Gästrike Vatten

VA-arbete i Hagaström 2021

Gästrike Vatten statsar på att renovera vatten- och spilledningar samt förbättra hantering av dagvatten. Arbetet pågår under 2020 och 2021 och delas in i två etapper. Målet är att minska problem med vattenläckor och regnvatten som bildar pölar och vattensjuka områden.

två män i varseljackor framför traktor

Vad händer just nu?

30 mars

Missade du mötet 29 mars?

Under frågor och svar längre ned på sidan finns alla era frågor och svar på dem.

8 mars

Infodring av spilledning

NCC renoverar spilledningen 29 mars - 9 april. En mindre lastbil från NCC kommer röra sig i området men ingen grävning kommer att ske.

Karta över infodring vecka 13 och 14 2021

NCC renoverar avloppsledningen under vecka 13 och 14

Nöjdintyg

BJ kontaktar dig för att kontrollera att utfört arbete på/vid tomt är klart och att du är nöjd. Vi ber dig att fylla i intyget och lämna till entreprenören snarast. Om du inte returnerar intyget inom två veckor betraktar vi det som att du är nöjd med arbetets utförande.

Återställningsarbete i etapp 1

Asfaltering och återställning av grönytor sker troligtvis i maj/juni.

 

Renoverar vatten- och spilledning

Gästrike vatten renoverar vi befintliga vatten- och spilledningar och sätter nya ventiler vid tomtgräns. Ledningarna får ett nytt ytskikt som kan likställas med en ny ledning. Det här minskar risk för stopp och läckor i många år framåt. Det här är en del i arbetet med att förnya VA-ledningar i Gävle kommun.
Etapp 1: april 2020 - maj 2021
Berörda gator: Hagavägen, Pliggvägen, Dressinvägen, Rälsläggarvägen

Etapp 2: april 2021 - december 2021
Berörda gator: Pliggvägen, Dressinvägen, Rälsläggarvägen, Slipersvägen, Fabian Månssons väg, Duveskogsvägen och Hagaströmsvägen 45, 53, 55, 59

Bygger kommunalt dagvattennät

Gästrike Vatten bygger ut ut dagvattensystemet med en ledning och anlägger nya serviser för dagvatten till varje fastighet.

Ny teknik ger bättre avrinning

I gläntan vid Rälsläggarvägen och Hagaströmsutfarten har det länge varit problem med regn- och smältvatten som bildar stora vattenpölar som inte rinner undan. Det här har orsakat översvämning i källare på flera närliggande fastigheter.

Nu bygger vi ett ett fördröjningsmagasin för dagvatten för att minska problemen. Magasinet placeras under marken och kan fördröja dagvattenflödet till Stenbäcken med cirka ett badkar i sekunden. Systemet byggs med 1080 st kassetter som sammanfogas och staplas på varandra på en yta som är 24 * 11 meter.

Så fungerar ett dagvattenmagasin

Magasinet samlar upp regn- och smältvatten . Tekniken är modern och beprövad och bidrar till att minska vattenansamlingar och få ett kontrollerat utflöde till Stenbäcken. Det passar särskilt bra i områden där grundvattnet står högt, som i gläntan vid Rälsläggarvägen i Hagaström. Regnvattnet renas naturligt när det infiltreras i marken. För din del gör det vardagen smidigare och mer säker vid kraftigt regn.

Dorothy förklarar hur ett dagvattenmagasin fungerar i praktiken. Klicka på bilden för att titta på filmen.

Krav på omkoppling av dräneringsledning

När VA-arbetet är klart behöver du se till att ledningarna på din fastighet är rätt kopplade. Du som har dräneringsledning kopplad till spilledningen (avloppsledningen) behöver koppla om detta så att dräneringsledningen går till den nya förbendelsepunkten för dagvatten. Omkoppling av ledningar bör ske inom två år. Det här behöver du veta om vatten och avlopplänk till annan webbplats

Fyll i blanketten "anmäla VA-installation" innan du påbörjar ditt arbete.

Erbjudande om att koppla in kommunalt dagvatten

När det kommunalt dagvattensystem utbyggt i Hagaström får du som är fastighetsägare möjlighet att koppla in din fastighet till systemet utan anläggningskostnad. VA-installationer på din tomt bekostar och ansvarar du för.

SMS-tjänst

Vi skickar vi sms till dig för att informera om vattnet behöver stängs av.

Läs mer om hur tjänsten fungerar: Sms vid avstängninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Arbete utförs på vardagar klockan 6.30 - 16. Arbete på övrig tid ska entreprenören meddela i förväg.

Arbetet läggs upp och planeras av entreprenören.
Vi återkommer med mer detaljerad tidplan när vi har en entreprenör till etapp 2.

Preliminär tidplan

Skriv tabellbeskrivning här

När?

