Gästrike Vatten

VA-arbete i Hagaström

Gästrike Vatten statsar på att renovera vatten- och spilledningar samt förbättra hantering av dagvatten. Arbetet pågår 2020 - 2022 och delas in i två etapper. Målet är att minska problem med vattenläckor och regnvatten som bildar pölar och vattensjuka områden.

grävmaskin

Preliminär tidplan för VA-arbete juni - juli

31 maj 20 22

Pliggvägen: arbetet beräknas bli klart runt 8 juli. Groparna kommer att fyllas igen innan midsommar.

Hagaströmsutfarten-Hagaströmsvägen: En ny ventil behöver installeras i korsningen och det är planerat att ske vecka 26-27. Arbetet påverkar framkomligheten. Mer Information skickas ut via SMS närmare start.

Vi ber dig att vara extra försiktig i arbetsområdet och prata gärna med dina barn om att de inte ska gå innanför avspärrningarna.

Återställningsarbeten och asfaltering sker i slutet av juni och början av juli.

Renoverar vatten- och spilledning

Gästrike vatten renoverar vi befintliga vatten- och spilledningar och sätter nya ventiler vid tomtgräns. Ledningarna får ett nytt ytskikt som kan likställas med en ny ledning. Det här minskar risk för stopp och läckor i många år framåt. Det här är en del i arbetet med att förnya VA-ledningar i Gävle kommun.
Etapp 1: april 2020 - maj 2021
Berörda gator: Hagavägen, Pliggvägen, Dressinvägen, Rälsläggarvägen

Etapp 2: april 2021 - december 2021
Berörda gator: Pliggvägen, Dressinvägen, Rälsläggarvägen, Slipersvägen, Fabian Månssons väg, Duveskogsvägen och Hagaströmsvägen 45, 53, 55, 59

Bygger kommunalt dagvattennät

Gästrike Vatten bygger ut ut dagvattensystemet med en ledning och anlägger nya serviser för dagvatten till varje fastighet.

Ny teknik ger bättre avrinning

I gläntan vid Rälsläggarvägen och Hagaströmsutfarten har det länge varit problem med regn- och smältvatten som bildar stora vattenpölar som inte rinner undan. Det här har orsakat översvämning i källare på flera närliggande fastigheter.

Nu bygger vi ett ett fördröjningsmagasin för dagvatten för att minska problemen. Magasinet placeras under marken och kan fördröja dagvattenflödet till Stenbäcken med cirka ett badkar i sekunden. Systemet byggs med 1080 st kassetter som sammanfogas och staplas på varandra på en yta som är 24 * 11 meter.

Så fungerar ett dagvattenmagasin

Magasinet samlar upp regn- och smältvatten . Tekniken är modern och beprövad och bidrar till att minska vattenansamlingar och få ett kontrollerat utflöde till Stenbäcken. Det passar särskilt bra i områden där grundvattnet står högt, som i gläntan vid Rälsläggarvägen i Hagaström. Regnvattnet renas naturligt när det infiltreras i marken. För din del gör det vardagen smidigare och mer säker vid kraftigt regn.

Dorothy förklarar hur ett dagvattenmagasin fungerar i praktiken. Klicka på bilden för att titta på filmen.

Dålig mark

Marken är dålig och det är risk för rasolyckor särskilt i samband med regnovädret. Vi ökar därför säkerheten för dig och medarbetare på plats. Groparna är större och du kommer bara fram till ditt hus till fots. Vi ber dig att vara extra försiktig och prata gärna med dina barn också.

lastbil på Duveskogsvägen

2 juli

Provisoriskt vatten

Viktigt! Vi ber dig att spola tills vattnet blir kallt så länge du har provisoriskt vatten. För att underlätta kan du ha en tillbringare med vatten i kylen så att du alltid har kallt vatten.

Vill du veta mer om hur VA-arbetet går till?

Läs mer om hur renovering av vattenledningen går till under rubriken "Mer information"

Så här utförs arbetet

VA-arbetet i Hagaström utförs i fyra steg. För att alla i området ska ha vatten och avlopp som fungerar precis som vanligt under VA-arbetet kopplas tillfälliga ledningar in. Vattnet måste stängas av när ledningarna kopplas om. Varje hushålls ledningar ska också kopplas till det tillfälliga systemet. För att kunna göra det grävs en grop vid utanför tomtgräns vid varje hus för att komma åt att koppla om. Gropen läggs igen tills det är dags att koppla in den nya ledningen då grävs gropen upp igen och ledningarna till ditt hos kopplas om.

Vatten- och spilledningarna renoveras och det innebär att befintlig ledning får ett nytt ytskikt, det kallas även infodring eller relining. Metoderna skiljer sig lite åt för de olika ledningarna men båda metoderna innebär mindre grävning än vid nyläggning av ledningar.

Vi bygger även ett helt nytt ledningsnät för dagvatten och det innebär att vi måste schakta hela sträckan, fördelen med dagvattenledningar är att schakten blir inte så djupa som för vatten- och spilledningar.

1. Dra fram och koppla in provisoriskt vatten i området

2. Renovera spilledning - klart

3. Renovera vattenledning - klart

4. Bygga dagvattensystem (nytt ledningsnät) - pågår

Renovera vattenledning med rörspräckning

Rörspräckning är en smidig NoDig-lösning man kan välja mellan att byta mot nya rör med samma eller större dimension som de befintliga. Metoden är snabb och passar i bebygda områden. Fördelen är att man bara behöver gräva gropar vid vissa punkter i stället för att schakta hela sträckan.

Så här går det till

En dragmaskin kopplar en serie stänger fram till bortre änden av den ledning som ska renoveras. I andra änden ansluts det nya röret och längst fram på den nya ledningen placeras ett spräckhuvud. Utrustningen dras sedan tillbaka genom röret med stor kraft. Spräckaren klyver det gamla röret och drar successivt in det nya röret i hålrummet som uppstår. Punktschakter grävs vid serviser och vid startgrop och mottagargrop.

Det nya ledningen är underhållsfri eftersom den saknar skarvar och fogar. Den håller i minst 100 år!

ledningar svetsas ihop

Den nya ledningen består av flera rör som svetsas ihop på plats. Foto Henric Karlsson

18 augusti

Koppla in hushåll till den nya vattenledningen

I slutet av vecka 33 ska förhoppningsvis den nya vattenledningen vara på plats i gatan och då börjar vi att koppla in hushåll till ledningen. Då gräver vi en grop utanför varje hus som blir öppen ungefär en dag. Entreprenören forstätter sedan till nästa hus, tills alla hushåll är inkopplade.

grop utanför hus

När den nya vattenledningen är på plats i gatan ska alla fastigheter kopplas in, det blir en grop utanför varje hus under ungefär en dag. Då ser det ut ungefär som på bilden fast en mindre grop. Foto: Stefan Moberg, Asfalt & Mark

Bygga ut dagvattensystemet i Hagaström

Gästrike Vatten bygger ett helt nytt ledningssystem som ska hantera dagvatten i området. Idag finns det bara dagvattenledning i vissa gator. På vissa ställen i Hagaström rinner dagvattnet i samma ledningar som spillvattnet (vatten från till exempel toaletter, bad och dusch). Då ökar risken för översvämningar. I Hagaström har översvämingar varit ett problem.

Dagvatten är vatten som rinner på marken, till exempel regn eller smält snö. I tätbebyggda områden rinner vattnet på marken till diken och gatubrunnar och vidare till avloppsreningsverket eller direkt ut i närmsta vattendrag.

Så här går det till

När dagvattensystemet byggs ut måste vi lägga helt nya ledningar. Hela sträckan måste schaktas där den nya ledningen ska ligga. Entreprenören gräver cirka trettio meter, lägger rör och återfyller. Det är öppet schakt cirka trettio meter i taget. Det här begränsar framkomligheten särskilt när grävning pågår precis utanför din tomt.

Fördelen är att dagvattenledningar inte läggs lika djupt som vatten- och spilledningar och schakten blir då mindre. Nackdelen är att gatorna är smala i området och det påverkar framkomligheten.

gräva dagvattenledningar

Bakom grävmaskinen har man lagt dagvattenledning och återfyllt. Arbetet fortsätter med cirka trettio meter öppet schakt åt gången. Fotot är taget på Drabantvägen 2021.

18 juni

Här finns din brevlåda!

