Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse i Forsby

Under 2023 påbörjar Gästrike Vatten ett arbete med att renovera och förnya spilledningar i Forsby. Arbetet är en del av förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun.

Varför gör vi det här?

Gästrike vatten renoverar och tätar befintliga spilledningar för att minska risken för inläckage av dagvatten, grundvatten och ytvatten i spillvattenledningarna.

Vad händer nu?

Juni 2023

Upphandlingen av den entreprenör som ska genomföra arbetet med att förnya spilledningarna i Forsby är färdig. Det blir NoDig Nordics som kommer att genomföra arbetet. Entreprenaden påbörjas i juni och beräknas fortlöpa fram till årsskiftet 2023/2024. Arbetet kommer att pågå dagtid.

April 2023

Just nu arbetar vi med att upphandla den entreprenör som ska genomföra arbetet. Sista anbudsdag är den 28 april, därefter är det dags att påbörja förhandlingarna.

Så snart vi har en entreprenör på plats kan vi ge en mer detaljerad tidsplan och mer information om byggnationen.

Entreprenaden kommer att pågå mellan 2023 - 2024. En mer detaljerad tidsplan kommer inom kort.

Under tiden då förnyelsearbetet av ledningarna pågår kommer spillvattnet att ledas i provisoriska ledningar. Medan arbetet pågår under dagtid kan även buller förekomma.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Tobias Kudermann

Kommunikatör: Fanny Spennare

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen