Gästrike Vatten

Hamrångebygden

Gästrike Vatten har fått i uppdrag av Gävle kommun att bygga ut det allmänna vatten- och avloppsnätet i Hamrångefjärden. Utbyggnaden omfattar anslutning av cirka 110 fastigheter i ett så kallat omvandlingsområde. Det finns också intresse att utveckla med ytterligare bostäder och verksamheter i Hamrångebygden, i bland annat Bergby och Norrsundet. I nuläget kan endast ytterligare cirka 100 personer anslutas.

En suddig bild över en rosa kyrka samt uppgången till kyrkan som är kantat av en grönskande häck.

Foto av: Mathias Darmell/Mostphotos

Vad händer just nu?

Under 2020-2021 planerar vi att installera (ytterligare beredning) ett extra reningssteg på vattenverket för att förbättra kvaliteten på dricksvattnet.

Under 2020 och 2021 kommer vi att ha extra fokus på att leta och laga läckor och förnya ledningsnätet eftersom mängden dricksvatten är en del av det som utgör begränsning för nya anslutningar. Vi hoppas att det ska ge ett bättre utrymme så att fler fastigheter kan ansluta till kommunalt vatten.

VA-försörjning idag i Hamrångebygden

Idag är cirka 2 700 personer anslutna till kommunalt vatten och avlopp i Hamrångefjärden, Bergby, Norrsundet, Hagsta och Totra. Alla är anslutna till ett vattenverk i Totra och ett reningsverk i Norrsundet som producerar dricksvatten och renar spillvattnet. Råvattnet, det vill säga det vatten vi renar till dricksvatten i vattenverket, har problem med kvaliteten och försämringar har skett på senare år. Vi har inte heller tillräcklig mängd med vatten. Om vi ska producera mer vatten finns risk för att kvaliteten blir ännu sämre. Därför finns det begränsningar i hur många fler som kan anslutas till det kommunala VA-nätet. Idag är det möjligt att ansluta ytterligare cirka 100 personer till kommunalt vatten. Däremot finns det kapacitet på reningsverket för att ansluta fler.

Åtgärd 2019 - 2021 – fokus kvalitet

Råvattnet, det vill säga det vatten vi renar till dricksvatten i vattenverket, har problem med kvaliteten och försämringar har skett på senare år. Råvattnet innehåller för mycket organiskt material och mangan som gör att det blir något brunfärgat. Det har även mikrobiell påverkan med förhöjda bakteriehalter. Det gör att vi måste rena vattnet mer för att det ska bli ett bra dricksvatten till våra kunder. Vi har installerat kontinuerlig klordosering för att säkerställa att dricksvattnet inte har någon mikrobiell påverkan. Ytterligare åtgärder krävs för att minska mängden organiskt material och mangan.
Under 2019 var det planerat att installera ytterligare beredning på vattenverket för förbättrad dricksvattenkvalitet. Detta är försenat och genomförs under 2020-2021.

Åtgärd 2020-2021 – fokus ökad kapacitet

Under 2020 och 2021 kommer vi att ha extra fokus på att leta läckor och förnya ledningsnätet. Det är viktigt att det vatten som vi producerar kan användas eftersom mängden dricksvatten är en del av det som utgör begränsning för nya anslutningar. Vi hoppas att det ska kunna ge ett bättre utrymme så att ytterligare personer kan anslutas.

Prioritering av anslutningar

Alla kan inte anslutas i nuläget till kommunalt vatten eftersom det inte finns tillräcklig mängd och kvaliteten riskerar att försämras ytterligare. Gävle kommun har prioriterat utbyggnad av Trygghetsboendet som innefattar 43 lägenheter.
Det finns önskemål om att kunna gå vidare med nya detaljplaner och utbyggnad av lägenheter och några villor i Norrsundet och Bergby. Förhoppningen är att åtgärder på vattenverk och ledningsnät under 2019 - 2021 ska göra detta möjligt. Men i nuläget är tidplanen för anslutning och utbyggnad osäker.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se

Till toppen