Från och med 21 juni kommer du att få din post i din tillfälliga postlåda. Nedan kan du se var postlådorna är placerade under tiden som VA-arbetet pågår, de är uppmärkta med din adress.

postlådor vid fabian månssons väg

Postlådornas placering

Skriv tabellbeskrivning här
Boende påHär finns din postlåda
Fabian Månssons väg och DuveskogsvägenFabian Månssons väg 5
Rälsläggarvägen och SlipersvägenRälsläggarvägen/Dressinvägen


Provisoriskt vatten

Provisoriska ledningar dras fram och installeras, detta gör vi för att vatten och avlopp ska fungera som vanligt under tiden som vi arbetar med befintliga VA-ledningar. Berörda hushåll får vatten från den tillfälliga ledningen.

provisorisk vattenledning

En provisorisk vattenledning försörjer området med vatten. Berörda hushåll kopplas till den tillfälliga ledningen under tiden som VA-arbetet pågår. Foto Jessica Helzenius

Renovera spilledning

Gästrike Vatten har valt en schaktfri metod för att renovera spilledningen, som även kallas NoDig. Metoden passar särskilt bra i bebyggda områden för att arbetet går snabbt, är effektivt och minimerar störningar för tredje man.

Så här går det till

Ett starkt glasfiberarmerat foder förs in i den gamla ledningen, mellan två brunnar, och sedan härdas det med
UV-ljus. Det låter lite från en kompressor under tiden som ytskiktet härdar. Ledningen blir som ny på insidan och håller i minst 100 år. Man kan renovera cirka 200 meter ledning på en vecka även i stadsmiljö.

öppet brunnslock förbereder infodring

Infodring är att ge befintlig ledning ett nytt ytskikt. En "strumpa" förs ned i ledningen vid en befintlig brunn. Foto Jessica Zetterholm

Arbete utförs på måndag - torsdag klockan 6.30 - 16 och fredagar 6.30 - 13.00.
Arbete på övrig tid ska entreprenören meddela i förväg.

Arbete och tidplan planeras av entreprenören.

Preliminär tidplan

Skriv tabellbeskrivning här

När?

Det här arbetar vi med

Status

vecka 32-33

Inkoppling av provisoriskt vatten

klart

vecka 33 -

Begränsad framkomlighet på Duveskogsvägen och Fabian Månssons väg

Klart

vecka 33-36

Renovera vattenledning

klart

vecka 43-44

Koppla in ny vattenledning till varje fastighet

klart

vecka 37 -46

Schakta för dagvatten: Rälsläggar - Fabian Månssons - Duveskogsvägen

klart

Vecka 46-48

Återställningsarbete på Duveskogsvägen, Fabian Månssons väg och Rälsläggarvägen

Klart

vecka 47-50

Schakta och lägga dagvattenledning på Dressinvägen

klart

jan-mars 2022

Vinteruppehåll


april 2022

VA-arbetet återupptas vid Pliggvägen och Pers Backe


maj 2022

Återställningsarbete och asfaltering


vår 2022

Förbindelsepunkt för dagvatten upprättasProvisoriskt vatten

Provisoriska ledningar dras fram och installeras, detta gör vi för att vatten och avlopp ska fungera som vanligt under tiden som vi arbetar med befintliga VA-ledningar. Du kan behöva spola lite extra för att få kallt vatten.

Våtservetter får avloppspumpar att stanna

Våtservetter får avloppspumpar att stanna. Foto: Marcus Tilja

Spola rätt!

Du kan hjälpa oss genom att bara spola ned kiss, bajs, blod och kräks i toaletten. Det är extra viktigt under VA-arbeten eftersom vi har tillfälliga ledningar och pumpar installerade så att vatten och avlopp fungerar som vanligt under arbetet.

Våtservetter, tamponger och kondomer gör så att pumpar stannar och då rinner avloppsvatten rakt ut i schaktet där vi jobbar, det påverkar både medarbetare och miljön negativt.


Fastigheter besiktas

Gästrike Vatten har anlitat företaget Metron för att utföra en riskbedömning. I arbetet ingår att besikta berörda byggnader på ut- och insidan. Riskbedömningen hjälper oss att sätta in åtgärder för att förebygga skador som kan uppkomma i samband med VA-arbetet. När arbetet är klart görs en efterbesiktning för att säkerställa att det inte uppkommit skador på byggnader under byggtiden.


Besiktning inomhus

Besiktning inomhus är frivillig. Gästrike Vatten kontaktar fastighetsägare innan besiktningen utförs för att stämma av eventuella önskemål eller frågor om besöket. Besiktningen tar bara några minuter och inga ytor eller saker vidrörs. Handskar bärs om någonting behöver öppnas. Du kan välja att vistas utomhus under tiden som besiktningen pågår

Missfärgat vatten

När man vrider på gamla ventiler kan vattnet blir missfärgat. Det är inte farligt. Låt kallt vatten rinna ur flera kranar tills vattnet ser klart ut igen.

  • Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
  • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost.
  • Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.

Ambulans och räddningstjänst

Entreprenören har kontakt med ambulans och räddningstjänst (blåljus och samhällsviktiga verksamheter). Om det blir utryckningar under dagtid när arbete pågår kommer Asfalt & Mark att hjälpa till så att utryckningsfordon kommer fram.

barn tittar på regn som rinner ner i dagvattenbrunn

Krav på omkoppling av dräneringsledning

När VA-arbetet är klart behöver du se till att ledningarna på din fastighet är rätt kopplade. Du som har dräneringsledning kopplad till spilledningen (avloppsledningen) behöver koppla om detta så att dräneringsledningen går till den nya förbendelsepunkten för dagvatten. Omkoppling av ledningar bör ske inom två år. Det här behöver du veta om vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyll i blanketten "anmäla VA-installation" innan du påbörjar ditt arbete.

Erbjudande om att koppla in kommunalt dagvatten

När det kommunalt dagvattensystem utbyggt i Hagaström får du som är fastighetsägare möjlighet att koppla in din fastighet till systemet utan anläggningskostnad. VA-installationer på din tomt bekostar och ansvarar du för.

Karta

Renoverade vatten- och spilledningar

Vatten- och spilledningar renoverades på Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen. Ventilerna för vatten- och spillvatten byttes vid tomtgräns.

Byggt ut dagsystem

Dagvattensystemet byggdes ut med en ledning och nya serviser för dagvatten anlades vid tomtgräns på Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen

Byggt dagvattenmagasin

Gästrike Vatten har byggt ett fördröjningsmagasin i gläntan vid Rälsläggarvägen/Hagaströmsutfarten för att minska problem med stora vattenpölar och vattenansamlingar efter regnväder. Magasinet, som placeras under mark, består av 1080 st kassetter som sammanfogas och staplas på varandra på en yta som är 24 * 11 meter. Magasinet fördröjer dagvattenflödet med cirka ett badkar i sekunden.

Försening och många utmaningar i etapp 1

Man vet inte vad som finns under marken! Det ficck vi erfara i etapp 1. Rör som inte finns i VA-kartan träffades påoch då månste vi ta reda på om de var i bruk och hur de var kopplade. Dessutom var markförhållandena mycket dåliga på sina ställen. Det medförde extraarbeten och att säkerheten för våra medarbetare på plats måste höjas. Det här gjorde i sin tur att tidplanen förskjöts flera månader.

Bilder från arbetet i etapp 1

Provisorisk, isolerad vattenledning intill ett rött staket.

En ledning med provisoriskt vatten som är isolerad för att inte frysa.

Ledningar vid sidan om väg.

Ledning med provisoriskt vatten

Svarta kassetter staplade på lastpallar.

Kassetter som ska byggas ihop till ett dagvattenmagasin

Staplade svarta kassetter till dagvattenmagasin

Kassetter byggs ihop för att bilda ett vattenmagasin på cirka 11x24x1,8 m under marken

Här hittar du svar på frågor som boende i området har ställt till projektet.

Information

Kommer det att bli informationsmöte när ni vet vilken entreprenör som ska utföra arbetet?

- Ja, vi bjuder in till ett digitalt möte i början på maj och då hoppas vi att entreprenören kan vara med.

Vad går arbetet ut på?

Vad ska Gästrike Vatten göra i Hagaström?

- Vi bygger ut dagvattennätet, det vill säga vi lägger en till ledning som bara tar hand om dagvattnet (grön på bilden nedan). Samtidigt passar vi på att renovera vatten och spilledningarna för framtiden (röd och blå på bilden nedan). Etapp 2 av 2 startar i april och pågår till slutet av december 2021.

Vad är det för skillnad mellan spill- och dagvatten?

Spill är det vi brukar kalla för avlopp, dvs vatten från toalett, dusch, tvätt. Spillvatten ska till reningsverket.

Dagvatten är regn-, smältvatten och dräneringsvatten. För att inte belasta reningsverket i onödan med vatten som inte behöver renas så leder vi ut dagvatten i Stenbäcken.

Spillvatten + dagvatten = avloppsvatten

Vad innebär det här för fastighetsägaren?

Man får tre anslutningar istället för två. En ledning och en förbindelsepunkt för vatten, en för spill och en ny för dagvatten. Du får möjlighet att koppla in dig på dagvattennätet när arbetet är klart, våren 2022.