Det här arbetar vi med

Status

Vecka 11

Avsluta och avveckla arbetet vid Rälsläggarvägen

Klar

mars

Upphandling av entreprenör till etapp 2

Pågår

29 mars

Digitalt informationsmöte

Klar

April

Entreprenör utses

Planerat

April

Infodring av spilledning i etapp 2

Pågår

April

Undersöka ledningar med (ofarlig) rök

Planerat

April/Maj

Grävarbete i etapp 2 startar

Planerat

Maj

Återställningsarbete och asfaltering i etapp 1

Planerat


Karta

Renoverade vatten- och spilledningar

Vatten- och spilledningar renoverades på Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen. Ventilerna för vatten- och spillvatten byttes vid tomtgräns.

Byggt ut dagsystem

Dagvattensystemet byggdes ut med en ledning och nya serviser för dagvatten anlades vid tomtgräns på Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen

Byggt dagvattenmagasin

Gästrike Vatten har byggt ett fördröjningsmagasin i gläntan vid Rälsläggarvägen/Hagaströmsutfarten för att minska problem med stora vattenpölar och vattenansamlingar efter regnväder. Magasinet, som placeras under mark, består av 1080 st kassetter som sammanfogas och staplas på varandra på en yta som är 24 * 11 meter. Magasinet fördröjer dagvattenflödet med cirka ett badkar i sekunden.

Försening och många utmaningar i etapp 1

Man vet inte vad som finns under marken! Det ficck vi erfara i etapp 1. Rör som inte finns i VA-kartan träffades påoch då månste vi ta reda på om de var i bruk och hur de var kopplade. Dessutom var markförhållandena mycket dåliga på sina ställen. Det medförde extraarbeten och att säkerheten för våra medarbetare på plats måste höjas. Det här gjorde i sin tur att tidplanen förskjöts flera månader.

Bilder från arbetet i etapp 1

Provisorisk, isolerad vattenledning intill ett rött staket.

En ledning med provisoriskt vatten som är isolerad för att inte frysa.

Ledningar vid sidan om väg.

Ledning med provisoriskt vatten

Svarta kassetter staplade på lastpallar.

Kassetter som ska byggas ihop till ett dagvattenmagasin

Staplade svarta kassetter till dagvattenmagasin

Kassetter byggs ihop för att bilda ett vattenmagasin på cirka 11x24x1,8 m under marken

Entreprenören infomerar löpande

Prata i första hand med entreprenören om du har frågor om vad som händer på plats. Det är entreprenören som ansvarar för att planera och utföra grävarbetet men också för att hålla dig som bor i området informerad om läget. Gästrike Vattens kundtjänst finns också tillgänglig för dig.

Missfärgat vatten

När gamla ventiler, som inte använts på länge, öppnas och stängs kan missfärgningar av vattnet uppstå. Det är inte farligt. Prova att öppna alla kranar och spola 10-15 minuter eller tills vatnet är klart igen.

Provisoriskt vatten

Entreprenören kopplar in provisoriskt vatten för att vatten och avlopp ska fungera precis som vanligt under hela VA-arbetet.

Det är särskilt viktigt att spola rätt när VA-arbeten pågår. När man spolar ned våtservetter och tamponger stannar tillfälliga avloppspumpar. Detta medför att avloppet inte fungerar som det ska. Avloppsvatten rinner rakt ut i schaktet där vi lägger nya ledningar och detta är inte bra för miljön.

Hjälp oss genom att bara spola ned toalettpapper, kiss, bajs, blod och kräks i toaletten. Det spolar roll att du hjälper till!

Besiktning av fastigheter

Vi utför en utvändig besiktning av alla fastigheter innan VA-arbetet startar. Det är företaget Bjerking AB som utför besiktning. Du behöver inte vara hemma.

Berörda fastighetsägare blir kontaktade direkt av Bjerkings. Bjerkings medarbetare bär varselkläder kan identifiera sig på begäran.

Undersökning av hur ledningar är kopplade

Gästrike Vatten hjälper dig att ta reda på hur ledningarna på din fastighet är kopplade. Utförande företak kontaktar dig direkt när det är dags.

Undersökningen går till så att ofarlig rök förs in i spilledningen och då kan de se hur ledningarn är kopplade.

Här hittar du svar på frågor som boende i området har ställt till projektet.

Information

Kommer det att bli informationsmöte när ni vet vilken entreprenör som ska utföra arbetet?

- Ja, vi bjuder in till ett digitalt möte i början på maj och då hoppas vi att entreprenören kan vara med.

Vad går arbetet ut på?

Vad ska Gästrike Vatten göra i Hagaström?

- Vi bygger ut dagvattennätet, det vill säga vi lägger en till ledning som bara tar hand om dagvattnet (grön på bilden nedan). Samtidigt passar vi på att renovera vatten och spilledningarna för framtiden (röd och blå på bilden nedan). Etapp 2 av 2 startar i april och pågår till slutet av december 2021.

Vad är det för skillnad mellan spill- och dagvatten?

Spill är det vi brukar kalla för avlopp, dvs vatten från toalett, dusch, tvätt. Spillvatten ska till reningsverket.

Dagvatten är regn-, smältvatten och dräneringsvatten. För att inte belasta reningsverket i onödan med vatten som inte behöver renas så leder vi ut dagvatten i Stenbäcken.

Spillvatten + dagvatten = avloppsvatten

Vad innebär det här för fastighetsägaren?

Man får tre anslutningar istället för två. En ledning och en förbindelsepunkt för vatten, en för spill och en ny för dagvatten. Du får möjlighet att koppla in dig på dagvattennätet när arbetet är klart, våren 2022.

Vad har man för skyldigheter som fastighetsägare?

Tidigare har det varit tillåtet att ha dräneringsledningen kopplad till till spilledningen, men reglerna har ändrats över tid och det är inte längre tillåtet. Du behöver koppla bort dräneringsledning och eventuella stuprör från spillvattenledningen inom 2 år efter att vi erbjudit möjlighet att ansluta sig till dagvattennätet.

Hur vet man hur ledningar är kopplade på fastigheten?

Det kan vara svårt att veta hur ledningarna är dragna på tomten och därför hjälper vi till att undersöka hur man är inkopplad. Ofarlig rök förs in i spilledningen och då kan man se hur det är kopplat. Undersökning är planerad till i vår. Du blir kontaktad av utförande företag när det är dags.

Illustration VA-ledningar

Varför gör Gästrike Vatten det här?

Varför utförs arbetet?

- Det är problem med vattensjuka områden och vi har fått förfrågningar från fastighetsägare som vill ansluta sin dränering till dagvattennätet. Gästrike Vatten vill få bort dagvatten som belastar reningsverket i onödan.

För fastighetsägare minskar risken för källaröversvämningar. Har man dräneringsledningen ansluten till spilledningen finns det risk att systemet blir överbelastat. Då trycks avloppsvatten upp i källaravlopp med översvämning som följd.

Hur går Gästrike Vatten till väga?

- Vi gräver ner en ny ledning för dagvatten och renoverar befintliga spill och vattenledningar i etapp 2. I etapp 1 bytte vi alla ledningar men har valt att renovera i etapp 2 för att minska påverkan för dig som bor i området och vi behöver inte heller gräva så djupt för dagvattenledningen.

Hur löser man problem med stora vattensamlingar som inte rinner undan efter regn?

Vi har byggt ett dagvattenmagasin vid Hagaströmsutfarten som fördröjer utsläpp av regnvatten till Stenbäcken. Det gjorde vi ietapp 1 så det är redan klart (det syns inte ovan mark).

Hur återställer ni när arbetet är klart?

Vägarna asfalteras (hela vägbanan) och grönytor återställs till samma skick som innan arbetet startade.

När asfalterar ni etapp 1?

- Så snart asfaltsverken öppnar (maj) och när det går att köpa matjord så återställer vi etapp 1.

 

Hur påverkar arbetet mig som fastighetsägare?

Fungerar vatten och avlopp som vanligt?

- Ja, vi bygger provosoriska ledningar så att vatten och avlopp fungerar som vanligt fast vi gräver. Tänk på att bara spola ned kiss, bajs och toapapper i toaletten. Om de tillfälliga pumparna stannar rinner avloppsvatten rakt ut i schaktet där vi gräver och det är inte så trevligt för våra medarbetare och det är inte heller bra för miljön.

Kommer vattnet att stängas av?

– Nej, du kommer att ha vatten som vanligt. Det är bara när vi kopplar in nya ledningar som det blir kortare avstängningar.

Hur får jag veta om vattnet stängs av?

– Om vattnet måste sängas av skickar vi SMS till dig. Du hittar även information om avstängningar på vår sida för driftinformation.

Vilka får SMS?

- Alla som har ett mobilabonnemang registrerat på folkbokföringsadressen och är över 18 år. Har du kontantkort eller företagsmobil så kan du registrera dig för SMS-utskicklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på gastrikevatten.se

Hur blir det med framkomlighet och tillgänglighet?

- Entreprenören håller dig uppdaterad om vad som gäller under arbetets gång. De har även kontakt med blåljus, föärdtjäsnt och andra samhällsviktiga verksamheter som behöver komma fram i området.

Hur fungerar det med post- och sophantering?

- Under vissa perioder kan post- och sophantering flyttas till anvisade platser.

Kommer jag att kunna köra in bilen på min tomt varje dag?

- Under merparten av arbetet kan du parkera hemma på tomten som vanligt. Men när entreprenören gräver precis utanför din fastighet kan du bli tvungen att parkera på gatan.

