Gästrike Vatten

Järvstagläntan

Gästrike Vatten bygger en ny pumpstation i Järvstagläntan och drar fram vatten- och spilledningar för att möta exploateringar i området. Arbetet startar i april och pågår till våren 2022.

pumphus lyfts på plts

Pumphus lyfts på plats på Mårtsbovägen. Foto: Jerry Landström

Vad händer just nu?

7 mars 2022

VA-arbetet är klart och den nya pumpstationen är tagen i drift. Under våren kommer återställningsarbeten att utföras och i vår dras VA-anslutningar fram till ett nytt bostadsområde i Järvstagläntan.

Järvstagläntan växer och fler villor byggs i området. Gästrike Vatten drar fram vatten- och spillvattenledningar för att möta Gävles ökade behov av exploatering av bostäder och bygger en pumpstation.

Järvstagläntan växer och det byggs allt fler villor i området. Gästrike Vatten drar fram vatten- och spillvattenledningar för att möta Gävles ökade behov av exploatering av bostäder. Vi behöver även bygga en pumpstation eftersom det inte är tekniskt möjligt att använda sig av självfallsledningar för spillvattnet.

Arbetet sker i skogsmark utanför vägområdet. Sprängning kan bli aktuellt.

Sprängning, september 2021

Det blev nödvändigt att spränga cirka 50 meter för att få ned den nya ledningen i marken. I samband med sprängning ansöker Gästrike Vatten om tillstånd hon Polismyndigheten samt informerar berörda i närheten. Här kan ni se bilder på hur det går till vid sprängningsarbeten.

markering var sprängladdningar ska placeras

Markeringar som visar var sprängladdningar ska placeras. Foto: Jerry Landström

Sprängrör och Sprängmattor placeras över vid sprängningen för att minska ljud och flygande partiklar

Sprängrör där laddningen placeras. Sprängmattor placeras över vid sprängningen för att minska ljud och flygande partiklar. Foto: Jerry Landström

sprängningsarbete

Sprängningsarbete Foto: Jerry Landström

stenblock efter sprängning

Stora stenblock plockas upp och forslas bort efter sprängning. Foto: Jerry Landström

Ny pumpstation - en röd liten stuga

En röd stuga kommer att placeras i Järvstaglänstan, det är en pumpstation som innehåller avancerad teknik som får vatten och avlopp att fungera. Gästrike Vattens pumpstationer utformas så att de smälter in i omgivningen, ofta är det en röd liten stuga.De låter inte och det luktar inte illa.

rött pumphus

Gästrike Vattens pumphus, en liten röd stuga som smälter in i miljön. Bilden tagen i Lexe

Spilledningen är renoverad

Spilledningen på Mårtsbovägen renoverades i mars 2021 och är i gott skick för kommande 50 år (minst).

Arbetet har försenats av oväder och mer sprängningasrbeten är beräknat. Arbetet beränas vara klart i december 2021.

Skriv tabellbeskrivning här

Aktivitet

När?

Avverka i arbetsområdet, Mårtsbovägen

14 juni

Byggstart

vecka 24

Mindre sprängningsarbete

vecka 43

Ledningsarbete klart

november

Återställningasrbete

december

Tung trafik och arbetsmaskiner ökar i området. Var försiktig och visa hänsyn när du passerar arbetsområdet. Prata gärna med era barn om att de inte ska gå innanför avspärrningar eller vara i närheten av maskiner i rörelse.

Du får mer information om sprängningsarbeten eller andra arbeten som kan påverka omgivningen ska utföras.

Stängs Mårtsbovägen av?

- Nej, Mårtsbovägen kommer att vara öppen för trafik. Trafiken i området ökar och det kan bli begränsad framkomlighet.

När startar arbetet?

- Arbetet startar i slutet av maj 2021.

När blir arbetet klart?

- I december 2021.

Vem utför arbetet?

- Gästrike Vatten håller på att upphandla entreprnör, i slutet av april får vi veta vem som ska utföra arbetet.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Mikael Cederholm

Projektering: Fredric Eriksson, Afry

Kommunikation: Jessica Helzenius

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Till toppen