Gästrike Vatten

Frågor och svar

Vattenförsörjning Mon

Vanliga frågor och svar om det gemenamma projektet för vattenförsörjning i Älvkarleby och Gävle.

Varför ska vi samverka mer om dricksvatten?

Det finns behov av fler vattentäkter och vattenverk som tillsammans ger en säker och robust dricksvattenförsörjning i både Älvkarleby och Gävle kommuner. Genom att kunna leverera vatten från flera ställen blir vattenleveransen säkrare vid en driftstörning. Med en till vattentäkt och ett till vattenverk får vi mer vatten vilket gör att vattnet räcker till då fler bostäder och verksamheter ansluts.

När började utredningen?

Frågan har utretts sedan 2011. Från 2013 har Gästrike Vatten haft uppdrag från Älvkarleby kommun och Gävle kommun att utreda. 2015 fattades beslut om en fördjupad utredning. Utredningen är mycket omfattande och innehåller naturgivna förutsättningar, tekniska lösningar, juridik och ekonomi och har kostat cirka 25 miljoner kronor.

När togs beslut om ett nytt vattenverk och en ny vattentäkt?

Beslut om en ny dricksvattenförsörjningsanläggning med vattenverk och vattentäkt togs av respektive kommunfullmäktige i Gävle och Älvkarleby den 18 juni 2018.

Vilka får vatten från den nya anläggningen?

Den nya anläggningen vid Mon kommer att distribuera vatten till Furuvik, södra Gävle och Älvkarleby kommun. Vatten från Mons vattenverk kommer att blandas med vatten från Kronsågen, Sand och Sätra vattenverk.

Hur påverkar det mig som invånare i Älvkarleby?

Vattnet kommer att bli mjukare med mindre kalk. Du får en säkrare vattenförsörjning genom flera sammanknutna vattentäkter och vattenverk som kan komplettera och ersätta varandra vid driftstörningar. Det kommer också att finnas tillgång till mer vatten.

När vattenverket är färdigt och i drift så kommer det inte att låta något. Men under tiden vi bygger och även gräver ledningar så blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi gör alltid vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Hur påverkar det mig som invånare i Gävle?

Du får en tryggare vattenförsörjning genom flera sammanknutna vattentäkter och vattenverk som kan komplettera och ersätta varandra vid driftstörningar. Det kommer också att finnas tillgång till mer vatten. Kunderna i Furuvik som idag får sitt vatten från Älvkarleby kommer att få ett mjukare vatten med mindre kalk. Brukningstaxan för VA kommer att öka. Med hur mycket utreds fortfarande då vi behöver göra flera stora investeringar och utbyggnader i Gävle kommun de kommande 10 åren.

Blir vattnet mjukare?

Ja, vattnet i Älvkarleby kommun och Furuvik i Gävle kommun blir mjukare och mindre kalkrikt. För att kunna blanda vattnet i ledningsnätet från samtliga vattenverk behöver hårdheten vara densamma, därför avhärdar vi vattnet från Kronsågen och Sand innan det blandas med vattnet från det nya vattenverket på Mon.

När får vi vatten från det nya vattenverket?

Vattnet beräknas rinna i kranarna tidigast år 2026. Innan dess ska vi bygga nytt vattenverk, gräva ner vattenledningar, bygga pumphus vid Dalälven och anlägga infiltrationsområden.

Vad kommer det att kosta?

Det är Gävle Vatten som kommer att investera i den nya dricksvattenförsörjningsanläggningen eftersom Gävle har det största behovet. Att anlägga vattentäkt och bygga vattenverket kommer att kosta cirka 400 miljoner kronor. Att anlägga ledningarna kommer att kosta cirka 140 miljoner kronor

Var är den nya vattentäkten?

På Mon i Älvkarleby kommun i en tidigare outnyttjad del av Uppsalaåsen.

Var ska det nya vattenverket placeras?

Det nya vattenverket kommer att byggas på Tallmon vid den gamla cementfabriken.

Hur är den tekniska lösningen?

Systemlösningen för vattenförsörjning innefattar ett sammanknutet ledningsnät med fyra kompletterande vattenverk och tre kompletterande vattentäkter (Kronsågen-Sand, Mon och Gävle-Valboåsen).

Hur kommer det att fungera?

