Gästrike Vatten

Järvstagläntan

Gästrike Vatten bygger en ny pumpstation i Järvstagläntan och drar fram vatten- och spilledningar för att möta exploateringar i området. Arbetet startar i april och pågår till december 2021.

Pumphus

Gästrike Vattens pumphus, en liten röd stuga som smälter in i miljön. Bilden tagen i Lexe.

Vad händer just nu?

April 2021

Upphandling av entreprenör förväntas bli klar i april.

Järvstagläntan växer och fler villor byggs i området. Gästrike Vatten fram vatten- och spillvattenledningar för att möta Gävles ökade behov av exploatering av bostäder och bygger en pumpstation.


Järvstagläntan växer och det byggs alltfler villor i området. Gästrike Vatten drar fram vatten- och spillvattenledningar för att möta Gävles ökade behov av exploatering av bostäder. Vi behöver även bygga en pumpstation eftersom det inte är tekniskt möjligt att använda sig av självfallsledningar för spillvattnet.

Arbetet sker i skogsmark utanför vägområdet. Sprängning kan bli aktuellt.

Ny pumpstation - en röd liten stuga

Gästrike Vattens pumpstationer utformas så att de smälter in i omgivningen, ofta är det en röd liten stuga.De låter inte och det luktar inte illa.

Spilledningen är renoverad

Spilledningen på Mårtsbovägen renoverades i mars 2021 och är i gott skick för kommande 50 år (minst).

Arbetet beräknas starta vecka 20 och vara slutförd vecka 43 2021.

Tung trafik och arbetsmaskiner ökar i området. Var försiktig och visa hänsyn när du passerar arbetsområdet. Prata gärna med era barn om att de inte ska gå innanför avspärrningar eller vara i närheten av maskiner i rörelse.

Du får mer information om sprängningsarbeten eller andra arbeten som kan påverka omgivningen ska utföras.

Stängs Mårtsbovägen av?

- Nej, Mårtsbovägen kommer att vara öppen för trafik. Trafiken i området ökar och det kan bli begränsad framkomlighet.

När startar arbetet?

- Arbetet startar i slutet av maj 2021.

När blir arbetet klart?

- I november 2021.

Vem utför arbetet?

- Gästrike Vatten håller på att handla upp entreprnör, i slutet av april får vi veta vem som ska utföra arbetet.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Mikael Cederholm

Projektering: Fredric Eriksson, Afry

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se