Gästrike Vatten

Frågor och svar om samverkan mellan VA-verksamheten i Östhammar och Gästrike Vatten

Vad det innebär

Varför har man sett över en samverkan mellan VA-verksamheten i Östhammars kommun och Gästrike Vatten?

Östhammar har stora utmaningar som kräver bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utveckling kan kräva ökade ekonomiska behov och samverkan kan bidra till att tillvarata storskalighetsfördelar som gynnar en lägre kostnadsutveckling, som även gynnar Gästrike Vatten och dess ägarkommuner.

När blir förändringen?

Den 1 maj 2017 ansluter sig VA-verksamheten i Östhammars kommun till Gästrike Vatten.

Vad innebär en samverkan för Östhammars kommun?

Gemensamma resurser i en samverkan mellan kommuner ger möjligheter till en bättre kompetensbas, ökad specialisering och ger en lägre sårbarhet.
VA-verksamheten i Östhammar har många utmaningar framför sig. Drift och underhållskostnaderna för vattenverken är höga och ökar. Sommartid är belastningen väldigt hög på vissa reningsverk i kommunen. Östhammars kommun har många vatten- och reningsverk och relativt få anslutna som delar på kostnader. Önskan att bosätta sig permanent i Östhammars kommun ökar och för att möta framtida behov måste nya vattentäkter utredas.

De utmaningar som Östhammar står inför kommer att medföra ett behov av både kompetens och resurser. Samordning av tjänster, arbetsrutiner och kompetens mellan kommuner hjälper också till att hålla emot branschens kostnadsökningar.

Vad blir skillnaden för mig som invånare?

En skillnad nu för dig som bor i Östhammars kommun är att du får två fakturor: en från Östhammars kommun för renhållning och en från Gästrike Vatten för vatten- och avlopp. Det är till Gästrike Vatten du ringer om du har frågor om VA, vill ha hjälp eller göra en felanmälan. Det är fortfarande samma personal men de kommer att åka runt i bilar med en annan logga på.

Vart ringer jag som har en fastighet i Östhammar om jag vill ha hjälp med något gällande VA, till exempel fakturan eller felanmälan?

Från den 1 maj ringer du till Gästrike Vattens kundservice, 020-37 93 00. Dygnet runt kan du nå oss när du vill göra en felanmälan.

Gäller det här mina sopor också?

Nej, din sopor kommer att hämtas precis som tidigare av Östhammars kommun. De kommer fortfarande att skicka din renhållningsfaktura och det är till Östhammars kommun som du ringer med dina frågor om dina sopor.

Det är endast vatten- och avloppshanteringen som Östhammars kommun inte längre kommer att sköta driften och underhållningen av. Om du har frågor om till exempel renhållning, skola, förskola, omsorg så är du fortfarande välkommen att kontakta Östhammars kommun, 0173-860 00.

Behöver jag göra någonting?

Absolut ingenting just nu. Vi vill bara att du ska känna till att det blir en förändring.
Om du har någon fundering är du alltid varmt välkommen att kontakta oss!

Följer min e-faktura och autogiro med till Gästrike Vatten?

Nej, du måste göra en ny ansökan till Östhammar Vatten AB. E-faktura anmäler du via din bank. Autogiro ansöker du om via en blankett som finns på Gästrike Vattens hemsida. Vill du ha hjälp är du välkommen att ringa oss.

Du måste ha ditt kundnummer när du anmäler e-faktura och autogiro, ditt kundnummer finns på din faktura. E-faktura och autogiro kan du anmäla från den 1 maj.

Avanmäl inte

Du ska inte avanmäla den e-faktura eller autogiro som du har idag hos Östhammars kommun, det gäller fortfarande för renhållningsfakturorna.

Vad får jag för kundnummer hos Gästrike Vatten?

Du kommer ha nästan samma kundnummer hos Gästrike Vatten, vi lägger till 70 före det nummer du idag har hos Östhammars kommun.

