarleby.

översiktskarta ledningar

Kartan visar planerad ledningssträcka

Fastighetsägarekontakt

Gästrike Vatten har utsett Malin Helperin till fastighetsägarkontakt. Malin arbetar med att skapa dialog med fastighetsägare som berörs av ledningssträckningen och fastighethetsfrågor i projektet. Målet är att skapa en smidig process för fastighetsägare inför en kommande lantmäteriförrättning.

Du kan prata med Malin om:

 • Ledningarnas placering på din mark
 • Hur ledningsrätt påverkar dig som är fastighetsägare
 • Hur går det till att skapa ledningsrätt
 • Markfrågor

Kontakta Malin: malin.helperin@gastrikevatten.se


Ledningsrätt

Gästrike Vatten kommer att ansöka om ledningsrätt för nya vattenledningar hos Lantmäteriet. Lantmäterimyndigheten ansvarar för att utreda förutsättningarna för ledningsbeslut – men det är det viktigt att de parter som berörs själva lämnar information som myndigheten saknar.

Ledningsrätten skapas genom att lantmäterimyndigheten fattar ett beslut. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. En fullbordad ledningsrättsförrättning förs in i fastighetsregistret där den redovisas i form av text och karta.

En ledningsrätt gäller för all framtid. Ändring eller upphävande av ledningsrätt sker genom ny förrättning. En ledningsrätt gäller även mot ny ägare till fastigheten och gäller före upplåtelse i fastigheten som har tillkommit genom avtal.

Så här går det till, steg för steg:

 • Gästrike Vatten kontaktar berörda fastighetsägare
 • Fastighetägare kallas till lantmäteriförrättning
 • Lantmäteriet kallar till sammanträden
 • Lantmäteriet värderar intrånget
 • Lantmäteriet fattar beslut om ledningsrätt
 • Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen

Värdering av mark

 • Ledningsrätten värderas enligt bestämmelserna i 13§ Ledningsrättslag (1973:1144)
 • Ledningsrättslagen hänvisar i sin tur till kapitel 4 i Expropriationslag (1972:719)
 • Enligt 4:1 i Expropriationslagen skall ersättning utgå för marknadsvärdeminskning samt ett påslag på ersättningen med 25 %.

Kan man påverka ledningens placering?

Vi mottar gärna dina synpunkter. Kontakta oss så kan vi diskutera förutsättningarna.

Hur brett område kommer ledningsrätten att gälla?

Ledningsrätten kommer generellt att vara cirka 20 m bred. I bostadsområden eller på andra ställen där särskilda anpassningar krävs kan det bli smalare. I nuläget, innan detaljprojekteringen är utförd, är det svår att säga exakta mått. Det slutgiltiga beslutet fattas av Lantmäteriet.

Hur avser ni att återställa marken efter nedlagda ledningar?

Marken återställs i möjligaste mån till samma skick som innan. Naturmark får återhämta sig på egen hand. Vägar återställs till samma skick som innan, gräsmattor återställs med ny jord och gräsfrön. Häckar kan flyttas tillfälligt och återplanteras.

Kommer naturen att åter få ta över eller avser ni att upprätthålla en körbar väg på ledningsrättens område ?

På sträckor som inte blir väg kommer naturen få ta över. Med undantag för träd som inte kommer tillåtas växa på ledningsrätten. Träd kommer röjas regelbundet i ledningsrättsgatan. På vissa sträckor kan enkel väg efterlämnas för att möjliggöra tillgänglighet till ledningsrättsgatan. Inom ledningsrätten kommer det inte vara tillåtet att plantera träd och ledningsägaren har rätt att utföra röjning.

Ni kommer alltså att dra ledningar i kraftledningsgatorna?

Vi planerar att förlägga överföringsledningarna för dricksvatten med de säkerhetsavstånd som krävs från kraftledningar, stolpar och stag och vi har en dialog med Vattenfall och Gävle Energi om att hitta de lösningar som kräver minst anspråktagande av mark.

Hur lång tid från påbörjad grävning till återställd mark utanför vår fastighet skall vi då ungefär räkna med ?

Det är svårt att svara på så här tidigt, men det kommer inte att vara uppgrävt under hela byggtiden utan bara när arbetet pågår vid din fastighet. När grävarbete går bra så kan man räkna med att man hinner cirka tio meter per dag (man gräver ett schakt, lägger ledning och fyller igen) .

Kommer ledningarna att dras genom bostadsområdet vid Mårtsbovägen i Järvsta?

Ledningarna kommer i största möjliga mån gå i utkant av kraftledningsgatan.

Kommer min trädgård att påverkas om den ligger nära kraftledningsgatorna?

Vi kommer att planera och förbereda för att arbetena ska innebära så liten påverkan på tomter som möjligt.

Hur nära ledningen kan träd planteras?

Träd får inte planteras inom ledningsrätten. Det går att plantera växter men om ledningen behöver underhållas kommer de att tas bort.

Kommer kraftledningen genom Hemlingby kommer att tas bort? Läggs kraftledningen i marken bredvid vattenrören?

I kraftledningsgatan genom Hemlingby friluftsområde finns större kraftledningar som ägs av Vattenfall och mindre som ägs av Gävle Energi. Vi har fått information från Gävle Energi att de planerar att ta bort sina ledningar från sträckan. Vi planerar att förlägga överföringsledningarna för dricksvatten med de säkerhetsavstånd som krävs från kraftledningar, stolpar och stag.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata gärna med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om var, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Arbetsgrupp

Projektledare Vattenförsörjning Mon: Maria Östling

Delprojektledare ledningsnät: Camilla Sakari Sjöstrand

Fastighetsägarkontakt: Malin Helperin

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se