Vad har man för skyldigheter som fastighetsägare?

Tidigare har det varit tillåtet att ha dräneringsledningen kopplad till till spilledningen, men reglerna har ändrats över tid och det är inte längre tillåtet. Du behöver koppla bort dräneringsledning och eventuella stuprör från spillvattenledningen inom 2 år efter att vi erbjudit möjlighet att ansluta sig till dagvattennätet.

Hur vet man hur ledningar är kopplade på fastigheten?

Det kan vara svårt att veta hur ledningarna är dragna på tomten och därför hjälper vi till att undersöka hur man är inkopplad. Ofarlig rök förs in i spilledningen och då kan man se hur det är kopplat. Undersökning är planerad till i vår. Du blir kontaktad av utförande företag när det är dags.

Illustration VA-ledningar

Varför gör Gästrike Vatten det här?

Varför utförs arbetet?

- Det är problem med vattensjuka områden och vi har fått förfrågningar från fastighetsägare som vill ansluta sin dränering till dagvattennätet. Gästrike Vatten vill få bort dagvatten som belastar reningsverket i onödan.

För fastighetsägare minskar risken för källaröversvämningar. Har man dräneringsledningen ansluten till spilledningen finns det risk att systemet blir överbelastat. Då trycks avloppsvatten upp i källaravlopp med översvämning som följd.

Hur går Gästrike Vatten till väga?

- Vi gräver ner en ny ledning för dagvatten och renoverar befintliga spill och vattenledningar i etapp 2. I etapp 1 bytte vi alla ledningar men har valt att renovera i etapp 2 för att minska påverkan för dig som bor i området och vi behöver inte heller gräva så djupt för dagvattenledningen.

Hur löser man problem med stora vattensamlingar som inte rinner undan efter regn?

Vi har byggt ett dagvattenmagasin vid Hagaströmsutfarten som fördröjer utsläpp av regnvatten till Stenbäcken. Det gjorde vi ietapp 1 så det är redan klart (det syns inte ovan mark).

Hur återställer ni när arbetet är klart?

Vägarna asfalteras (hela vägbanan) och grönytor återställs till samma skick som innan arbetet startade.

När asfalterar ni etapp 1?

- Så snart asfaltsverken öppnar (maj) och när det går att köpa matjord så återställer vi etapp 1.

 

Hur påverkar arbetet mig som fastighetsägare?

Fungerar vatten och avlopp som vanligt?

- Ja, vi bygger provosoriska ledningar så att vatten och avlopp fungerar som vanligt fast vi gräver. Tänk på att bara spola ned kiss, bajs och toapapper i toaletten. Om de tillfälliga pumparna stannar rinner avloppsvatten rakt ut i schaktet där vi gräver och det är inte så trevligt för våra medarbetare och det är inte heller bra för miljön.

Kommer vattnet att stängas av?

– Nej, du kommer att ha vatten som vanligt. Det är bara när vi kopplar in nya ledningar som det blir kortare avstängningar.

Hur får jag veta om vattnet stängs av?

– Om vattnet måste sängas av skickar vi SMS till dig. Du hittar även information om avstängningar på vår sida för driftinformation.

Vilka får SMS?

- Alla som har ett mobilabonnemang registrerat på folkbokföringsadressen och är över 18 år. Har du kontantkort eller företagsmobil så kan du registrera dig för SMS-utskick Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på gastrikevatten.se

Hur blir det med framkomlighet och tillgänglighet?

- Entreprenören håller dig uppdaterad om vad som gäller under arbetets gång. De har även kontakt med blåljus, föärdtjäsnt och andra samhällsviktiga verksamheter som behöver komma fram i området.

Hur fungerar det med post- och sophantering?

- Under vissa perioder kan post- och sophantering flyttas till anvisade platser.

Kommer jag att kunna köra in bilen på min tomt varje dag?

- Under merparten av arbetet kan du parkera hemma på tomten som vanligt. Men när entreprenören gräver precis utanför din fastighet kan du bli tvungen att parkera på gatan.

Var kommer entreprenören att ha uppställningsplats?

- Det vet vi inte nu. Det är entreprenören som ansvarar för att hitta lämplig plats för sin etablering.
Tillgång till ytor för upplag och masshantering planeras, i ordningställs, återställs och bekostas av entreprenören. Arbetet får inte påbörjas förrän beställaren (Gästrike Vatten) ger sitt godkännande.

vattensjuktområde vid Rälsläggarvägen

Vattensjuktområde vid Rälsläggarvägen

Trafiksäkerhet

Kommer trafiken att dirigeras om?

