Gästrike Vatten

Vi undersöker dagvattenanslutningar
i ditt område

Gästrike Vatten undersöker om det finns inläckage, överläckage och felkopplade VA-ledningar i Hagaström. Företaget Pollex kommer att undersöka dag- och spilledningar med ofarlig rök under vecka 23-27 och 33-41.

inventering av dagvattenanslutning

Varför undersöks spilledningarna?

Dagvatten har i högsta grad ett ojämnt flöde som växlar mellan torka och regn. I ett villaområde kan dagvattenmängden under ett kraftigt sommarregn vara 250 gånger större än spillvattenmängden. En stor del av dagvattnet kommer från tak- och gårdsytor. Vid felkopplingar innebär det att spillvattennätet blir överbelastat vid kraftig nederbörd. Det här får negativa konsekvenser i reningsverk och risk för översvämning i källare ökar.

Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns överläckage och felkopplade ledningar som kan vara orsaken till att reningsverket får allt större mängder med tillskottsvatten vid nederbörd, det här medför en stor onödig miljöbelastning och risk för källaröversvämningar.

Ofarlig rök

Det bästa sättet att hitta felkopplade anslutningar är att använda ofarlig rök. Röken förs in i ledningsnätet via en brunn utanför husen och tränger sig sedan upp genom brunnar och stuprör med mera. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök, skulle den komma in i er fastighet så är det bara att vädra ut.

Du behöver inte vara hemma

Pollex medarbetare kommer att behöva gå in på din tomt men du behöver inte vara hemma när undersökningen utförs. I enstaka fall kommer rökuppträngning att fotas. Det är bra om du kan fylla upp alla vattenlås i huset, då slipper du få in rök. Undersökningen är kostnadsfri för dig.

Här är vi nu

Dessa gator berörs vecka 23


Så här går det till

  1. Rök trycks in i huvudledningen
  2. Röken visar snabbt hur ledningsnätet är kopplat
  3. Resultat dokumenteras
  4. Felkällor kan även kontrolleras genom färgning och filmning
  5. Du får veta om du har felaktiga kopplingar på din fastighet som du behöver åtgärda

Ytterligare information om arbetet lämnas av Pollex

Thomas Landgren, 070-598 30 77

Pär Hummerhielm, 070-598 30 47

rök förs in i ledning

Rök förs in i ledningsnätet. Foto: Pollex

Rök visar hur ledningar är kopplade

Rök visar hur ledningar är kopplade. Foto: Pollex

Man dokumenterar var rök kommer fram vid hus

Pollex medarbetare dokumenterar var rök tränger fram. Foto Pollex

Relaterat innehåll

man som kontrollerar var rök tränger fram

Inför undersökningen ber vi dig att:

  • Fyll på alla vattenlås som finns i huset, oftast är det golvbrunnarna som inte alltid används.

  • Glöm inte brunnen i källaren, garaget eller pannrummet!


Nu slipper du rök huset!

Rök förs in i ledningsnätet

Se hur det går till

Se film om hur der går till att undersöka ledningsnätet med rök (Länk till extern sida)

Brunnslock som det kommer rök ur

Har du frågor ?

Ytterligare information om arbetet
lämnas av Pollex

Thomas Landgren, 070-598 30 77

Pär Hummerhielm, 070-598 30 47

Flygbild rök kommer ur stuprör

Är dina ledningar rätt kopplade?

Gästrike Vattten arbetar med att få villaägare att koppla ledningar på rätt.

Längre tillbaka var det tillåtet att ha dräneringsledning kopplad till avloppsledningen men det är inte längre tillåtet.

Kontakta Gästrike Vatten för att ta reda på om du kan koppla din fastighet till det kommunala dagvattensystemet.