Gästrike Vatten

Bakgrund Mon

Regionen växer och vi behöver säkra en fortsatt god tillgång till bra dricksvatten. Älvkarleby kommun och Gävle kommun har beslutat att göra det tillsammans. Beslutet innebär att vi anlägger en helt ny vattentäkt och bygger ett nytt vattenverk vid Mon i Älvkarleby kommun.

Genom att anlägga en ny vattenförsörjningsanläggning som binder ihop flera vattentäkter och vattenverk kan de komplettera varandra. Många år av utredningar har visat att den uppgiften löser vi bäst tillsammans, över kommungränserna.

Det behövs mer mängd vatten och fler vattentäkter för att skapa en robust och säker dricksvattenförsörjning i regionen.

  • Reservvattentäkt saknas både för Älvkarleby och Gävle
  • Både Älvkarleby och Gävle växer och behöver därför mer vatten

Dagens vattenverk i Älvkarleby, Kronsågen och Sand, hämtar vatten från samma grundvattenmagasin i Uppsalaåsen. Skulle magasinet förorenas påverkar det båda vattenverken och vi får då problem att leverera dricksvatten. Vattenverken har inte heller någon långsiktig kapacitet att ersätta varandra vid en större driftstörning.

Vattenverken för centrala Gävle, Valbo och Sätra, hämtar också sitt vatten från ett och samma grundvattenmagasin i Gävle-Valboåsen. Eftersom Gävles vattenverk ligger längre ifrån varandra än vattenverken i Älvkarleby, kan de påverkas olika av en förorening. Men det finns inget alternativ till vattenförsörjning och konsekvenserna blir stora både vid förorening av grundvattnet och vid en större driftstörning på vattenverk eller ledningsnät. Idag nyttjar vi dessutom allt vatten som produceras vilket gör att mer dricksvatten behövs för att klara kommunens växande behov.

Grundvattnet

För att lära oss mer om åsen pumpade vi upp cirka 100 liter vatten per sekund mellan 2014-2018.
Grundvattnet som vi pumpade upp ledde vi ut i Dalälven. När vi pumpade upp mycket vatten kunde vi mäta vad som hände med grundvattenmagasinet långt nere i åsen. Vi kunde också följa hur kvalitén på vattnet påverkas över tid.

Knyter ihop ledningsnätet

Vi knyter samman dagens ledningsnät i Älvkarleby kommun och Gävle tätort med det nya vattenverket. När vi är klara kommer dagens vattenverk i Älvkarleby kommun, Gävle tätort och det nya vattenverket vid Mon att kunna komplettera och ersätta varandra vid till exempel driftstörningar. Då blir vattenleveransen mer driftsäker och robust, eftersom vatten kan levereras från fler än ett vattenverk.

Vattentäkten kommer att anläggas i en outnyttjad del av Uppsalaåsen i Älvkarleby kommun. Tillgången på vatten i åsen är stor och området lämpar sig väl för konstgjord grundvattenbildning genom infiltration av älvvatten från Dalälven. Den nya vattentäkten anläggs i ett grundvattenmagasin i Uppsalaåsen som inte används idag. Grundvattenmagasinet vid Mon hänger inte ihop med det grundvattenmagasin i Uppsalaåsen som vi använder idag.

Det nya vattenverket kommer att byggas på Tallmon i Älvkarleby kommun. Det är viktigt att dricksvatten som blandas i det nya sammanknutna ledningsnätet har samma kvalitet. Därför kommer vattnet som levereras från Älvkarleby beredas så att det blir mjukare, lika mjukt som vattnet i Gävle. Det sker genom så kallad avhärdning.

När nya ledningar byggs finns möjlighet att samordna med annan infrastruktur, till exempel fjärrvärme och gång- och cykelväg.

En investering för framtiden

Varje kommun i Sverige har ansvar för att trygga sin egen VA-försörjning och själv stå för kostnaderna.
Våra utredningar visar att en gemensam systemlösning är bättre och mer kostnadseffektiv än att Älvkarleby och Gävle kommuner bygger egna lösningar. Den innebär fler fördelar och positiva effekter för både kunderna och samhällsutvecklingen i de båda kommunerna.

Då behovet är störst och mest angeläget i tid för Gävle är det Gävle Vatten AB som investerar i och äger den nya anläggningen. Älvkarleby Vatten AB står för de kostnader som är nödvändiga för att trygga vattenförsörjningen i Älvkarleby kommun. Att ansluta det befintliga ledningsnätet till ett nytt vattenverk beräknas kosta cirka tre miljoner kronor. En investering som inte kommer påverka brukningstaxan för VA i Älvkarleby kommun.

Alla vinner på en samverkanslösning

  • Driftssäker vattenförsörjning
  • Tillgång till mer vatten.
  • Mjukare dricksvatten med mindre kalk.
  • Möjlighet för regionen att växa.
  • Delade kostnader.

Stark politisk förankring

Projektet som har en starkt politiskt förankring invigdes i Skutskär av politiker i februari 2016.