Gästrike Vatten

VA-arbete på Smålandsgatan

Gästrike Vatten förnyar vattenledningen på Smålandsgatan i Älvkarleby. Arbetet ett planerat underhållsarbete och ingår i förnyelseplanen för Älvkarleby Vatten.

Två varselklädda personer står i en grop och inspekterar en vattenledning.

Arbetet startar i oktober 2020

Arbetet startar i 19 oktober och beräknas pågå till slutet av november. Det är Markax som utför arbetet.

Gästrike Vatten renoverar vattenledningen på Smålandsgatanoch sätter nya ventiler vid tomtgränsen vid berörda fastigheter.

Gästrike Vatten har valt att använda en metod som kallas infodring. Infodring eller strumpning är en NoDig-lösning som är snabb, arbetsbesparande och passar i bostadsområden eftersom man inte behöver gräva så mycket. Det behövs bara gropar vid serviser och vid matar- och mottagargrop.

Så här går det till

En glasfiberväv förs in i befintlig vattenledning och härdas med UV-ljus. Ledningen kan tas i bruk direkt efter härdning. Arbetsättet är tyst och effektivt, vilket gör att tredje man störs mindre än vid vanligt ledningsarbete.

Arbetet startar 12 oktober och beräknas pågå till slutet av november 2020.

Begränsad framkomlighet

Det blir begränsad framkomlighet på Smålandsgatan när ett flertal större gropar grävs för att komma åt att
infodra vattenledningen och byta ventielr vid tomtgränsen vid berörda fastigheter.

Vi ber dig att vara aktsam och prata gärna med dina barn om att de ska vara extra försiktiga i närheten av arbetsområdet.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Mikael Cederholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller epost: info@gastrikevatten.se