Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse Lapphällan

Gästrike Vatten anlägger en ny vattenledning som ska dras från högreservoaren Lapphällan längs kraftledningen på nordöstra sidan längs Skogsmursvägen. Anslutning till befintlig ledning kommer att göras söder om Andersberg.

""

Varför gör vi det här?

Den nya vattenledningen ska ersätta en befintlig vattenledning som idag går via villatomter. Omläggningen av ledningen av dricksvattenledning görs dels för att Gästrike Vatten ska ha möjlighet att komma åt och underhålla ledningen utan att påverka boende i området för mycket. En ny ledning anläggs också för att minska risken för skada på närliggande fastiheter vid händelse av läkage.

12 september, 2022

Arbetet med trädfällningen är sedan en tid klar. Just nu har arbetet med att schakta ledningssträckningen påbörjats.

31 maj, 2022

Inom kort kommer arbetet med att fälla träd längs skogmursvägen att börja. Förhoppningen är att det arbetet ska vara färdigt i månadsskriftet juni/juli. Gästrike Vatten har tillstånd för trädfällningen och den kommer att utföras av Skogssällskapet.

Virket från trädfällningen kommer att transporteras bort innan vecka 32 då VA-entrepenaden är planerad att starta.

Arbetet planeras att starta under april och beräknas vara färdigt under 2022.

För att vi ska kunna anlägga den nya ledningen kommer vi att behöva avverka träd längs med Skogmursvägen. Marken ägs av Gävle Kommun och Gästrike Vatten har fått tillstånd att avverka träden.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Katarina Ivarsson

VA-ingenjör: Bengt Falk

Kommunikation: Emelia Lövgren

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Till toppen