Var kommer entreprenören att ha uppställningsplats?

- Det vet vi inte nu. Det är entreprenören som ansvarar för att hitta lämplig plats för sin etablering.
Tillgång till ytor för upplag och masshantering planeras, i ordningställs, återställs och bekostas av entreprenören. Arbetet får inte påbörjas förrän beställaren (Gästrike Vatten) ger sitt godkännande.

vattensjuktområde vid Rälsläggarvägen

Vattensjuktområde vid Rälsläggarvägen

Trafiksäkerhet

Kommer trafiken att dirigeras om?

- Nej, inte vad vi vet nu men framkomligheten blir begränsad. Det går att köra runt på de allra flesta gatorna och det underlättar för dig. Det blir svårast på Dressinvägen som är en återvändsgränd.


Hur säkerställer Gästrike Vatten att trafiksäkerheten upprätthålls?

– Gästrike Vatten är mån om att alla som bor och arbetar i området ska vara säkra, därför följer vi alltid gällande trafikföreskrifter. Vi ber alla som vistas i området att ha tålamod och visa extra mycket hänsyn. Prata gärna med dina barn om att de aldrig får gå innanför avspärrningarna.

 

Tidplan

När utförs arbetet?

– Arbetet startar i maj och pågår till slutet av december 2021.

Vi smyger igång renoveringen av spilledningar 29 mars det pågår 3 veckor framåt. Då gräver vi inte, en lastbil som det står NNC NO DIG rör sig i området. Grävarbetena startar maj och pågår till årets slut

Vilka tider arbetar entreprenören?

- Entreprenören arbetar på vardagar 6.30-16. Om de behöver arbeta på andra tider ska entreprenören meddela det i förväg.

Var börjar ni gräva?

– Det är entreprenören som planerar arbetet i området. Vi återkommer med tidplan i början av maj.

När få vi veta mer om tidplanen?

- Gästrike Vatten kommer att lägga upp information på den här sidan. Vi bjuder även in till ett digitalt möte (i maj) för dig som vill veta mer eller har frågor till entreprenören.

Jag ska renovera i vår, vad behöver jag tänka på?

- I april kommer det ar vara fullt framkomligt i hela området. Fundera om du kan utföra något arbete eller köra hem material redan under april? När vi har fått en mer detaljerad tidplan så vet vi mer om var och när arbete kommer att pågå. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan hitta lösningar.


Koppla in dagvatten

Vi vill koppla in vår fastighet till dagvattensystemet. Hur gör man?

– Du börjar med att fylla i blanketten "förenklad VA-anmälan" innan du påbörjar arbetet på din tomt. Det du ska utföra i egen regi är att koppla bort dräneringsledning från spilledning samt lägga ny ledning fram till förbindelsepunkt för dagvatten.

När kan jag börja utföra arbete på min tomt om jag vill koppla in mig på dagvattennätet?

– Gästrike Vatten meddelar dig när dagvattensystemet är klart för anslutning. I etapp 2 blir det våren 2022. Du behöver fylla i en förenklad VA-anmälan innan du börjar gräva på din tomt.

Får man ha dränering från huset kopplat till spilledningen (avloppsledningen)?

– Nej, det är inte tillåtet att ha dräneringsledningen från huset kopplat till spilledningen. Du som fastighetsägare är skyldig att koppla om dräneringsledningen till dagvattenledningen så snart du kan.

Måste jag koppla in fastigheten till dagvattenledningen?

– Ja, och nej. du måste koppla bort dräneringsledning från spilledningen och koppla den till den nya anslutningen för dagvatten men du kan välja att ha hand om regnvatten på tomten om du vill. Läs mer om koppla rättöppnas i nytt fönster

Vem kollar så att jag har gjort rätt?

- Gästrike Vatten besiktar arbetet som du har gjort på din tomt. Gropen ska vara öppen när besiktningsteknikterna kommer.

Hur bokar man besiktning?

- Du kan boka på gastrikevatten.se eller ringa kundtjänst på 020-37 93 00 för att boka en tid.

 

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Räddningstjänst och ambulans m. fl.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om var, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss. Entreprenören har också löpande kontakt under arbetets gång.
Det gäller även för andra samhällsnyttiga verksamheter som behöver komma fram så som post, sophantering, färdtjänst och så vidare.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Viktigt med säkerhet

Det är viktigt att du också tänker på säkerheten. Bär gärna reflexväst, tag ögonkontakt med grävare när du passerar och gå aldrig innanför avspärrningarna. Kom ihåg att prata med dina barn om att de ska vara försiktiga.

Behöver du en reflexväst? Kontakta Jessica Zetterholm

Projektgrupp

Projektledare: Marcus Tilja

Byggledare: Yngve Hedman

Projektering: Bengt Falk

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se