Gästrike Vatten

VA-arbete Pingeltorp

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningar i Pingeltorp. Arbetet är en del av förnyelsearbetet i Gävle kommun. Ledningarna är gamla och det har varit problem med läckor och stopp.

gatuskylt Hallonvägen

Varför gör vi det här?

Ledningarna är gamla och det har varit problem med läckor och stopp. Genom att filma i ledningarna har vi sett att renovera ledningarna med ett nytt ytskikt är den bästa metoden för detta arbete.

Det här är en del av förnyelsearbetet i Gävle kommun.

21 december, 2022

Arbetet med den nya vattenledningen är avslutat. På grund av snö och kyla kommer återställningsarbeten av grönytor samt cykelbana ske under våren 2023.

19 juli, 2022

Arbetet med spilledningen är klart, i slutet på augusti påbörjas arbetet med vattenledningen. Arbetet med vattenledningen samt återställningsarbete beräknas vara klart i slutet på november.

Entreprenören börjar med att renovera spilledningen, därefter vattenledningen.

Metoden som används är schaktfri, entreprenören kommer att öppna brunnslock och föra in "en strumpa" som sedan härdas med UV-ljus. Ledningen bli som ny på insidan och håller i minst hundra år.

Preliminär tidplan

Skriv tabellbeskrivning här

Aktivitet

När?

Infodring vattenledning

vecka 36

Återställingsarbete, asfaltering

våren 2023

Det kan bli begränsad framkomlighet i samband med arbetet. Det är främst cykelbanan vid Smultronställets förskola som påverkas. Var extra försiktig i området och respektera avspärrningar.

Prata gärna med dina barn om att de ska vara försiktiga också.

När startar arbetet?

Arbetet startar i början av september.

När blir arbetet klart?

- Under november 2022. Eventuellt kan viss återställning återstå till våren 2023.

Vem utför arbetet?

Furuvik grävtjänst AB utför infodring av vattenledning, arbetstiderna är följande: måndag-torsdag kl.06.30-16.00, fredag kl. 06.30-13.15.

Påverkas trafiken?

Trafiken i området ökar och det kan bli begränsad framkomlighet. Främst på cykelbanan vid Smultronställets förskola. I samband med snöröjning kan vissa skador på cykelbanan uppstå, detta bevakas och kommer återställas vid behov.

Kan jag parkera på vanliga platsen när jag hämtar och lämnar på förskola/fritids?

- Det kan tidvis vara begränsad framkomlighet. Om förutsättningarna ändras kommer information finnas på plats.

Kommer ni att gräva på skolgården?

- Vi kommer gräva i närheten av skolans område, men har inte några planerade grävningar på skolgården.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Karl Danielsson

Projektering: Bengt Falk

Kommunikation: Sandra Boman Frank

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen