Gästrike Vatten

Dricksvattenprocessen

Här kan du läsa om hur grundvatten i marken och ytvatten från Dalälven blir till dricksvatten. Vattnet i Mon har särskilda egenskaper och behöver behandlas i flera processteg för att bli tjänligt dricksvatten.

skriva på papper

Vad händer just nu?

26 Augusti, 2021

Förstudie

I pågående förstudie finns det nu förslag på hur processen ska utformas samt en första uppskattning på anläggningarnas storlek och placering. Dessa olika alternativ ska projektet nu granska och utvärdera för att avgöra vilka alternativ som ska utredas och kontrolleras vidare under det fortsatta projektet.

Konstgjort grundvatten

Flera års provpumpningar av grundvatten i Uppsalaåsen i Älvkarleby har visat vilken förekomst av naturligt bildat grundvatten som finns att tillgå. Eftersom detta flöde inte är tillräckligt för den maximala kapacitet som vattenverket ska kunna producera, kommer det naturligt bildade grundvattnet att kompletteras med infiltrerat Dalälvsvatten som då bildar konstgjort grundvatten.

Dalälvsvattnet pumpas upp i en råvattenstation och därifrån till vattenverket. I vattenverket filtreras ytvattnet i ett förbehandlingsverk för att avskilja partiklar och organiskt material ur Dalälvsvattnet. Behandlingssteget utgör också en mikrobiologisk barriär, där eventuella bakterier, virus och parasiter avskiljs. Därifrån pumpas vattnet till infiltrationsbassänger.

Så här kan en infiltrationsbassäng se ut. Film: Camilla Sakari Sjöstrand

Vattnet infiltreras långsamt genom marken ner till grundvattenmagasinet och blandas med det naturligt bildade grundvattnet. I grundvattenbrunnar pumpas sedan grundvattnet upp för att påbörja processen att bli dricksvatten.

Dricksvattenprocessen

Först måste järn och mangan i grundvattnet avskiljas för att smaken och färgen ska bli bra. Dessutom motverkas grumling av vattnet samt missfärgning av sanitetsporslin. Detta görs genom ytterligare en infiltration i marken, denna gång som återinfiltration, där vattnet luftas och sedan infiltreras i återinfiltrationsbassänger. Markens naturliga reningsprocess gynnar avskiljningen av järn och mangan. Luftningen tar bort eventuella oönskade dofter i vattnet.

Nästa steg är att reglera hårdheten av vattnet. Detta utförs av en kombination av filter och blandning av vatten med olika hårdhetsgrader för att uppnå rätt nivå på hårdheten.

Därefter desinficeras vattnet genom att passera genom en UV-anläggning (vattnet belyses med ultraviolett strålning) som dödar eventuella virus, bakterier och parasiter.

Slutligen tillsätts klor som en extra säkerhet inför vattnets transport via överföringsledningar från Mon till Älvkarleby och Gävle. Vattnets pH regleras också med en liten mängd lut efter behov.

Preliminär tidplan

Skriv tabellbeskrivning här

Tidplan

När?

Förprojektering

pågår – okt 2022

Detaljprojektering

nov 2022 – okt 2023

Miljö & Tillstånd

pågår – april 2024

Entreprenader

2024-2026

Första leverans dricksvatten

2026

Utökad kapacitet

2030

Arbetsgrupp

Projektledare Vattenförsörjning Mon: Maria Östling

Kommunikation: Jessica Helzenius

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se