- Nej, inte vad vi vet nu men framkomligheten blir begränsad. Det går att köra runt på de allra flesta gatorna och det underlättar för dig. Det blir svårast på Dressinvägen som är en återvändsgränd.

Hur säkerställer Gästrike Vatten att trafiksäkerheten upprätthålls?

– Gästrike Vatten är mån om att alla som bor och arbetar i området ska vara säkra, därför följer vi alltid gällande trafikföreskrifter. Vi ber alla som vistas i området att ha tålamod och visa extra mycket hänsyn. Prata gärna med dina barn om att de aldrig får gå innanför avspärrningarna.

Tidplan

När utförs arbetet?

– Arbetet startar i maj och pågår till slutet av december 2021.

Vi smyger igång renoveringen av spilledningar 29 mars det pågår 3 veckor framåt. Då gräver vi inte, en lastbil som det står NNC NO DIG rör sig i området. Grävarbetena startar maj och pågår till årets slut

Vilka tider arbetar entreprenören?

- Entreprenören arbetar på vardagar 6.30-16. Om de behöver arbeta på andra tider ska entreprenören meddela det i förväg.

Var börjar ni gräva?

– Det är entreprenören som planerar arbetet i området. Vi återkommer med tidplan i början av maj.

När få vi veta mer om tidplanen?

- Gästrike Vatten kommer att lägga upp information på den här sidan. Vi bjuder även in till ett digitalt möte (i maj) för dig som vill veta mer eller har frågor till entreprenören.

Jag ska renovera i vår, vad behöver jag tänka på?

- I april kommer det ar vara fullt framkomligt i hela området. Fundera om du kan utföra något arbete eller köra hem material redan under april? När vi har fått en mer detaljerad tidplan så vet vi mer om var och när arbete kommer att pågå. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan hitta lösningar.


Koppla in dagvatten

Vi vill koppla in vår fastighet till dagvattensystemet. Hur gör man?

– Du börjar med att fylla i blanketten "förenklad VA-anmälan" innan du påbörjar arbetet på din tomt. Det du ska utföra i egen regi är att koppla bort dräneringsledning från spilledning samt lägga ny ledning fram till förbindelsepunkt för dagvatten.

När kan jag börja utföra arbete på min tomt om jag vill koppla in mig på dagvattennätet?

– Gästrike Vatten meddelar dig när dagvattensystemet är klart för anslutning. I etapp 2 blir det våren 2022. Du behöver fylla i en förenklad VA-anmälan innan du börjar gräva på din tomt.

Får man ha dränering från huset kopplat till spilledningen (avloppsledningen)?

– Nej, det är inte tillåtet att ha dräneringsledningen från huset kopplat till spilledningen. Du som fastighetsägare är skyldig att koppla om dräneringsledningen till dagvattenledningen så snart du kan.

Måste jag koppla in fastigheten till dagvattenledningen?

– Ja, och nej. du måste koppla bort dräneringsledning från spilledningen och koppla den till den nya anslutningen för dagvatten men du kan välja att ha hand om regnvatten på tomten om du vill. Läs mer om koppla rätt Öppnas i nytt fönster.

Vem kollar så att jag har gjort rätt?

- Gästrike Vatten besiktar arbetet som du har gjort på din tomt. Gropen ska vara öppen när besiktningsteknikterna kommer.

Hur bokar man besiktning?

- Du kan boka på gastrikevatten.se eller ringa kundtjänst på 020-37 93 00 för att boka en tid.


När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Räddningstjänst och ambulans m. fl.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om var, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss. Entreprenören har också löpande kontakt under arbetets gång.
Det gäller även för andra samhällsnyttiga verksamheter som behöver komma fram så som post, sophantering, färdtjänst och så vidare.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Viktigt med säkerhet

Det är viktigt att du också tänker på säkerheten. Bär gärna reflexväst, tag ögonkontakt med grävare när du passerar och gå aldrig innanför avspärrningarna. Kom ihåg att prata med dina barn om att de ska vara försiktiga.

Behöver du en reflexväst? Kontakta Jessica Helzenius

Projektgrupp

Projektledare: Marcus Tilja

Byggledare: Yngve Hedman

Projektering: Bengt Falk

Kommunikation: Jessica Helzenius

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se

Till toppen