Gästrike Vatten

VA Heliga landet, Forsbacka

Gästrike vatten bygger ut kommunalt vatten och avlopp på Heliga landet 2020. Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det är 47 fastigheter som berörs när verksamhetsområdet utökas. Det är möjligt att ansluta sig våren 2021.

Overjoyed small 6s girl child drink clean clear water from glass feel thirsty dehydrated at home. Happy little kid enjoy still mineral aqua for body refreshment. Wellness, healthy lifestyle concept.

Vad händer just nu?

31 mars

Nu kommer anläggningsfakturan!

Anläggingsfakturan skickades med post från Gästrike Vatten 30 mars.

Lycka till med anslutning och hör av dig om du har frågor eller funderingar.

24 mars

Utskick förbindelsepunkt

Upprättelse av förbindelsepunkt är på väg ut. Det innebär att avgiftsskyldighet uppstår för dig som är fastighetsägare och att lag (2006:412) lag om allmänna vattentjänster Länk till annan webbplats. börjar gälla.

Besiktning

Du kan boka besiktning även om fakturan inte är betalad. Första besiktningstillfället är gratis. En avgift kan komma att tas ut om ombesiktning måste utföras.
Observera att fakturan ska vara betalad vid besiktningstillfället även om förfallodatum inte har passerats.

Boka besiktning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Checklista för besiktning

Följ monteringsanvisning och checklista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när du installerar fastighetspumpstationen.

Brukningsavgift

Brukningsavgift börjar debiteras direkt vid inkoppling. Om du inte har kopplat in din fastighet 1 augusti kommer fasta avgiften att börja debiteras. Läs mer om brukningsavgift

Gästrike Vatten bygger ut det allmänna vatten- och avloppsnätet på Heliga landet under 2018 - 2021. Utbyggnaden sker på uppdrag av Gävle kommun. Utbyggnaden omfattar anslutning av cirka 45 fastigheter som kommer att ingår i verksamhetsområdet för VA.

Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det innebär tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för rena sjöar och en levande landsbygd.

Beslut om verksamhetsområde

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 att Heliga Landet ska ingå i verksamehtsområdet för VA i Gävle kommun (Dnr19KS482).

Inom verksamhetsområdet gäller lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412). Verksamhetsområde för VA är ett geografiskt avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjning ska ske genom kommunala VA-anläggningar.

Serviceplats för sophantering och tillfällig parkering

Sophantering för bruna påsar och övriga sopor finns uppställda på serviceplatsen längs Enholmsvägen. Ytan är även tänkt som tillfällig parkeringsplats när man inte kan köra fram till huset.

Vi har en entreprenör!

Gästrike Vatten är glada att vi kan presentera BJ Markbyggnads AB som den entreprenör som ska utföra arbetet på Heliga Landet. BJ Markbyggnad har sitt kontor i Sandviken och de har lång erfarenhet av VA-arbete, här kan du kan läsa mer om företaget Länk till annan webbplats.. Byggstarten är planerad till veckan efter påsklovet, runt den 20 april.

Så här går det till

Gästrike Vatten bygger ut ledningsnätet fram till fastighetsgränsen, till den så kallade förbindelsepunkten. Alla fastigheter på Heliga landet behöver ha en fastighetspumpstation för att leda bort bort spillvatten till reningsverket. Gästrike Vatten tillhandahåller fastighetspumpstationen (den ingår i anläggningskostnaden och kostar inget extra). Att ordna med elförsörjning för drift samt att gräva ned tanken är fastighetsägarens uppgift. Gästrike Vatten besiktar och installerar fastighetspumpstationen samt sätter upp vattenmätare.

Innan utbyggnaden startar i varje område kontaktar vi berörda fastighetsägare och erbjuder ett kundsamråd gällande läget på förbindelsepunkten och eventuell fastighetspumpstation.

Fastighetsägaren ansvarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationer på den egna fastigheten samt att de utförs fackmannamässigt enligt branschens regler.


Här kan du se vad som händer nu och framåt. OBS! Tidplanen är preliminär och kan ändras.

