Gästrike Vatten

Nytt bostadsområde: Liljebacken

Gästrike Vatten och Älvkarleby kommun samarbetar med att bygga ut det kommunala VA-nätet i nytt bostadsområde i Skutskär. Älvkarleby kommun är byggherre för 32 nya villatomter som blir klara 2020.

VA-arbetet vid Liljebacken går mot sitt slut och trots förseningar beräknas arbetet bli klart under 2020. Entreprenören har haft flera tekniska utmaningar som inte har gått att förutse och därför har arbetet dragit ut på tiden.

Marken är dålig på en sträcka och trots att entreprenören har lagt lagt om ledningarna flera gånger har fallet på ledningen inte blivit bra. Nu kommer man istället att påla marken och gjuta en platta som ledningen ska ligga på för att få rätt fall på ledningen.

På området finns en dagvattendamm som renar och fördröjer dagvatten. Det har varit en utmaning att få till dimensionering och en teknisk lösning som ger så liten påverkan på miljön som möjligt.

Bakgrund
Älvkarleby kommun är byggherre och ansvarar för arbetet som entreprenören SVEAB utför. Gästrike Vatten (Älvkarleby Vatten) kommer efter godkänd slutbesiktning överta ansvaret för ledningarna.

Kommunalt VA för miljöns skull

Kommunalt vatten ger dig färskt vatten av god kvalitet dygnet runt, året om. Älvkarleby Vatten levererar grundvatten från tre vattenverk och Gästrike Vatten sköter drift och underhåll.

De två reningsverk som finns i Älvkarleby kommun renar spillvatten effektivt och lever upp till alla de krav som ställs på dagens reningsverk. Spillvattnet renas i tre steg; grovavskiljning av fast material, biologisk reningsprocess och kemisk rening. När spillvattnet har renats släpper vi tillbaka det till sjöar och vattendrag. Reningen kontrolleras genom regelbunden provtagning.

Vill du boka en tomt eller har du en fråga?

Kontakta Tekniska avdelningen på Älvkarleby kommun, e-post: tekniskaadmin@alvkarleby.se

En dagvattendamm intill ett skogsparti.

En dagvattendamm som renar och fördröjer dagvatten

Flygbild över området för det nya bostadsområdet Liljebacken

Platsen för det nya bostadsområdet Liljebacken