Vi anlägger en ny vattentäkt på Västanån och ett nytt vattenverk på Tallmon i Älvkarleby kommun. En del vatten kommer att pumpas upp direkt från åsen och en del från Dalälven. Älvvattnet infiltreras i marken för att skapa mer grundvatten och av bättre kvalitet. Systemen ska kopplas samman mellan kommunerna så att vattnet kan pumpas ut till invånarna i både Älvkarleby och Gävle.
Vem äger vattenverk, mark och vattentäkt? Grundvattnet i marken äger ingen. Gävle Vatten kommer att ansöka om vattendom som ger tillstånd att pumpa upp grundvatten och ta ytvatten ur Dalälven. Gävle Vatten kommer att äga marken vid vattenverket. Övrig mark kommer Älvkarleby kommun att äga och Gävle Vatten får servitut för anläggningar mot ersättning till Älvkarleby kommun. Älvkarleby Vatten kommer att äga vattenledningarna som förser invånarna i Älvkarleby med vatten. Älvkarleby Vatten kommer att ha full nyttjanderätt och redundans från vattentäkten och vattenverket.

Hur skapas redundans?

Redundans skapas genom att vattentäkterna kan komplettera varandra och att vattnet bereds i fyra kompletterande vattenverk till likvärdig kvalitet. Genom att nyttja samtliga vattentäkter och vattenverk i ordinarie drift kan snabba driftomställningar vid behov ske för att möta mindre och större störningar på ett effektivt sätt. Vid större störningar i någon av vattentäkterna, vattenverken eller distributionssystemen kommer vatten att kunna fördelas från övriga vattentäkter och vattenverk till systemet som helhet.

Vad är redundans?

Med redundans menas två eller flera alternativa system som oberoende av varandra utför samma uppgift och därmed kan ersätta varandra. Genom att öka redundansen så försäkrar vi oss om en större leveranssäkerhet och robusthet i dricksvattenförsörjningssystemet.

Påverkar detta strövområdet på Västanån och Mon?

Natur- och strövområden på Västanån och Mon kommer att finnas kvar och påverkas endast marginellt. På några platser kommer vi att ha infiltrationsbassänger som du behöver gå runt, men i övrigt förblir tillgängligheten och möjligheterna till friluftsliv stora, precis som idag.

Hur påverkas övriga området runtomkring?

När vattenverket är färdigt och i drift kommer du inte märka särskilt mycket av det. För att skydda vattnet långsiktigt, i ett flergenerationsperspektiv, kommer ett vattenskyddsområde med olika skyddszoner att inrättas. Det betyder att du kanske behöver anpassa dig lite efter detta, till exempel genom att tvätta bilen i en tvätthall istället för hemma på gården.
Under tiden vi bygger vattenverket och gräver ned ledningar blir det naturligtvis en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi kommer att göra vårt bästa för att störa så lite som möjligt och hoppas du har förståelse under den perioden.

Hur mycket grundvatten finns i grundvattenmagasinet vid Mon?

Vi har undersökt grundvattenmagasinet väster om Dalälven, mellan Rotskär och Västanån, med provborrningar, provpumpningar och nivåmätningar under många år. Resultatet visar att det finns gott om grundvatten av bra kvalitet.

Var ska vi placera uttagsbrunnar och infiltrationsytor?

Genom utredningarna har vi kartlagt marken och vet att det går att hitta bra platser för uttagsbrunnar och infiltrationsbassänger. Nu kvarstår detaljutredningar för att bestämma slutliga placeringar för främst infiltrationsbassängerna.

Måste vatten från Dalälven användas?

För att öka mängden grundvatten, och på så sätt producera mer dricksvatten, kommer renat vatten från Dalälven att infiltreras i grundvattenmagasinet. Genom infiltration säkerställer vi även att inte orenat vatten från Dalälven tränger in i grundvattenmagasinet via älvbrinken när stora mängder grundvatten pumpas upp. Inflödande orenat älvvatten kan försämra grundvattnets kvalitet negativt.

Vilken kvalitet har grundvattnet i grundvattenmagasinet?

Vattenanalyser visar att kvaliteten är bra i hela magasinet. För att göra ett dricksvatten som uppfyller Livsmedelsverkets krav behöver beredning ske för att minska halten kemiska ämnen som mangan, järn och kalcium samt mikroorganismer.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post info@gastrikevatten.se