Gästrike Vatten

Vattenförsörjning Mon

Gemensam vattenförsörjning Älvkarleby och Gävle

Älvkarleby och Gävle kommuner ska utöka sin samverkan om dricksvattnet! Den 18 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige i båda kommunerna om att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.

vattengas i naturen

Här finns alla samrådsunderlag och instruktion på hur du lämnar synpunkter

Vad händer just nu?

9 september 2021

Samråd - MKB för överföringsledningar

Gästrike Vatten tar fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver vilka miljövärden som kan påverkas. Vid framtagande av en MKB ingår att samråda med myndigheter, intresseorganisationer och enskilda som kan beröras av aktuell verksamhet.

Har du synpunkter? Nu har du möjlighet att vara med och tycka till. Före 1 oktober behöver vi få dina synpunkter.

Bakgrund om projektet

Gästrike Vatten har sedan 2013 utrett möjligheter, förutsättningar och alternativ för utökad regional samverkan för vattenproduktion. Många års utredning av naturgivna förutsättningar, tekniska lösningar och inte minst juridik och ekonomi har resulterat i ett förslag om att bygga en gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby och Gävle kommuner. Lösningen innefattar en ny vattentäkt och ett nytt vattenverk i Älvkarleby kommun som skapar en säker vattenleverans och ger möjlighet till tillväxt i regionen. Utredningen och förhandlingar mellan kommunerna, Älvkarleby Vatten och Gävle Vatten har landat i ett förslag till respektive kommuns kommunfullmäktige som beslutades den 18 juni 2018.

– Tack vare många års noggranna utredningar och stöd av specialister inom olika områden har vi hittat en klok lösning i vårt arbete för en robust och säker dricksvattenförsörjning. Genom att binda ihop flera vattentäkter och vattenverk som kan komplettera varandra kan driftstörningar hanteras samtidigt som vi får mer vatten så att vi kan stödja tillväxten i regionen, säger Lena Blad, VD Gästrike Vatten.

- Det här är en viktig satsning som ger invånarna en trygg och säker vattenleverans, även vid driftstörningar. Alla vinner på den här samverkanslösningen, varje dag, dygnet runt, året runt, säger Inga-Lil Tegelberg, ordförande Älvkarleby Vatten.

- Det här är en stor satsning och en stor investering, men det är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå en säker och robust vattenförsörjning och möjliggöra tillväxt i regionen. Att vi, precis som vattnet, kan vara gränsöverskridande för att hitta en hållbar lösning känns extra bra, säger Ola Nilsson, ordförande Gävle Vatten.

Detaljerad utredning fortsätter

Nästa steg är att utreda den lämpligaste platsen där vatten från Dalälven ska tas upp och hur det ska renas för att kunna användas för att öka mängden grundvatten i Uppsalaåsen. Planerad tid för fortsatt utredning är cirka 2 år.

Vi arbetar även med att sammanställa bra underlag för tillståndsansökningar och systembeskrivningen. Mycket av analysarbetet gör vi inomhus, vilket gör att ni inte ser oss så mycket ännu. När själva utförandet börjar och vi skapar en byggarbetsplats så kommer vi att synas mer. Men dit det är ännu några år, och vi återkommer i god tid innan.

Knyter ihop ledningsnäten

Den nya anläggningen kommer att vara en del av vattenförsörjningen i både Älvkarleby och Gävle. Vattenleveransen blir mer driftsäker genom att knyta ihop ledningsnäten från flera vattentäkter och vattenverk som kan komplettera och ersätta varandra vid störningar.

Vattentäkten kommer att anläggas i en outnyttjad del av Uppsalaåsen i Älvkarleby kommun. Tillgången på vatten i åsen är stor och området lämpar sig väl för konstgjord grundvattenbildning genom infiltration av älvvatten från Dalälven.
Det nya vattenverket kommer att byggas på Tallmon i Älvkarleby kommun. Det kunderna i Älvkarleby kommun och Furuvik i Gävle kommun kommer att märka i sin vardag när vattenverket är i drift är att vattnet blir mjukare. För att kunna blanda vattnet i ledningsnätet från samtliga vattenverk behöver hårdheten vara densamma, därför avhärdar vi vattnet från Kronsågen och Sand innan det blandas med vattnet från det nya vattenverket.

En investering för framtiden

Det är Gävle Vatten som kommer att investera i den nya dricksvattenförsörjningsanläggningen eftersom Gävle har det största behovet.

Att anlägga vattentäkt och bygga vattenverket kommer att kosta cirka 400 miljoner kronor.
Vattenverket kommer att producera 100-200 liter per sekund. Det är ungefär ett badkar per sekund! Cirka 2 mil ledningar kommer att behövas för att leverera dricksvatten till kunderna i Älvkarleby och Gävle och binda samman dagens system.

Att anlägga ledningarna kommer att kosta cirka 140 miljoner kronor. Den längsta ledningsdragningen kommer att göras mellan Furuvik och Gävle tätort där det idag saknas ledningar.
När vi anlägger ledningar skapar vi möjlighet att samordna med annan infrastruktur, till exempel fjärrvärme och gång- och cykelväg.

Projektet skapar

  • Fler vattentäkter och vattenverk med leverans från olika håll
  • Mer vatten, ger möjlighet till att fler kan anslutas
  • En mer robust och säker dricksvattenförsörjning
  • Mjukare vatten i Älvkarleby och Furuvik i Gävle kommun
  • Kostnadseffektivitet, genom en gemensam systemlösning behöver inte både Älvkarleby Vatten och Gävle Vatten göra stora investeringar

Arbete för olika tillståndsansökningar, detaljprojektering, upphandlingar pågår nu.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se