Gästrike Vatten

Hamrångevägen 176 - 198
(jämna nummer)

Gästrike Vatten kommer att byta teknisk lösning för några fastigheter längs Hamrångevägen. Den nya avloppslösningen är en mindre fastighetspumpstation som installeras på varje tomt. Anledningen till byte av teknisk lösning är att Gästrike Vatten inte får förnyat tillstånd för den befintliga avloppspumpstationen.

Karta över hamrångevägen med lila markering.

Vad händer just nu?

December, 2020

VA-arbetet på Hamrångevägen är klart. Projektet har gått bra även om det alltid dyker upp utmaningar, som Corona till exempel. Vi vill passa på att tacka dig för ditt tålamod och hoppas du är nöjd med resultatet och hur arbetet har bedrivits.

Gästrike Vatten byter ut den avloppspumpstation som berörda fastigheter är kopplade till. Tillståndet för den befintliga avloppspumpstationen har gått ut och det går inte att förnya på grund av att den har negativ inverkan på miljön i området.

Fastighetspumpstation

Vår tekniska utredning visar att den bästa lösningen för områdets förutsättningar och funktionalitet är lätt trycksatt avlopp. Det innebär att spilledningen är trycksatt och en pumpstation anpassad för villor installeras på varje tomt. Fastighetspumpstationer är särskilt lämpliga i kuperad terräng, i närhet till hav och tätbebyggt område och påverkar inte miljön lika mycket som befintlig pumpstation. Lätt trycksatt avlopp skiljer sig från det självfallssystem som du har idag. I ett trycksatt avloppssystem kan vi ta bort den gamla mellanpumpstationen som din fastighet är kopplad till.

Här kan du läsa mer om och lätt trycksatt avlopp och fastighetspumpstation. Pdf, 1.6 MB.

Ingen installationskostnad för dig

Gästrike Vatten kommer att utföra arbetet med nya ledningar i området samt installation av en fastighetspumpstation på din tomt. Det kommer inte att kosta dig något extra och vi utför arbetet i samråd med dig.

Driftkostnad el

Hushåll som har fastighetspumpstation står för driftskostnad för el till pumpstationen. Detta finns reglerat i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Här kan du se vad som händer nu och framåt.
Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Tabell över tidsplan

Januari 2020

Projektering

slutet av januari

Informationsbrev till berörda fastighetsägare

5 februari

Kundsamråd hos fastighetsägare

11 februari

Kundsamråd hos fastighetsägare

12 februari

Kundsamråd hos fastighetsägare

februari - mars

Projektering och upphandling av entreprenör

april

Arbetet startar

april - november

schaktning och ledningsarbete

november

koppla bort befintlig avloppspumpstation

Besiktning av fastigheter och byggnader (Metron)

Gästrike Vatten har anlitet företaget Metron för att utföra en riskbedömning. I arbetet ingår att besikta berörda byggnader på ut- och insidan. Riskbedömningen hjälper oss att sätta in åtgärder för att förebygga att skador uppkommer i samband med VA-arbetet. När arbetet är klart görs en efterbesiktning för att säkerställa att det inte uppkommit skador på byggnader under byggtiden.

Besiktning inomhus

Besiktningen inomhus är frivillig. Gästrike Vatten kontaktar fastighetsägare innan besiktningen utförs för att stämma av eventuella önskemål eller frågor om besöket. Besiktningen tar bara några minuter och inga ytor eller saker vidrörs. Handskar bärs om någonting behöver öppnas. Du kan välja att vistas utomhus under tiden som besiktningen pågår.

Elinstallation i byggnader

Det är nödvändigt att utföra elarbeten inomhus för att fastighetspumpstationen ska fungera. Arbetet sker i samråd med berörda fastighetsägare och utförs av Assemblin. Arbetet beräknas ta ungefär en dag men tidsåtgången kan variera lite från hus till hus.

Installation och besiktning

Gästrike Vattens servicetekniker genomför funktionskontroll och kopplar in fastighetspumpstationen. Besöket tar cirka 30 minuter och sker mestadels utomhus. Ett kort besök inomhus behövs för att kontrollera att summerlarmet fungerar. Du kan välja att vistas utomhus under tiden eller prata med serviceteknikern, han kan instruera dig att vrida ur rätt säkring så att du själv kan göra testet.

Så här hanterar Gästrike Vatten Coronaviruset, covid-19

För oss på Gästrike Vatten är det alltid viktigt att agera ansvarsfullt för våra medarbetare, kunder, avtalsparter och samhället i stort. Nuvarande situation och spridningen av Coronaviruset, covid-19, ställer extra krav på vårt agerande. Vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga.

Vi arbetar med ett livsmedel, dricksvatten, och har väl inarbetade rutiner kring vår hygien. Vi har samma hygienkrav på våra samarbetspartners. Förutom att vara noga med hygien uppmanar vi våra medarbetare och samarbetspartners att avstå från sociala kontakter vid symptom. Läs mer här eller kontakta vår kundtjänst på telefon 020- 37 93 00.

Varför måste jag byta avloppslösning?

– VA-huvudmannen har rätt att besluta vilken avloppslösning som lämpar sig bäst inom verksamhetsområdet. Den mellanpumpstation som finns på Hamrångevägen är gammal och Gästrike Vatten får inte förnya tillståndet för denna. Den nya avloppslösningen ger en långsiktigt hållbar VA-lösning som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd.

Vem ansvarar för arbetet?

– Gästrike Vatten ansvarar för arbetet men det är en entreprenör som utför arbetet i området och på din tomt.

Hur mycket kommer det att kosta?

– Du betalar ingen för installation av fastighetspumpstationen som du behöver ha på din tomt. Du står för driftskostnaden för pumpstationen som är cirka 200kr/år (elkostnad).

Vem utför arbetet med att installera fastighetspumpstation?

– Det är Gästrike Vattens entreprenör som utför schaktning, omkoppling från befintlig anläggning och elintallation hos dig och det är Gästrike Vatten som besiktar och installerar fastighetspumpstationen. Det nya avloppet kan börja användas direkt efter besiktning. Arbetet sker i samråd med dig som är fastighetsägare.

Vad händer om jag inte vill ha en fastighetspumpstation på min tomt?

– Då kommer inte ditt avlopp att fungera.

Var placeras fastighetpumpstationen?

– Placeringen av fastighetspumpstationen och dess utrustning beslutar Gästrike Vatten i samråd med fastighetsägaren. Stationen placeras utomhus på tomten så att den är lättåtkomlig för tillsyn och service året om, även vintertid genom snöröjning. Läs mer om krav på placering Pdf, 1.3 MB. (sida 4).

Vem sköter service och driftunderhåll på fastighetspumpstationen?

– Gästrike Vatten äger fastighetspumpstationen och står för underhåll och service. Fastighetsägaren står för tillsyn och elförsörjning samt ser till att stationen är tillgänglig för underhåll året om.

Vad är det för arbete som ska göras på varje tomt?

– Du får en pumpstation för villa på din tomt. Vi behöver gräva ned en tank (240 cm hög, 60 cm i diameter) och ledningar ska kopplas till huvudledningen. Vi renoverar även VA-ledningarna i området och byter serviser om det behövs. Läs monteringsanvisningen Pdf, 1.3 MB. för mer information om fastighetspumpstationen.

Kommer min trädgård att bli förstörd när ni gräver?

– Du kommer att märka när vi gräver i din trädgård. Vi försöker göra så lite åverkan som möjligt i din trädgård och vi återställer efter oss. Där det är gräsmatta lägger vi ny jord och sår gräs, buskar som flyttats sätter vi tillbaka eller ersätter, staket som flyttats sätter vi tillbaka. Arbetet sker i samråd med dig.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Marcus Tilja

Byggledare: Yngve Hedman

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Projektering: Bengt Falk

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se