Gästrike Vatten

Stabbläggargatan, Bomhus – etapp 2

Vi förnyar och förbättrar VA-ledningarna samt bygger ut dagvattenanslutning till alla fastigheter på Stabbläggargatan 2019-2020. Arbetet delas in i två etapper och utförs på vardagar kl. 6.30-16 av Asfalt & Mark AB.

Hjärta ritat isand

Vad händer just nu?

16 mars 2021

Tack!

VA-arbetet är avslutat och vi vill tacka alla boende på Stabbläggargatan för ett gott samarbete under de två år som arbetet pågått. Det har tidvis varit väldigt rörigt i området men alla har visat gott mod.

Rätt kopplade ledningar

Du som är fastighetsägare behöver se till att ledningarna på din fastighet är rätt kopplade. Dräneringsledning och takvatten får ej vara kopplad till spilledningen. När området byggdes var detta tillåtet men med dagens miljökrav är inte detta tillåtet längre. Omkoppling av ledningar bör ske inom två år. Du kommer att få mer informtion om hur du ska gå till väga.

Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare

Koppla in dig till dagvattensystemet

Nu är det kommunalt dagvattensystem utbyggt på Stabbläggargatan. Du som är fastighetsägare får möjlighet att koppla in din fastighet till systemet utan anläggningskostnad. VA-installationen på din tomt ansvarar du för. Kontakta oss för mer information på info@gastrikevatten.se eller ring oss på 020-37 93 00.

Gästrike Vatten renoverar och förnyar VA-ledningarna på Stabbläggargatan, detta är ett led i arbetet med ledningsnätsförnyelse i Gävle.

När dagvattensystemet är klart behöver fastighetsägare se till att dräneringsledning och stuprör kopplas till servisen för dagvetten. Läs mer under "det här behöver du veta".

Upplagsplats vid Sångarvägen stängd

Gävle kommun har genomfört en ljudmäting på uppläggningsplatsen bakom Sångarvägen. Ljudmätningen resulterade i att upplagsplatsen stängdes på grund av att för höga ljudnivåer uppmätts i området.

Vecka 37 - 40 Stabbläggargatan 30-40 avstängd för biltrafik. Gående och cyklister kan passera om de är försiktiga i arbetsområdet.

December 2020: Arbetet klart

Arbetet delas in i två etapper och utförs på vardagar kl. 6.30-16 av Asfalt & Mark AB. I december 2020 ska hela arbetet vara klart.

Dagvatten

Regn- och smältvatten som rinner ned på hårgjorda ytor t. ex. infart, tak och gator.

Koppla rätt på din fastighet

Dräneringsvatten och stuprör får inte kopplas på spillvattenledningen. Du får inte heller leda dagvatten till en granne.

Boende, barn, gångare och cyklister som vistas i området påverkas av buller, damm och begränsad framkomlighet. Vi ber dig att vara försiktig så att inga olyckor sker.

SMS vid driftstörning

Arbetet orskar några kortare vattenavstängningar. Vi skickar SMS till berörda i området.

Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatiskt.

Registrera ditt nummer här så att du får SMS om driftstörningar.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Tobias Magnusson

Projektering: Bengt Falk

Kommunikation: Jessica Helzenius

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post info@gastrikevatten.se

Till toppen