27 augusti 2018

Information för fastighetsägare

2018

Projektering, tillstånd och upphandling

30 september

Informationsmöte för fastighetsägare

1-31 oktober

Kundsamråd

oktober 2019

Informationsbod ställs på plats

höst 2019

Upphandling av markentreprenad

november 2019

bekräftelse på utfört kundsamråd skickas ut

slutet av 2019

Markentreprenör utses

mars 2020

Informationsmöte innan byggstart

april 2020

Utbyggnad av ledningsnät startar

vår 2021

Informationsmöte inför eget arbete

april 2021

Förbindelsepunkt meddelas och anläggningsfakturan skickas ut

april 2021

inkopplingar startar

Uppläggningplats för massor

Du har säkert lagt märke till att BJ lägger upp massor i området. De behöver ha en plats nära arbetsområdet för att tillfälligt lägga upp massor som de sedan lägger tillbaka vart efter de lägger ledningar. I Kartan nedan kan du se var det finns serviceplatser.

Säkerhet i området

Vi ber dig att använda reflexväst när du rör dig i närheten av arbetsområdet. Sök ögonkontakt med grävmaskinisten innan du passerar för att säkerställa att han har sett dig. Prata även med dina barn om de rör sig på egen hand. Vi är mån om att du ska vara säker och att entreprenören ska ha en bra arbetsmiljö.

Saknar du refexväst? Hör av dig till Gästrike Vatten så får du en.

Hur kommer utbyggnaden att gå till ?

– Utbyggnaden sker etappvis. Hur lång tid det tar kan entreprenören uppstatta bättre efter att arbetet har kommit igång, när man ser hur marken är.

Etapp 1: Koluddsvägen 2 till Kouddsvägen 21
Etapp 2: Koluddsvägen 56 till Koluddsvägen 23
Etapp 3: Enholmsvägen

Kommer jag att få rätt tidning?

– Ja, Tidningstjänst har fått information och de ser till att postlådorna märks så att du får rätt tidning.

När ska jag börja hämta posten i den tillfälliga postlådan?

– På måndag 27 april börjar posten att använda de gröna postlådorna på Storsjövägen/Enholmsvägen.

Kan jag köra in på området?

– Ja, du som bor utanför avspärrningen kan köra hem och parkera på tomten. I veckorna kan det vara begränsningar på hur du får köra i området. BJ informerar dig om när du behöver parkera på serviceplatsen längs Enholmsvägen. På helgen lägger entrepenören ut körplåtar. På fredagar från lunch och fram till måndag kl. 6.30 kan du åka som vanligt i området. Kör försiktigt!

Hur stor bemanning kommer BJ att ha?

– BJ har ett arbetslag på plats. Fyra personer arbetar på plats, de har en stor grävmaskinin, eventuellt en mindre grävmaskin, en hjullastare och en lastbil.

Hur långt schakt är öppet?

– Entreprenören har max 30 meter öppet åt gången. De lägger ledningarna, fyller igen och flyttar avspärrningen vartefter.

Vad händer om schaktet blir vattenfyllt?

– Entreprenören pumpar bort vatten från schaktet om det behövs.

Hur fungerar det med tömning av tankar?

– Gästrike Återvinnare kommer som vanligt när ni har tömning. BJ har fått hämtningsschemat och ser till att de kommer fram.

När ska sopkärlen på serviceplatsen längs Enholmsvägen börja användas?

– Kärlen ställs ut under fredagen 24 april. Du börjar använda dem efter sista tömningen av ditt kärl som sker på onsdag 29 april.

Hur gör vi med kärl för trädgårdsavfall?

– Entreprenören återkommer med förslag på lösning

Hur fungerar det med latrintömning?

– BJ hanterar detta fortlöpande.

Har Gästrike Vatten informerat Räddningstjänsten och ambulansen om att det är begränsad framkomlighet i området?

– Ja, Räddningstjänsten och ambulansen är informerade om att det är begänsad framkomlihget i området och de har vidtagit nödvändiga åtgärdet för eventuell utryckning bl. a förberedda med fyrhjuling.

Går det att klippa gräset på allmänningen vid Koluddsvägen mellan nummer 24 och 28?

– Ja, det kommer att gå att klipa gräset.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Marcus Wester

Byggledare: Torbjörn Wessman

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se