Gästrike Vatten

Så här tar du hand om ditt dagvatten

På den här sidan vill vi på Gästrike Vatten informera om hur man på bästa sätt tar
hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och
skador på fastigheter.

När Gästrike Vatten förnyar ledningar och bygger ut dagvattensystem kan du behöva se över kopplingarna på din fastighet. När det finns förbindelsepunkt för dagvatten kan du ansöka om anslutning till dagvattennätet.

Kolla kopplingarna!

Du kan behöva se över hur ledningarna är kopplade inne på din fastighet. När dagvattennätet är klart på Drabantvägen behöver du se till att dräneringsledningen kopplas till förbindelsepunkten för dagvatten. Längre tillbaka var tillåtet att koppla dräneringsledningen till spilledningen men efter att VA-nätet är ombyggt så är inte det längre tillåtet.

Du kan välja om du vill koppla regn- och takvatten till förbindelsepunkten för dagvatten eller om du vill återanvända regnvatten för att vattna i trädgården.

Olika sätt att ta hand om dagvatten

Möjligheterna att ta hand om sitt dagvatten (regn- och smältvatten) beror främst på vilka naturförutsättningar som finns, det vill säga hur mycket vatten marken kan ta emot och hur dagvattensystemet ser ut i området. Att ta hand om dagvattnet lokalt kan bli ett positivt inslag i närmiljön samtidigt som det minskar belastningen på det kommunala spillvattennätet.

Regnvattenbehållare

Du kan enkelt låta stuprören mynna i en eller flera behållare istället för att gå ned i dagvattensystemet. En behållare för regnvatten fylls relativt snabbt varför det är viktigt att se till att vattnet kan ledas bort från husgrunden när behållaren är fylld.

illustration av regnvattenbehållare

Ränndalsplattor

Ett annat alternativ är att ta hand om sitt dagvatten från tak genom att använda stuprör med utkastare och ränndalsplattor av betong. Ränndalsplattorna avleder regnvattnet till en lämplig grönyta för infiltration. För att inte riskera fuktskador på huskonstruktionen ska grönytan luta bort från huset.

Illustration av ränndalsplattor

Stenkista

Ett tredje alternativ är att anlägga en stenkista. Dagvattnet passerar ner genom stupröret via en lövrens
och vidare i en rörledning till stenkistan. Stenkistan kan ha begränsad livslängd.

Rådgör med VA-konsult/entreprenör vad som är bäst för din fastighet.


Illustration av stenkista

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

Illustration koppling till dagvattenledning

Anslutning till dagvattenledning

Drabantvägen kommer att få möjlighet att koppla dagvatten till det kommunala dagvattnet under 2021. Gästrike Vatten meddelar när ledningsnätet är klart och när du kan koppla på din ledning.

Fastighetsägare ombesörjer och bekostar arbete på den egna tomten fram till den förbindelsepunkt som Gästrike Vatten upprättar.

droppande stupranna

Information och råd till fastighetsägare

Om du planerar att dränera om din husgrund eller lägga om ledningarna på din tomt bör du se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala
dagvattenssystemet.

Kontakta gärna Gästrike Vatten för rådgivning.

bild_framsida_broschyr_ta_hand_om_ditt_ledningsnat

Ta hand om ditt ledningsnät

I den här broschyren får du information om hur du sköteroch underhåller ditt ledningsnät. Den beskriver också vad du kan göra för att minska riskerna för vattenläckor och översvämningar

Bild_framsida_broschyr_bygga_nytt_eller_bygga_om

Bygga nytt eller bygga om?

Den här brochyren är för dig som ska vara byggherre vid ny- eller ombyggnation. Den beskriver de olika stegen i byggprocessen, och några av de förutsättningar för VA-projekteringen som måste uppfyllas innan fastigheten kan anslutas.