Hur får jag information om driftstörningar från 1 maj?

Från den 1 maj kommer vi att skicka ett sms till dig som är folkbokförd i en fastighet och är över 16 år. Du som inte har ett mobilnummer registrerat på din hemadress får ett röstmeddelande via din fasta telefon, om du har en sån. Du kommer fortfarande att kunna se information om driftstörningar på Östhammar kommuns facebook, Östhammar kommun.

Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatisk. Men du kan meddela att du vill ha sms här »​

Kommer jag som bor och är i Östhammars kommun dricka vatten ifrån Gävle nu?

Nej, du kommer att dricka samma vatten som tidigare.

Vem kontaktar jag gällande min faktura för april 2017?

Fakturan för april 2017 har du fått av Östhammars kommun. Har du frågor kring den så ska du kontakta Östhammars Kommun, även efter det 1 maj 2017.

Gästrike Vatten får in alla kunduppgifter i debiteringssystemet under vecka 19, från vecka 20 kan vi hjälpa dig med alla kommande fakturor.

Taxor och avgifter

Varför höjs avgiften nu när vi går med i Gästrike Vatten?

Den 1 januari höjdes VA-avgiften enligt beslut i kommunfullmäktige i Östhammars kommun.
Ett skäl till att höja avgiften är att kunna öka kvaliteten för VA-verksamheten. En prioriterad fråga som vi behöver lösa på kort sikt är att alla i kommunen har tillräckligt med vatten och av bra kvalitet. Vi behöver också se till att alla tillstånd och krav uppfylls både inom arbetsmiljö och på VA-anläggningarna. På längre sikt innebär det att bygga ut VA-nätet och säkra att det finns robusta och hållbara vatten- och avloppslösningar för de behov som Östhammars kommun har.
Ett annat skäl till taxehöjningen är att en del av VA-verksamheten tidigare har finansierats med en del skattemedel. Exempel på sådana kostnader är IT, hemsida, lönesystem och kartdatabaser.

Östhammars kommun har ett gammalt ledningsnät och verk som är i behov av renovering. På grund av få medarbetare har man inte heller kunnat arbeta i den takt som verksamheten har behov av långsiktigt. När Östhammars kommun ansluter sig till Gästrike Vatten kommer alla kostnader att betalas av alla invånare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Det innebär att kostnader som tidigare har legat centralt i kommunen nu ska betalas helt av VA-kollektivet, till exempel hemsida, lönesystem, bilar och verktyg. Även specialistkompetenser.

Ytterligare några av orsakerna till att höja brukningsavgiften är:

 • Vattenmätare som suttit uppe för länge måste bytas ut.
 • Underhålls- och förnyelsearbete, åtgärder som krävs för att vi ska uppnå högre standard på anläggningar och ledningsnät.
 • Olika administrativa system, som idag sköts centralt i Östhammars kommun, kommer nu att administreras av Gästrike Vatten och måste betalas genom VA-avgiften.
 • Ökad tillgång specialistkompetens som bland annat jurist och VA-strateg.

Kommer avgiften att höjas även 2018?

Vilken framtida nivå VA-taxan behöver ha för att ge tillräckliga intäkter är för tidigt att svara på ännu.
Det vi kan ser är att VA-verksamheten behöver komma ikapp gällande lagstiftning och de skyldigheter vi som huvudman har. Vi behöver också fortsätta underhålla, renovera och åtgärda ledningsnätet, anläggningarna och verken. Vi behöver komma ikapp för att detta inte har kunnat prioriteras tidigare.

Erfarenheten visar att det tar ungefär tre år för att balansera kostnader/intäkter.

Hur blir taxekonstruktionen för Östhammar?

Konstruktionen för brukningstaxan kommer att vara lika som idag. Vi ser att på sikt så kommer den ändras till lika som Gästrike Vattens andra ägarkommuner har. Läs mer om brukningstaxans konstruktion här »​

Varför kostar det mer i Östhammar än till exempel Gävle?

