Gästrike Vatten

Pågående arbeten i Gävle kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

Pågående projekt

grävmaskin

Nya områden inom Gävle

Takten på exploatering samt omvandling från fritidsboende till permanentboende har de senaste tio åren ökat inom Gävle kommun. Flera områden är i behov av en mer hållbar VA-lösning för framtiden.

Flygbild över avloppsreningsverket Duvbacken.

Nytt reningsverk i Gävle

För att möta tillväxten i Gävle kommer vi att bygga ett nytt reningsverk.

Gul lyftkran bredvid bassängerna vid avloppsreningsverket

Utökad rening av fosfor på Duvbacken

Gästrike Vatten förbättrar fosforreningen på Duvbackens reningsverk i Gävle. Två reningsbassänger byggs om och nya filter sätts in för att ta bort ännu mer fosfor från avloppsvattnet.

dalälven

Vattenförsörjning Mon

Älvkarleby och Gävle kommuner samverkar om dricksvattnet! En ny vattentäkt anläggs och ett nytt vattenverk byggs i Älvkarleby för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.

Ledningsnätsförnyelse 2021

Gästrike Vatten arbetar kontinuerligt med att kartlägga och analysera ledningars ålder, markförhållanden och var det finns problem med läckor och stopp. Kartläggningen hjälper oss att prioritera förebyggande arbeten.

Här kan du se arbeten som är planerade, pågående och färdigställda:

Gatuskylt Borgmästarplan

Slukhål vid Länsstyrelsen på Söder

Ett slukhål har uppstått framför Länsstyrelsen. Det är en dagvattenledning som har gått sönder.

grävmaskin

Pingeltorp, Sätra

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningar i Pingeltorp. Arbetet är en del av förnyelsearbetet i Gävle kommun.

man som dokumenterar var rök kommer upp

Undersökning av ledningar på flera orter

Gästrike Vatten undersöker ledningsnätet i flera områden under hösten 2021. Syftet är att ta reda på om det finns inläckage, överläckage och felkopplade VA-ledningar. Undersökningen utförs av företagen Pollex och Svapipe.

vägskylt hagaström

VA-arbete i Hagaström 2020-2021

Etapp 2 startar i april 2021 och pågår till december.
Etapp 2: Berörda gator - Rälsläggarvägen, Fabian Månssons väg, Duveskogsvägen med flera

grävmaskin

Mårtsbovägen, Järvstagläntan

Här bygger vi en ny pumpstation och drar fram vatten- och spilledningar för att möta exploateringar i området.

gatuskylt hammarsbacksvägen

Hammarsbacksvägen, Allmänninge

Gästrike Vatten flyttar allmänna VA-ledningar som ligger på privat mark

Planerade arbeten 2021

Färdigställda arbeten 2019-2021

Här kan du se några av de större ledningsnätsförnyelsearbeten som har färdigställts under 2020 i Gävle kommun.

 • Kungsbäck: Ny avloppspumpstation anlagd klar juli 2021
 • Hagaström, etapp 1: Renovering av VA-ledningar och utbyggnad av dagvattensystem
 • Hemsta: Infodring av VA-ledningar
 • Mårtsbovägen: Infodring av VA-ledningar
 • Hamrångevägen: ny avloppslösning för 12 hushåll, rivning av pumpstation
 • Drabantvägen: ny dagvattenledning
 • Heliga landet, Forsbacka: omvandlingsområde, utbyggnad av kommunalt VA till 47 fastigheter
 • Stigsrundan, Stigslund: underhåll av VA-ledningar
 • Hagaström, etapp 1: Nya VA-ledningar och dagvattenmagasin på Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen
 • Hamrångevägen, ny avloppslösning för 12 fastigheter
 • Drabantvägen, ny dagvattenledning
 • Häckvägen, Hille: Nya VA-ledningar
 • Stabbläggargatan Bomhus, Nya VA-ledningar
 • Ny tryckstegringsstation, Lexe: högre tryck i Lexe, nytt distributionsområde för Lexe och Hagaström
 • Brodingatan - Styrmansgatan: asfaltering i samarbete med Gävle kommun, sommar 2020
 • Villagatan, Norrsundet: juni - augusti 2020
 • Skymda vägen - Hagaströmsvägen, Hagaström: Nya VA-ledningar
 • Saltharsfjärden, Norrsundet: nyanslutning klar för inkoppling

Relaterat innehåll