Gästrike Vatten

Nytt avloppsreningsverk i Gävle

Gävle Vatten AB planerar att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Anledningen är att kommunen växer och kraven på kapacitet och utgående vattenkvalitet ökar. Den nuvarande reningsanläggningen, Duvbackens avloppsreningsverk, byggdes 1967 och kommer inte att kunna möta de nya kraven.

Flygbild över området Duvbackens reningsverk.

2021-03-15

Detta händer just nu

Ändring i samrådsunderlaget inför ansökan om miljötillstånd enligt
miljöbalken för ett nytt avloppsreningsverk i Gävle

Gävle Vatten AB har påbörjat tillståndsprocess för ansökan om nytt avloppsreningsverk i Gävle. Samråd har genomförts under hösten 2020. Sedan samrådet har mängden slam, som det nya avloppsreningsverket ska ha tillstånd att ta emot, justerats från 24 900 ton till 35 000 ton. Den ökade mängden slam inryms i den dimensionering och omfattning som beskrivits tidigare i Samrådsunderlaget daterat 2020-10-29.

Detta medför ingen betydande förändring av påverkan på miljö och hälsa. Verksamhetens påverkan på miljö och hälsa kommer att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Du är välkommen att lämna dina synpunkter per e-post, vanlig post eller telefon senast den 6 april 2021.

Telefon: 020- 37 93 00 (bemannad vardagar kl. 9-12 och 13-15)
Gästrike Vatten AB, Att: Nytt reningsverk i Gävle, Hamnleden 20, 806 41 Gävle

 

2020-12-17

Följ med på rundvandring

2020-12-17

Följ med på studiebesök på platsen för det nya reningsverket. Stefan Hedström, projektledare, visar området där man planerar att bygga ett nytt reningsverk.

Karta över område för nytt reningsverk

Karta över rundvandring på området för nytt reningsverk

Rundvandring, sträcka 1, allé gångväg mot T-udden, blå pil på kartan

Rundvandring, sträcka 2, stig mot fågeltorn, lila pil på kartan

Rundvandring, sträcka 2, stig mot "Döviken" och Gävle Varv, gul pil på kartan

Rundvandring, sträcka 4, baksidan av Gävle Varv, röd pil på kartan

Rundvandring, sträcka 5, Atlas industriområde, rosa pil på kartan

Rundvandring, sträcka 6, Atlas industriområde till Duvbacken, turkos pil på kartan

2020-12-04

Avgränsningssamråd genomfört

Samråd för miljötillståndsansökan hölls torsdagen den 3 december. Mer formellt heter det Avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-32§§ miljöbalken, miljötillståndsansökan för Nytt reningsverk i Gävle.

Projektgruppen och konsulter, flera olika enheter på Länsstyrelsen och Gävle Kommun samt representanter från Gästrike Vatten var med på samrådet. Totalt deltog ett 20-tal personer.

Mötet hölls helt digitalt på grund av Coronarestriktioner.
"Tekniken fungerade som den skulle och projektgruppen bedömer samrådet som lyckat. Vi fick in en hel del synpunkter från deltagarna som blir viktiga att ta med i den fortsatta miljöprövningen" säger Stefan Hedström, projektledare för Nytt reningsverk i Gävle.

Efter lunch hölls studiebesök på platsen för det nya reningsverket för ett begränsat antal. Rundvandringen filmades och kommer att göras tillgänglig här på projektets hemsida inom kort.

Gångväg med allé mot T-udden

Gångväg med allé mot T-udden

Stefan Hedström framför fågeltornet vid T-udden

Stefan Hedström framför fågeltornet vid T-udden

Avgränsningssamråd

Ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken för ett nytt avloppsreningsverk i Gävle

Gävle Vatten AB har tagit fram ett förslag på utformning och placering av ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Enligt förslaget ska det nya avloppsreningsverket byggas väster om Gävles nuvarande reningsverk Duvbacken. Det nya reningsverket ska rena avloppsvatten från Gävle med ytterområden, inklusive Forsbacka, Valbo och Hille. En ny anläggning beräknas vara klar och i drift år 2027.

Som en del av tillståndsprocessen för nytt avloppsreningsverk samråder nu Gävle Vatten AB med myndigheter, organisationer och allmänheten med syfte att samla in frågor och synpunkter på tillståndsansökan. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Alla synpunkter kommer att sammanställas och bemötas och utgöra en del av ansökningshandlingarna. Inkomna synpunkter kommer att utgöra offentlig handling. Personuppgifter som samlas in samband med samrådet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Du är välkommen att lämna dina synpunkter per e-post, vanlig post eller telefon.

Postadress:
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20, 806 41 Gävle

E-post: nytt_reningsverk_gavle@gastrikevatten.se

Telefon: 020 - 37 93 00 (bemannad vardagar kl. 9-12, 13-15)

Märk kuvert eller e-post med ”Nytt reningsverk Gävle”

Sista dag för att lämna synpunkter är den 23 december.

Ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken för ett nytt avloppsreningsverk i Gävle

Gävle Vatten AB har tagit fram ett förslag på utformning och placering av ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Enligt förslaget ska det nya avloppsreningsverket byggas väster om Gävles nuvarande reningsverk Duvbacken, på fastigheten Gävle Brynäs 34:1. Det nya reningsverket ska rena avloppsvatten från Gävle med ytterområden, inklusive Forsbacka, Valbo och Hille. En ny anläggning beräknas vara klar och i drift år 2027.

Anledningen till att ett nytt avloppsreningsverk behöver byggas är att Gävle kommun växer och kraven på kapacitet och utgående vattenkvalitet ökar. För att möta kraven kommer det nya reningsverket att dimensioneras och byggas för 150 000 personekvivalenter (pe). Vid reningsverket kommer även rötning för produktion av biogas att ske. Det renade avloppsvattnet avses släppas ut i Inre eller Yttre fjärden. Den befintliga utloppsledningen kommer att renoveras alternativt rivas ut och ersättas. Verksamheten bedöms medföra betydande positiva miljöeffekter eftersom stora mängder avloppsvatten kommer att renas före utsläpp till recipient. Negativa miljöeffekter bedöms i nuläget bestå framförallt i utsläpp av näringsämnen till vatten och lukt i närområdet. Miljöeffekterna kommer att utredas ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att tas fram och ges in till mark- och miljödomstolen tillsammans med bolagets tillståndsansökan. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer även bl.a. alternativ och skyddsåtgärder att redovisas.

Samråd

Som en del av tillståndsprocessen samråder nu Gävle Vatten AB med bl.a. myndigheter, organisationer och allmänhet i syfte att få in synpunkter på förslaget.

Du är välkommen att lämna dina synpunkter per e-post, vanlig post eller telefonsenast den 23 december 2020, se kontaktuppgifter nedan.

Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20, 806 41 Gävle

E-post: nytt_reningsverk_gavle@gastrikevatten.se

Telefon: 020- 37 93 00 (bemannad vardagar kl. 9-12 och 13-15)

Märk kuvert eller e-post med ”Nytt reningsverk Gävle”.

Alla synpunkter kommer att sammanställas och bemötas och utgöra en del av ansökningshandlingarna. Inkomna synpunkter kommer att utgöra offentlig handling. Personuppgifter som samlas in samband med samrådet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

För att möta tillväxten i Gävle kommer vi att bygga ett nytt reningsverk

Till Duvbackens reningsverk leds idag avloppsvatten från centrala Gävle samt från ytterområdena Valbo, Forsbacka och Hille. Gävle kommun växer och har en befolkningsprognos på att till 2030 växa till 120 000 personer och till år 2050 växa till 150 000 personer. Gävle kommun räknar också med att fler omvandlingsområden kommer att anslutas inom de närmsta fem åren samt att en ökad anslutning i det befintliga verksamhetsområdet kan bli aktuellt.

Samtidigt som behoven ökar från en växande befolkning så ökar även kraven på att hanteringen av vatten och avlopp ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det reningsverk som finns idag är gammalt. För att Gävle som kommun ska kunna växa och utvecklas behövs ett nytt och modernt avloppsreningsverk byggas, som säkerställer att det vatten vi släpper tillbaka ut i naturen är av god kvalitet.

Utökat tillstånd för Duvbackens reningsverk

Innan det nya reningsverket är klart har Gävle Vatten AB har fått ett nytt utökat tillstånd för verksamheten vid Duvbackens reningsverk i Gävle. Det gäller en ökad hantering från 100 000 till 120 000 personekvivalenter.

Det utökade tillståndet ger oss möjlighet att klara de närmaste årens ökade belastning och ge tid till att hitta de mest hållbara lösningarna för rening av avloppsvatten i Gävle och regionen med utblick mot 2050.
I och med det nya utökade tillståndet, som är tidsbegränsat till år 2027, har vi möjlighet att ta emot en belastning upp till 120 000 personekvivalenter. I tillståndet ingår det att verket måste kompletteras med ett polersteg för rening av fosfor. Det kommer vi att installera under våren 2020.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se

Till toppen