Gästrike Vatten

Nytt avloppsreningsverk i Gävle

Gävle Vatten AB planerar att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Anledningen är att kommunen växer och kraven på kapacitet och utgående vattenkvalitet ökar. Den nuvarande reningsanläggningen, Duvbackens avloppsreningsverk, byggdes 1967 och kommer inte att kunna möta de nya kraven.

Flygbild över området Duvbackens reningsverk.

Avgränsningssamråd

Ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken för ett nytt avloppsreningsverk i Gävle

Gävle Vatten AB har tagit fram ett förslag på utformning och placering av ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Enligt förslaget ska det nya avloppsreningsverket byggas väster om Gävles nuvarande reningsverk Duvbacken. Det nya reningsverket ska rena avloppsvatten från Gävle med ytterområden, inklusive Forsbacka, Valbo och Hille. En ny anläggning beräknas vara klar och i drift år 2027.

Som en del av tillståndsprocessen för nytt avloppsreningsverk samråder nu Gävle Vatten AB med myndigheter, organisationer och allmänheten med syfte att samla in frågor och synpunkter på tillståndsansökan. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Alla synpunkter kommer att sammanställas och bemötas och utgöra en del av ansökningshandlingarna. Inkomna synpunkter kommer att utgöra offentlig handling. Personuppgifter som samlas in samband med samrådet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Du är välkommen att lämna dina synpunkter per e-post, vanlig post eller telefon.

Postadress:
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20, 806 41 Gävle

E-post: nytt_reningsverk_gavle@gastrikevatten.se

Telefon: 020 - 37 93 00 (bemannad vardagar kl. 9-12, 13-15)

Märk kuvert eller e-post med ”Nytt reningsverk Gävle”

Sista dag för att lämna synpunkter är den 23 december.

Ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken för ett nytt avloppsreningsverk i Gävle

Gävle Vatten AB har tagit fram ett förslag på utformning och placering av ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Enligt förslaget ska det nya avloppsreningsverket byggas väster om Gävles nuvarande reningsverk Duvbacken, på fastigheten Gävle Brynäs 34:1. Det nya reningsverket ska rena avloppsvatten från Gävle med ytterområden, inklusive Forsbacka, Valbo och Hille. En ny anläggning beräknas vara klar och i drift år 2027.

Anledningen till att ett nytt avloppsreningsverk behöver byggas är att Gävle kommun växer och kraven på kapacitet och utgående vattenkvalitet ökar. För att möta kraven kommer det nya reningsverket att dimensioneras och byggas för 150 000 personekvivalenter (pe). Vid reningsverket kommer även rötning för produktion av biogas att ske. Det renade avloppsvattnet avses släppas ut i Inre eller Yttre fjärden. Den befintliga utloppsledningen kommer att renoveras alternativt rivas ut och ersättas. Verksamheten bedöms medföra betydande positiva miljöeffekter eftersom stora mängder avloppsvatten kommer att renas före utsläpp till recipient. Negativa miljöeffekter bedöms i nuläget bestå framförallt i utsläpp av näringsämnen till vatten och lukt i närområdet. Miljöeffekterna kommer att utredas ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att tas fram och ges in till mark- och miljödomstolen tillsammans med bolagets tillståndsansökan. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer även bl.a. alternativ och skyddsåtgärder att redovisas.

Samråd

Som en del av tillståndsprocessen samråder nu Gävle Vatten AB med bl.a. myndigheter, organisationer och allmänhet i syfte att få in synpunkter på förslaget.

Du är välkommen att lämna dina synpunkter per e-post, vanlig post eller telefonsenast den 23 december 2020, se kontaktuppgifter nedan.

Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20, 806 41 Gävle

E-post: nytt_reningsverk_gavle@gastrikevatten.se

Telefon: 020- 37 93 00 (bemannad vardagar kl. 9-12 och 13-15)

Märk kuvert eller e-post med ”Nytt reningsverk Gävle”.

Alla synpunkter kommer att sammanställas och bemötas och utgöra en del av ansökningshandlingarna. Inkomna synpunkter kommer att utgöra offentlig handling. Personuppgifter som samlas in samband med samrådet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

För att möta tillväxten i Gävle kommer vi att bygga ett nytt reningsverk

Till Duvbackens reningsverk leds idag avloppsvatten från centrala Gävle samt från ytterområdena Valbo, Forsbacka och Hille. Gävle kommun växer och har en befolkningsprognos på att till 2030 växa till 120 000 personer och till år 2050 växa till 150 000 personer. Gävle kommun räknar också med att fler omvandlingsområden kommer att anslutas inom de närmsta fem åren samt att en ökad anslutning i det befintliga verksamhetsområdet kan bli aktuellt.

Samtidigt som behoven ökar från en växande befolkning så ökar även kraven på att hanteringen av vatten och avlopp ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det reningsverk som finns idag är gammalt. För att Gävle som kommun ska kunna växa och utvecklas behövs ett nytt och modernt avloppsreningsverk byggas, som säkerställer att det vatten vi släpper tillbaka ut i naturen är av god kvalitet.

Utökat tillstånd för Duvbackens reningsverk

Innan det nya reningsverket är klart har Gävle Vatten AB har fått ett nytt utökat tillstånd för verksamheten vid Duvbackens reningsverk i Gävle. Det gäller en ökad hantering från 100 000 till 120 000 personekvivalenter.

Det utökade tillståndet ger oss möjlighet att klara de närmaste årens ökade belastning och ge tid till att hitta de mest hållbara lösningarna för rening av avloppsvatten i Gävle och regionen med utblick mot 2050.
I och med det nya utökade tillståndet, som är tidsbegränsat till år 2027, har vi möjlighet att ta emot en belastning upp till 120 000 personekvivalenter. I tillståndet ingår det att verket måste kompletteras med ett polersteg för rening av fosfor. Det kommer vi att installera under våren 2020.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se