Gästrike Vatten

Järvsta

Järvsta växer och det byggs allt fler villor i området. Gästrike Vatten drar fram vatten- och spillvattenledningar för att möta det ökade behovet av exploatering av bostäder.

pumphus lyfts på plts

Pumphus lyfts på plats på Mårtsbovägen. Foto: Jerry Landström

Vad händer just nu?

9 september 2022

Just nu arbetar vi med att anlägga en ny vattenledning längs med Renlavsvägen, Ringlavsvägen och Sotlavsvägen för att förse de nybyggda områdena i Mårtsbo med vatten. Under 2020 och 2021 pågick VA-arbetet längs med Silverlavsvägen och Mårtsbovägen. Där har spilledningen renoverats och är nu i gott skick för minst 50 år framåt.

Vi har även byggt en pumpstation i området eftersom det inte är tekniskt möjligt att använda sig av självfallsledningar för spillvattnet.

Arbetet pågår just nu och beräknas vara färdigt i slutet av september 2022.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Mikael Cederholm

Projektering: Fredric Eriksson, Afry

Kommunikation: Fanny Spennare

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Till toppen