Gästrike Vatten

VA-arbete i Tegelbruket

Arbetet är en del av förnyelseplanen som vi jobbar med. I Tegelbruket behöver vi flytta ledningar som ligger på privata tomter och förbereda för nybyggnationer.

grusväg österängen

Vad händer just nu?

Novomber, 2021

Gästrike Vatten flyttar VA-ledningar som ligger på privata tomter och lägger nya vatten- och spilledningar samt byter ventiler vid tomtgräns. De nya VA-ledningarna läggs i vägar för att underlätta framtida underhåll och skapa möjligheter för nybyggnationer i området. Arbetet startar i början av 2022 men vissa förberedelser kan komma att utföras redan i slutet av 2021.

Idag ligger det allmänna VA-ledningar som försörjer området med vatten inne på privata tomter. Detta medför att enskilda fastighersägare inte kan använda hela sin tomt, det är till exempel inte tillåtet att bygga altan på mark där det ligger ledningar. Nya ledningar förläggs oftast i vägar eller cykelbanor för att underlätta eventuella underhållsarbeten. Nya ledningar minskar risk för stopp och läckor och de håller i minst hundra år.

karta över va-arbete i tegelbruket

Kartan visar var VA-arbete ska utföras.

Fastighetsägare som direkt berörs

Gästrike Vatten kontaktar fastighetsägare som har allmänna VA-ledningar inne på tomten och som är direkt berörda av VA-arbetet.

Arbetet startar i början av 2022 men vissa förberedelser kan komma att utföras redan i slutet av 2021.

Tidplan kommer längre fram.

Om vattnet måste stängas av

Gästrike Vatten kan behöva stänga av vattnet i samband med VA-arbetet. Då behöver du få veta det så snabbt som möjligt. Därför skickar vi sms till dig. Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatisk.

Begränsad framkomlighet

Det blir begränsad framkomlighet på Tegelbruksvägen och Österängen under tiden som arbetet utförs. Mer information om trafiksituationen kommer i vår (2022).

 

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Peter Westlund

Kommunikation: Jessica Helzenius

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Till toppen