Vattentjänsterna finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen som gäller i din kommun.

Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.

Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Ju fler som delar på kostnaderna desto billigare blir det.

Brukningsavgiften för vatten och avlopp bekostar bland annat skydd av våra gemensamma vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät.

Skillnader för VA-verksamheten

Vilka blir förbättringarna för Östhammar när vi går med i Gästrike Vatten?

Fördelarna med att vara ett stort driftbolag är flera:

 • En stor effektiv organisation med specialistkompetenser som kan arbeta heltid med VA-frågor
 • Säkerställa en långsiktigt effektiv och klimatfrämjande VA verksamhet.
 • Utveckla en hållbar verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som med hänsyn till ekonomiska och sociala aspekter bidrar till en god miljö.
 • Självkostnadsprincip för VA-taxan som ger en tydlig bild av kostnaderna och du betalar för det du använder.
 • Ett stort driftsbolag får en större möjlighet att påverka mer nationellt i VA-Sverige.
 • Underlätta kompetensförsörjning inklusive nyrekrytering.

Hur planerar Gästrike Vatten för Östhammar framåt?

Gästrike Vatten ser ett behov av att underhålla, renovera och åtgärda ledningsnätet, anläggningarna och verken. Ett stort fokus för oss är att jobba långsiktigt så att vi i framtiden kan ha en säker leverans av vatten och en hållbar avloppsrening.

Vi behöver höja kvaliteten för att klara framtidens va-försörjning och vi behöver arbeta för att klara av krav och föreläggande.

Vilka är Gästrike Vatten?

Gästrike Vatten bedriver sedan 2008 modern VA-samverkan inom Gävle, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. Östhammars kommun ansluter 2017.

Vi är ett gemensamt VA-bolag som ägs av de ingående kommunerna. Vi arbetar för en hållbar utveckling och en framtid med friskt vatten, rena sjöar och hav.Genom att samla kompetens om vatten och tekniska resurser från fyra kommuner i driftbolaget Gästrike Vatten har vi en bra grund för vårt fortsatta arbete.

Gästrike Vatten tar ansvar för en hållbar, långsiktig och trygg försörjning inom vattentjänster. Vi är tillgängliga och levererar med hög kvalitet. Som en viktig del i vår roll som samhällsbyggare är vi med och leder utvecklingen i vår bransch.

Vad innebär en samverkan för Gästrike Vatten och Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner?

En samverkan med en till kommun för Gästrike Vatten innebär att vi fortsätter att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet. Samordning av tjänster, arbetsrutiner och kompetens mellan kommuner kan hjälpa till att hålla emot branschens kostnadsökningar. Ambitionen är, och har hela tiden varit, att kunna ansluta fler kommuner om goda förutsättningar finns.

Beslutsvägar

Kommer alla beslut kring VA att fattas av Gästrike Vatten nu?

Alla övergripande beslut, till exempel avgiftsnivåer och investeringsplaner, kommer fortfarande att beslutas av Östhammars kommun.

När beslutades det att det blir en samverkan?

Det slutliga beslutet tog kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommun i maj och juni. Samtliga kommuner måste vara eniga om en samverkan för att det ska träda i kraft. Hofors tog beslut den 13 juni och Östhammar den 14 juni. Gävle, Ockelbo och Älvkarleby tog beslut den 20 juni. Först efter det sista beslutet visste vi.

Hur är beslutsvägarna?

När det gäller de övergripande besluten som ska beslutas av kommunfullmäktige så är gången följande:

 1. Gästrike Vatten föreslår ett beslut
 2. Styrelsen för Östhammar Vatten beslutar
 3. Kommunstyrelsen i Östhammars kommun beslutar
 4. Kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslutar
 5. Gästrike Vatten genomför beslutet