Gästrike Vatten

Stabbläggargatan, Bomhus – etapp 2

Vi förnyar och förbättrar VA-ledningarna samt bygger ut dagvattenanslutning till alla fastigheter på Stabbläggargatan 2019-2020. Arbetet delas in i två etapper och utförs på vardagar kl. 6.30-16 av Asfalt & Mark AB.

grävmaskin med vagn arbetar vid gröna buskar.

Vad händer just nu?

December 2020

VA-arbetet på Stabbläggargatan är klart. Projektet har gått bra trots utmanande markförhållanden och arbete på trång gata. Vi vill passa på att tacka dig för ditt tålamod och hoppas du är nöjd med resultatet och hur arbetet har bedrivits.

Gästrike Vatten renoverar och förnyar VA-ledningarna på Stabbläggargatan, detta är ett led i arbetet med ledningsnätsförnyelse i Gävle.

När dagvattensystemet är klart behöver fastighetsägare se till att dräneringsledning och stuprör kopplas till servisen för dagvetten. Läs mer under "det här behöver du veta". Vi ber om ursäkt om arbetet orsakar dig problem och hoppas att du har tålamod under utförandet.

Upplagsplats vid Sångarvägen stängd

Gävle kommun har genomfört en ljudmäting på uppläggningsplatsen bakom Sångarvägen. Ljudmätningen resulterade i att upplagsplatsen stängdes på grund av att för höga ljudnivåer uppmätts i området.

Vecka 37 - 40 Stabbläggargatan 30-40 avstängd för biltrafik. Gående och cyklister kan passera om de är försiktiga i arbetsområdet.

December 2020: Arbetet klart

Arbetet delas in i två etapper och utförs på vardagar kl. 6.30-16 av Asfalt & Mark AB. I december 2020 ska hela arbetet vara klart.

Dagvatten

Regn- och smältvatten som rinner ned på hårgjorda ytor t. ex. infart, tak och gator.

Koppla rätt på din fastighet

Dräneringsvatten och stuprör får inte kopplas på spillvattenledningen. Du får inte heller leda dagvatten till en granne.

Boende, barn, gångare och cyklister som vistas i området påverkas av buller, damm och begränsad framkomlighet. Vi ber dig att vara försiktig så att inga olyckor sker.

SMS vid driftstörning

Arbetet orskar några kortare vattenavstängningar. Vi skickar SMS till berörda i området.

Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatiskt.

Registrera ditt nummer här så att du får SMS om driftstörningar.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Tobias Magnusson

Projektering: Bengt Falk

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post info@gastrikevatten.se